Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

26. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 18.05.2017. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
dokument
zaključci
2. Informacija o rezultatima zimske turističke sezone 2016/17. godine
dokument
zaključci
3. Informacija o strukturi kreditne podrške Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore AD
dokument
zaključci
4. Informacija o upotrebi eksplozivnih naprava i drugih nedozvoljenih alata u svrhu ulova ribe sa predlogom mjera za suzbijanje nezakonitog ribolova
dokument
zaključci

5. Kadrovska pitanja
zaključci

5.1 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za pravnu tekovinu EU u Ministarstvu evropskih poslova
dokument


5.2 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na ponovljenoj redovnoj Skupštini akcionara Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju "Dr Simo Milošević" AD Igalo
dokument


5.3 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za razrješenje direktora Direkcije javnih radova
dokument


5.4 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za određivanje v.d. direktora Direkcije javnih radova
dokument
5.5 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore
dokument
5.6 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za razvoj u Ministarstvu ekonomije
dokument
5.7 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora JU Dječiji dom "Mladost" Bijela
dokument
5.8 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Skupštine "Kontrola letenja Srbije i Crne Gore" d.o.o.
dokument
5.9 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora "Kontrola letenja Srbije i Crne Gore" d.o.o.
dokument
5.10 Predlog rješenja o imenovanju Odbora direktora "Crnogorski operator tržišta električne energije" d.o.o. Podgorica
dokument
5.11 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za NATO i politiku bezbjednosti u Ministarstvu vanjskih poslova
dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
6. Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Opštini Pljevlja radi ostvarenja javnog interesa - proširenja gradskog groblja (bez rasprave)
dokument zaključci
7. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izmještanja dalekovoda 10 KV od STS "Mateševo" do STS "Bare Kraljske" i STS "Mateševo" do STS "Jabuka" sa trase autoputa Bar-Boljare,dionica Smokovac-Mateševo(bez rasprave)
dokument zaključci
8. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi turističke valorizacije poluostrva Luštica u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana "Golf i Donji Radovići Zapad" (bez rasprave)
dokument zaključci
9. Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka Crnja i tehno-ekonomsko korišćenje vodnog energetskog potencijala za proizvodnju električne energije u malim hidroelektranama (bez rasprave)
dokument zaključci
10. Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Trepačka rijeka (bez rasprave)
dokument zaključci
11. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za cjeloživotno preduzetničko učenje 2015-2019. godina, u 2016. godini (bez rasprave)
dokument zaključci
12. Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva javne uprave (bez rasprave)
dokument zaključci
13. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08-3130, od 15. decembra 2016. godine, sa sjednice od 8. decembra 2016. godine (bez rasprave)
dokument zaključci
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
14. Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti na zemljištu u svojini Crne Gore, u opštinama Tivat i Herceg Novi u korist Javnog preduzeća Regionalni vodovod Crnogorsko primorje, Budva s Predlogom ugovora (bez rasprave)
dokument zaključci
15.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore upisane u list nepokretnosti broj 2256, KO Kunje, Opština Bar s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (bez rasprave)
dokument zaključci  
16.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 2900, KO Novi Bar, Opština Bar s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (bez rasprave)
dokument zaključci  
17.  Pitanja i predlozi       
17.1  Predlog za dopunu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-901, od 13. aprila 2017. godine, sa sjednice od 6. aprila 2017. godine
dokument zaključci  
17.2  Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama
dokument zaključci  
17.3  Informacija o nastavku saradnje sa Stambenom zadrugom "Solidarno" s Predlogom sporazuma o obezbjeđivanju sredstava za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u prosvjeti
dokument zaključci   
17.4  Usmena informacija o toku javne rasprave o Nacrtu zakona o planiranju i izgradnji