Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

22. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 20.04.2017. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-1066, od 13. aprila 2017. godine, sa sjednice od 6. aprila 2017. godine dokument zaključci
2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju dokument
zaključci
3. Predlog zakona o izmjenama Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti dokument
zaključci
4. Informacija o radu Savjeta za upravljanje prirodnim i kulturno-istorijskim područjem Kotora dokument
zaključci

5. Informacija o refinansiranju duga JP "Regionalni vodovod Crnogorsko primorje" po osnovu kredita Abu Dhabi Fonda za razvoj s Predlogom ugovora o kreditu dokument
zaključci

6. Kadrovska pitanja
zaključci

6.1 Predlog rješenja o imenovanju sekretarke Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji dokument


6.2 Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora HG "Budvanska rivijera" AD Budva dokument


6.3 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na ponovljenoj XV redovnoj Skupštini akcionara HG "Budvanska rivijera" AD Budva dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
7. Predlog odluke o otvaranju konzulata Crne Gore u Torontu - Kanada (bez rasprave) dokument
zaključci
8. Predlog odluke o utvrđivanju nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme (bez rasprave) dokument
zaključci
9. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju male hidroelektrane na vodotoku Lještanica na teritoriji Opštine Bijelo Polje (bez rasprave) dokument
zaključci
10. Predlog odluke o dopuni Statuta društva sa ograničenom odgovornošću "Centar za ekotoksikološka ispitivanja" - Podgorica (bez rasprave) dokument
zaključci
11. Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja ženskog preduzetništva 2015-2020. godina, za 2017. godinu (bez rasprave) dokument zaključci
12. Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije za cjeloživotno preduzetničko učenje 2015-2019, za 2017. godinu (bez rasprave) dokument zaključci
13. Informacija o održavanju vanrednog CEFTA ministarskog sastanka u Beogradu, 27. aprila 2017. godine (bez rasprave) dokument zaključci
14. Četvrti izvještaj o sprovođenju Nacionalne strategije upravljanja kvalitetom vazduha s Predlogom akcionog plana za period 2017 - 2020. godine (bez rasprave) dokument zaključci
15. Izvještaj o realizaciji mjera iz Akcionog plana za smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu za period jun - decembar 2016. godine (bez rasprave) dokument zaključci
16. Izvještaj o implementaciji Nacionalne strategije za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih promjena s Akcionim planom za period 2016-2020, za period januar - mart 2017. godine (bez rasprave) dokument zaključci
17. Izvještaj o pregovorima između delegacija Crne Gore i Rumunije u vezi sa zaključivanjem Sporazuma između Crne Gore i Rumunije o socijalnom osiguranju s Predlogom sporazuma (bez rasprave) dokument zaključci
18. Izvještaj o radu Agencije za zaštitu konkurencije u 2016. godini (bez rasprave) dokument zaključci
19. Izvještaj o radu Komisije za koncesije u 2016. godini (bez rasprave) dokument zaključci
20. Izvještaj o radu Fonda za obeštećenje sa Izvještajem o prikupljenim sredstvima, raspoloživim akcijama i izdatim obveznicama u 2016. godini (bez rasprave) dokument zaključci
21. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva zdravlja (bez rasprave) dokument zaključci
22. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Agencija za nacionalnu bezbjednost na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova (bez rasprave) dokument zaključci
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
23. Statut Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore (bez rasprave) dokument zaključci
24. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti – katastarskih parcela br. 714/52, 714/53, 714/89 i 688/2 u svojini Crne Gore, sve upisane u list nepokretnosti broj 608 KO Bandići, Opština Danilovgrad s Predlogom ugovora (bez rasprave)
zaključci
25. Pitanja i predlozi
25.1 Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima opštini Bijelo Polje radi ostvarenja javnog interesa – izgradnje glavnog kolektora za prečišćavanje otpadnih voda u Bijelom Polju
dokument zaključci
25.2 Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti na zemljištu u svojini Crne Gore, u opštini Bijelo Polje, za postavljanje cjevovoda i izvođenje radova, kao i izgradnju crpnih stanica, radi izgradnje glavnog kolektora
dokument zaključci
25.3 Predlog tehničkog sporazuma između Ministarstva odbrane Crne Gore i Ministarstva narodne odbrane Rumunije
dokument zaključci
25.4 Predlog za davanje saglasnosti za zakup nepokretnosti u svojini države Crne Gore odnosno djelova katastarskih parcela 904/24 i 1060/23 upisanih u list nepokretnosti broj 68, KO Smrčje, opština Kolašin i dijelova katastarskih parcela broj 1008/1 i 1009/1
dokument zaključci
25.5 Predlog za određivanje punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na vanrednoj sjednici Skupštine akcionara HTP "Ulcinjska rivijera" AD Ulcinj dokument zaključci

NAPOMENA: Vlada je odgodila odlučivanje o materijalu za 24. tačku (Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti – katastarskih parcela br. 714/52, 714/53, 714/89 i 688/2 u svojini Crne Gore, sve upisane u list nepokretnosti broj 608 KO Bandići, Opština Danilovgrad s Predlogom ugovora) za neku od narednih sjednica.