Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

24. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 05.04.2017. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog odluke o obrazovanju Komisije za evropske integracije dokument zaključci
2. Informacija o potrebi pokretanja postupka zaključivanja ugovora sa privatnim apotekama za izdavanje ljekova na recept dokument
zaključci
3. Informacija o upotrebi digitalnih sertifikata u ministarstvima i drugim organima državne uprave dokument
zaključci
4. Informacija o aktivnostima unaprjeđenja saradnje sa crnogorskom dijasporom u Latinskoj Americi s predlogom podrške realizaciji projekta "Crnogorska kuća" u Provinciji Ćako, Argentina dokument
zaključci

5. Kadrovska pitanja
zaključci

5.1 Predlog rješenja o razrješenju direktorice Zavoda za zapošljavanje Crne Gore dokument


5.2 Predlog rješenja o imenovanju direktora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore dokument


5.3 Predlog rješenja o prestanku mandata v.d. generalnog sekretara Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija dokument


5.4 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za razrješenje direktora Agencije za zaštitu životne sredine dokument
5.5 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za određivanje v.d. direktora Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dokumentf
5.6 Predlog rješenja o imenovanju državne sekretarke u Ministarstvu rada i socijalnog staranja dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
6. Predlog odluke o obrazovanju Komisije za valorizaciju poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (bez rasprave) dokument
zaključci
7. Predlog odluke o upućivanju pripadnika policije u Mirovnu misiju Ujedinjenih nacija na Kipru (UNFCYP) (bez rasprave) dokument
zaključci
8. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izmještanja dijela postojećeg dalekovoda 10 KV od STS 10/0.4 KV "Pelev brijeg" do STS 10/0.4 KV "Seoštice" i izmještanje dijela postojećeg dalekovoda 35 KV (bez rasprave) dokument zaključci
9. Predlog odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi rekonstrukcije magistralnog puta M-2 Podgorica-Petrovac od kružnog toka za aerodrom Golubovci do kružnog toka početak obilaznice Golubovci (bez rasprave) dokument zaključci
10. Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet,suverenitet i nezavisnost Ukrajine(bez rasprave) dokument zaključci
11. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Države Palestine o ukidanju viza za nosioce diplomatskih pasoša s Predlogom sporazuma (bez rasprave) dokument zaključci
12. Informacija o donaciji Narodne Republike Kine s Predlogom sporazuma o privredno-tehničkoj saradnji između Vlade Narodne Republike Kine i Vlade Crne Gore dokument zaključci
13. Predlog izmjena Javnog oglasa za učešće u postupku dodjele sredstava za podsticanje direknih investicija broj: 02/2-36/8 od 3. marta 2017. godine, u dijelu produženja roka za podnošenje prijava (bez rasprave) dokument zaključci
14. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-864, od 6. aprila 2017. godine, sa sjednice od 30. marta 2017. godine (bez rasprave) dokument zaključci
15. Predlozi za preusmjerenje sredstava (bez rasprave)
15.1 Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo vanjskih poslova na potrošačku jedinicu Ministarstvo evropskih poslova (bez rasprave) dokument zaključci
15.2 Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova (bez rasprave) dokument zaključci
15.3 Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo pravde na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova (bez rasprave) dokument zaključci
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
16. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru (bez rasprave) dokument zaključci
17. Predlog odluke o koeficijentima za zarade zaposlenih u JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju "Mojkovac" (bez rasprave)  dokument  zaključci  
18. Predlog odluke o izmjenama Odluke o zaradama zaposlenih u Turističkoj organizaciji Opštine Žabljak i Odluka o izmjenama Odluke o zaradama zaposlenih u JU Centar za kulturu Žabljak (bez rasprave)  dokument  zaključci  
19. Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u JU Narodna biblioteka „Njegoš” Nikšić, Predlog odluke o zaradama zaposlenih u Javnoj ustanovi Muzeji i galerije Nikšić, Predlog pravilnika o zaradama, naknadama (bez rasprave)  dokument  zaključci  
20. Odluka o zaradama zaposlenih u Stručnoj službi Turističke organizacije Opštine Bar (bez rasprave)  dokument  zaključci  
21. Odluka o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u DOO "Vodovod" Pljevlja (bez rasprave)  dokument  zaključci  
22. Predlog za davanje saglasnosti JZU Dom zdravlja Nikšić za pokretanje postupka prodaje aluminijskih prozora, vrata i portala sa zgrade (bez rasprave)  dokument  zaključci  
23. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti - katastarske parcele broj 1083/43 u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 59, KO Grbe Opština Danilovgrad s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (bez rasprave)  dokument  zaključci  
24. Predlog za davanje saglasnosti za otuđenje dva motorna vozila po sistemu "Staro za novo'' (bez rasprave)  dokument zaključci