Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

28. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 01.06.2017. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na nepokretnosti dokument
zaključci
2. Predlog odluke o obrazovanju Savjeta za konkurentnost dokument
zaključci
3. Informacija o zajmu za projekat "Reforma poreske administracije" s Nacrtom ugovora o zajmu dokument
zaključci
4. Četvrti, peti i šesti izvještaj Crne Gore o ostvarivanju Međunarodne konvencije o eliminaciji svih oblika rasne diskriminacije dokument
zaključci

5. Izvještaj o realizaciji mjera iz Plana praćenja implementacije Zakona o izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku, za period septembar 2016 – februar 2017. godine dokument
zaključci

6. Informacija o primjeni Uredbe o kriterijumima za određivanje manifestacija i festivala od posebnog značaja za kulturu Crne Gore dokument
zaključci

7. Kadrovska pitanja
zaključci

7.1 Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija u Ministarstvu pravde dokument


7.2 Predlog zaključka o izboru člana Odbora direktora "Novi duvanski kombinat" AD Podgorica dokument
7.3 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na vanrednoj Skupštini akcionara "Novi duvanski kombinat" AD Podgorica dokument
7.4 Predlog za razrješenje i imenovanje člana Biroa za operativnu koordinaciju aktivnosti organa obavještajno bezbjednosnog sektora dokument
7.5 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za prestanak mandata glavne veterinarske inspektorke dokument
7.6 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za prestanak mandata glavne poljoprivredne inspektorke dokument
7.7 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za prestanak mandata glavne fitosanitarne inspektorke dokument
7.8 Predlog rješenja o prestanku mandata direktora Državnog arhiva dokument
7.9 Predlog rješenja o određivanju v.d. direktora Državnog arhiva dokument
7.10 Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora "Luka Bar" AD Bar dokument
7.11 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na ponovljenoj redovnoj Skupštini akcionara "Luka Bar" AD Bar dokument
7.12 Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Direktorata za međunarodnu saradnju i evropske integracije u Ministarstvu unutrasnjih poslova dokument
7.13 Predlog rješenja o prestanku mandata v.d. pomoćnika direktora Zavoda za školstvo dokument
7.14 Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnika direktora Zavoda za školstvo dokument
7.15 Predlog zaključka o izboru člana Odbora direktora Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“ AD Igalo dokument
7.16 Predlog za imenovanje člana Odbora direktora Monteput doo dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
8. Predlog odluke o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Gruzije (bez rasprave) dokument zaključci
9. Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Opštini Tivat radi ostvarenja javnog interesa–rješavanja problema smještaja organizacija koje se bave senzitivnim grupacijama,privrednika, penzionera,nevladinih organizacija i dr(bez rasprave) dokument zaključci
10. Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Opštini Tivat radi ostvarenja javnog interesa - rekonstrukcije postojećih stadiona (bez rasprave) dokument zaključci
11.  Predlog za davanje koncesije za eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena sa ležišta "Vilići", opština Pljevlja s Predlogom odluke o dodjeli koncesije i Predlogom ugovora o koncesiji (bez rasprave)  dokument zaključci   
12. Predlog programa saradnje između Ministarstva prosvjete Crne Gore i Ministarstva obrazovanja, nauke, istraživanja i sporta Republike Slovačke u oblasti obrazovanja za period 2017-2021 (bez rasprave)  dokument zaključci   
13.  Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju o naučnoj i tehnološkoj saradnji između Ministarstva nauke Crne Gore i Ministarstva obrazovanja, nauke, istraživanja i sporta Republike Slovačke s Predlogom memoranduma (bez rasprave)  dokument zaključci   
14.  Informacija o pripremnim aktivnostima za održavanje Samita predsjednika Vlada zemalja Zapadno-balkanske šestorke/Berlinski proces u Trstu, 12. jula 2017. godine s Predlogom odluke o obrazovanju Radnog tima za koordinaciju aktivnosti (bez rasprave)  dokument zaključci   
15.  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-160, od 18. maja 2017. godine, sa sjednice od 11. maja 2017. godine (bez rasprave)  dokument zaključci   
16.  Predlog za preusmjerenje sredstava iz Tekuće budžetske rezerve za potrebe kofinansiranja IPA 2013 nacionalnog i IPA 2015 višekorisničkog projekta (bez rasprave)  dokument zaključci   
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
17.  Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o varijabilnom dijelu zarade (bez rasprave) dokument zaključci   
18.  Predlog za davanje saglasnosti hipotekarnog povjerioca – Vlade Crne Gore Opštini Ulcinj, radi davanja u zakup nepokretnosti upisane u list nepokretnosti broj 607, KO Ulcinj, u Opštini Ulcinj (bez rasprave) dokument zaključci   
19.  Predlog za davanje saglasnosti za davanje u zakup na period od 5 godina, uz mogućnost produženja, nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisanih u LN broj 305, KO Rožaje, Opština Rožaje (bez rasprave)  dokument zaključci   
20.  Pitanja i predlozi       
20.1  Informacija o promjeni sjedišta primijenjenog studijskog programa Visoka medicinska škola Berane, Medicinski fakultet, Univerzitet Crne Gore  dokument  zaključci   
20.2  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo kulture na potrošačke jedinice Muzički centar Crne Gore i Pomorski muzej Crne Gore dokument zaključci   
20.3  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Trebješica u Opštini Podgorica i u KO Jabuka u Opštini Kolašin za potrebe izgradnje autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo dokument zaključci   
Na uvid:
21.  Izvještaj o radu Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija za period od 23. januara do 23. maja 2017. godine