Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

BEZ ODRŽAVANJA SJEDNICE VLADE CRNE GORE - 27.11.2020. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog odluke o Energetskom bilansu Crne Gore za 2021. godinu dokument zaključci
2. Predlog odluke o utvrđivanju godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca za 2021. godinu dokument zaključci
3. Predlog statuta Fonda rada dokument zaključci
4. Informacija o Ugovoru o kreditu između Investiciono - razvojnog fonda Crne Gore A.D. i Francuske Agencije za razvoj s Predlogom ugovora dokument zaključci
5. Predlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana „Veliki pijesak“, Opština Bar s Izvještajem sa javne rasprave dokument zaključci
6. Predlog za kandidovanje projekta na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma dokument zaključci
7. Informacija o adaptaciji objekta u opštini Kolašin s Predlogom ugovora o davanju na korišćenje nepokretnosti bez naknade dokument zaključci
8. Informacija o projektu izgradnje hidroelektrane Buk Bijela i njegovom potencijalnom uticaju na stanje očuvanosti mjesta svjetske baštine Nacionalni park Durmitor dokument zaključci
9. Informacija o realizaciji projekta »Wireless Montenegro« - optički kablovi dokument zaključci
10. Informacija o Dopuni 2 Finansijskog sporazuma za Godišnji akcioni program za Crnu Goru za 2017. godinu, dio 2, s Predlogom dopune sporazuma dokument zaključci
11. Informacija o Dopuni Finansijskog sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske komisije o Godišnjem akcionom programu za Crnu Goru za 2018. godinu s Predlogom dopune Sporazuma dokument zaključci
12. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-3045, od 18. juna 2020. godine, sa sjednice od 11. juna 2020. godine dokument zaključci
13. Informacija o realizaciji koncepta učenja na daljinu pod sloganom #UčiDoma za I i II klasifikacioni period školske 2020/2021. godine dokument zaključci
14. Informacija o implementaciji Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Liste ljekova, sa aspekta finansijskih implikacija, po zaključku Vlade br. 07-7906 od 26.12.2019. godine, za april, maj i jun 2020. godine dokument
zaključci
15. Informacija o implementaciji Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Liste ljekova, sa aspekta finansijskih implikacija, po zaključku Vlade br. 07-7906 od 26.12.2019. godine, za januar, februar i mart 2020. godine
dokument
zaključci
16. Izvještaj o radu Agencije za zaštitu konkurencije za 2019. godinu
dokument
zaključci
17. Godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u 2019. godini dokument
zaključci
18. Predlozi rješenja o dodjeli statusa istaknuti kulturni stvaralac u 2020. godini dokument
zaključci
19. Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva rada i socijalnog staranja dokument
zaključci
20. Kadrovska pitanja zaključci
20.1 Predlog rješenja o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za medije u Ministarstvu kulture
dokument
20.2 Predlog rješenja o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača u Ministarstvu ekonomije dokument
20.3 Predlog rješenja o prestanku mandata sekretara Ministarstva za ljudska i manjinska prava dokument
20.4 Predlog rješenja o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava dokument
20.5 Predlog rješenja o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za odnose sa vjerskim zajednicama u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava dokument
20.6 Predlog rješenja o razrješenju državnog sekretara u Ministarstvu javne uprave dokument
20.7 Predlog rješenja o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za investicije, razvoj malih i srednjih preduzeća i upravljanje EU fondovima u Ministarstvu ekonomije
dokument
20.8 Predlog rješenja o prestanku mandata sekretarke Ministarstva nauke dokument
20.9 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na vanrednoj Skupštini akcionara “Luštica Development” AD Tivat dokument
20.10 Predlog rješenja o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje u Ministarstvu održivog razvoja i turizma dokument
20.11 Predlog rješenja o prestanku mandata sekretarke Ministarstva sporta i mladih dokument
20.12 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave javnih radova dokument
20.13 Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave javnih radova dokument
20.14 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Savjeta Agencije za investicije Crne Gore dokument
20.15 Predlog rješenja o razrješenju člana Savjeta Javne ustanove Narodni muzej Crne Gore dokument
20.16 Predlog rješenja o imenovanju člana Savjeta Javne ustanove Narodni muzej Crne Gore dokument
20.17 Predlog rješenja o imenovanju predsjednika Savjeta Javne ustanove Filmski centar Crne Gore dokument
20.18 Predlog rješenja o razrješenju predsjednice Komisije za žalbe u postupku za povraćaj imovinskog prava ili obeštećenje dokument
20.19 Predlog rješenja o razrješenju direktorice Javne ustanove Kraljevsko pozorište Zetski dom dokument
20.20 Predlog rješenja o imenovanju direktora Javne ustanove Kraljevsko pozorište Zetski dom dokument
20.21 Predlog rješenja o razrješenju državnog sekretara za inovacije u Ministarstvu nauke dokument
20.22 Predlog rješenja o prestanku mandata generalne sekretarke Vlade Crne Gore dokument
20.23 Predlog rješenja o prestanku mandata zamjenika generalnog sekretara Vlade Crne Gore dokument
20.24 Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnika generalnog sekretara Vlade Crne Gore dokument
20.25 Predlog rješenja o razrješenju državne sekretarke u Ministarstvu rada i socijalnog staranja dokument
20.26 Predlog rješenja o razrješenju člana Savjeta Javne ustanove Filmski centar Crne Gore
dokument
20.27 Predlog rješenja o imenovanju članice Savjeta Javne ustanove Filmski centar Crne Gore dokument
20.28 Predlog rješenja o postavljenju pomoćnice direktora Uprave za igre na sreću dokument
20.29 Predlog za davanje ovlašćenja za potpisivanje akata i raspolaganje budžetskim sredstvima Sekretarijata za zakonodavstvo dokument
zaključci
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
21. Predlog uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma Glavnom gradu Podgorica dokument
zaključci
22. Predlog odluke o prenosu prava na nepokretnostima Opštini Bijelo Polje radi ostvarivanja javnog interesa - prostornog smještaja javnog preduzeća za komunalnu djelatnost „Lim“ dokument
zaključci
23. Predlog odluke o imenovanju nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja „Radio-difuzni centar“ d.o.o. Podgorica za 2020. godinu dokument
zaključci
24. Informacija o formiranju Jedinica za implementaciju projekta za praćenje kreditnih aranžmana sa Evropskom investicionom bankom (Program rehabilitacije magistralnih puteva) i Evropskom bankom za obnovu i razvoj (Rekonstrukcija magistralnih puteva) dokument
zaključci
25. Izvještaj o radu Etičkog komiteta za period 1.11.2019 – 1.11.2020. godine dokument
zaključci
26. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-7250, od 28. novembra 2019. godine, sa sjednice od 21. novembra 2019. godine dokument zaključci
27. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Uprava policije na potrošačku jedinicu Uprava za imovinu dokument
zaključci
28. Informacija o potrebi preusmjerenja sredstava u Tekuću budžetsku rezervu s Predlogom za preusmjerenje sredstava dokument
zaključci
29. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove na potrošačku jedinicu Uprava za imovinu dokument
zaključci
30. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo sporta i mladih na potrošačku jedinicu Uprava za imovinu dokument
zaključci
31. Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba čl. 4 i 5 Uredbe o naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije („Službeni list CG“, br. 29/19), koju je podnijela Nevladina organizacija „EKO-TIM“, Akcija za socijalnu pravdu, iz Podgorice dokument
zaključci
32. Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 13 Uredbe o vjetroelektranama („Službeni list CG“, broj 67/09), koju je podnijela NVO „Akcija za socijalnu pravdu“, iz Danilovgrada dokument
zaključci
33. Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u JU „Polimski muzej“ Berane dokument
zaključci
34. Predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju Opštine Nikšić dokument
zaključci
35. Predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju Opštine Pljevlja dokument
zaključci
36. Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Opštine Danilovgrad dokument
zaključci
37. Predlog za davanje saglasnosti ZU Dom zdravlja Kotor za zakup pet stomatoloških ambulanti dokument
zaključci
38. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, katastarske parcele broj 14/1/98, upisane u posjedovni list broj 62, KO Daciće, Opština Rožaje s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti dokument
zaključci
39. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, katastarske parcele broj 14/1/101, upisane u posjedovni list broj 62, KO Daciće, Opština Rožaje s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti dokument
zaključci
40. Predlog za davanje saglasnosti za davanje u zakup nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u posjedovni list broj 62, KO Daciće, Opština Rožaje, na period od 5 godina uz mogućnost produženja s Predlogom ugovora dokument
zaključci
41. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, katastarske parcele broj 331/1, upisane u list nepokretnosti broj 202, KO Tomići, Opština Bar dokument
zaključci
42. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, katastarske parcele broj 592/2, upisane u list nepokretnosti broj 49, KO Gostilje II, Opština Danilovgrad dokument
zaključci
43. Predlog za davanje saglasnosti za kupovinu poslovnog objekta upisanog u list nepokretnosti broj 589, KO Kolašin, Opština Kolašin i poslovnog objekta upisanog u list nepokretnosti broj 102, KO Mojkovac, Opština Mojkovac, za potrebe Zavoda za zapošljavanje Crne Gore dokument
zaključci
44. Pitanja i predlozi
44.1 Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, katastarske parcele broj 14/1/99, upisane u posjedovni list broj 62, KO Daciće, Opština Rožaje dokument
zaključci
44.2 Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, katastarske parcele broj 14/1/97 upisane u posjedovni list broj 62, KO Daciće, Opština Rožaje dokument
zaključci
44.3 Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore , katastarske parcele broj 14/1/100, upisane u posjedovni list broj 62, KO Daciće, Opština Rožaje dokument
zaključci
44.4 Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, katastarske parcele broj 14/1/106, upisane u posjedovni list broj 62, KO Daciće, Opština Rožaje
dokument
zaključci
44.5 Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, katastarske parcele broj 14/1/105, upisane u posjedovni list broj 62, KO Daciće, Opština Rožaje dokument
zaključci
44.6 Predlog za davanje saglasnosti za davanje u zakup nepokretnosti - poslovnih prostora upisanih u listovima nepokretnosti br. 5623, 5507, 5568, 1218, 4289, KO Podgorica III i listu nepokretnosti broj 1061, KO Podgorica I, Glavni grad Podgorica dokument
zaključci
44.7 Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, katastarske parcele broj 14/1/104, upisane u posjedovni list broj 62, KO Daciće, Opština Rožaje dokument
zaključci
44.8 Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, katastarske parcele broj 14/1/89, upisane u posjedovni list broj 62, KO Daciće, Opština Rožaje dokument
zaključci
44.9 Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja Opštine Gusinje radi ostvarivanja javnog interesa - izgradnja dječjeg igrališta dokument
zaključci
44.10 Predlog odluke o izmjeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama u Opštini Nikšić dokument
zaključci
44.11 Predlog platforme za učešće crnogorske delegacije na X sastanku Odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji će se održati u formi video konferencije 4. 12. 2020. godine
dokument
zaključci
44.12 Predlog za ustupanje na privremeno korišćenje opštini Nikšić, balon sale u kasarni "13. jul" u Nikšiću
dokument
zaključci
44.13 Informacija o dopuni Javnog poziva za dostavljanje zahtjeva za subvencionisanje kamate tokom grejs perioda datog prilikom reprograma postojećih namjenskih kredita za turizam i ugostiteljstvo, objavljenog 18. avgusta 2020. godine, a u vezi sa zaključkom Vlade Crne Gore, broj: 07-3705, od 23. jula 2020. godine kojim je usvojen Treći paket socio - ekonomskih mjera dokument
zaključci
44.14 Predlog odluke o iznosu naknade koju plaćaju vršioci regulisanih komunalnih djelatnosti u 2021. godini
dokument
zaključci
44.15 Informacija o realizaciji Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-2410, od 20. juna 2019. godine (tač. 2 i 3), sa sjednice od 13. juna 2019. godine
dokument
zaključci
44.16 Predlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju državne komisije za reviziju idejnog rješenja za dionicu Andrijevica-Boljare dokument
zaključci
44.17 Predlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju državne komisije za reviziju idejnog projekta za dionicu Mateševo-Andrijevica i idejnog projekta za dionicu Smokovac-Farmaci autoputa Bar-Boljare dokument
zaključci
44.18 Predlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću „Skijališta Crne Gore“ dokument
zaključci
44.19 Informacija o realizaciji Programa subvencionisanja zarada u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa COVID19 dokument
zaključci
44.20 Informacija o realizaciji Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena sa ležišta “Poda”, opština Bijelo Polje s Predlogom za davanje koncesije dokument
zaključci
44.21 Informacija o obezbjeđivanju sredstava neophodnih za redovno poslovanje Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore do kraja 2020. godine dokument
zaključci
44.22 Predlog za pokretanje postupka za davanje u zakup poslovnog prostora za obavljanje ugostiteljske djelatnosti – restorana u NP Skadarsko jezero dokument
zaključci
44.23 Informacija o zahtjevima Biskupskog Ordinarijata – Kotor, Jevrejske zajednice Crne Gore, Crnogorske pravoslavne crkve, Eparhije Podgoričko-dukljanske Pravoslavne crkve Crne Gore i Nadbiskupskog ordinarijata Bar za dodjelu finansijske pomoći
dokument
zaključci
44.24 Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Opštine Pljevlja dokument
zaključci
44.25 Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Opštine Tuzi dokument
zaključci
44.26 Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Opštine Plav dokument zaključci
44.27 Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma turizma Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Javnom preduzeću za nacionalne parkove Crne Gore dokument zaključci
44.28 Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma turizma jedinicama lokalne samouprave dokument
zaključci
44.29 Predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju Opštine Tuzi dokument zaključci
44.30 Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-5151, od 19. novembra 2020. godine dokument zaključci
44.31 Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, katastarske parcele broj 14/1/92, upisane u posjedovni list broj 62, KO Daciće dokument zaključci
44.32 Predlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje žičare K7 u ski centru dokument zaključci
44.33 Informacija o sprovedenoj proceduri po predlogu za sporazumni raskid ugovora zaključenog između Ministrastva održivog razvoja i turizma - Direkcije javnih radova kao naručioca i “Novi Volvox” d.o.o Podgorica, kao Izvođača radova za usluge projektovanja i izvođenja radova na izgradnji šestosjedne žičare i 4km staza na lokaciji “Savin kuk” Žabljak, shodno zaključku broj 07-5014 od 6. novembra 2020.godine dokument zaključci
44.34 Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Opštine Nikšić dokument zaključci
44.35 Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za potrebe izgradnje saobraćajnice od kružnog toka do trafostanice TS 35/10 Kolašin 1450-1600, opština Kolašin dokument zaključci
44.36 Predlog za davanje saglasnosti Univerzitetu Crne Gore za davanje na korišćenje Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva Crne Gore nepokretnosti upisanih u list nepokretnosti 825 KO Nikšić u svojini Crne Gore dokument zaključci
44.37 Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za razmjenu nepokretnosti sa porodicama Ćerić i Kojašević dokument
zaključci
44.38 Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Tekuća budžetska rezerva na potrošačku jedinicu Ministarstvo finansija dokument zaključci
44.39 Predlog za davanje saglasnosti za prenos sredstava Opštini Tuzi dokument zaključci
44.40 Predlog za davanje saglasnosti kompaniji OHM Mamula Montenegro DSD Tivat da može zaključiti i notarizovati „Ugovor o zasnivanju stvarne službenosti“ sa kompanijom „RCG-INVEST DOO Budva“ dokument zaključci