Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

29. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 08.06.2017. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore U - I broj 6/16, od 19. aprila 2017. godine („Službeni list CG“, broj 31/17)
dokument
zaključci
2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti dokument zaključci
3. Predlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2016. godinu dokument zaključci
4.  Predlog fiskalne strategije Crne Gore 2017 - 2020. godine  dokument zaključci  
5.  Predlog akcionog plana za suzbijanje sive ekonomije   dokument  zaključci   
6.  Predlog zakona o izmjenama Zakona o poreskoj administraciji  dokument  zaključci   
7.  Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije  dokument  zaključci   
8.  Predlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona  dokument  zaključci   
9.  Predlog uredbe o dopuni Uredbe o bližim kriterijumima i metodologiji za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti  dokument  zaključci   
10.  Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za reformu javne uprave  dokument  zaključci   
11.  Informacija o ispunjenosti uslova za stupanje na snagu Ugovora o dugoročnom zakupu lokacije Ostrvo Lastavica sa tvrđavom „Mamula“ - Herceg Novi s Predlogom memoranduma o ispunjenju prethodnih uslova za stupanje na snagu Ugovora o dugoročnom zakupu lokacije Ostrvo Lastavica sa tvrđavom „Mamula“ - Herceg Novi dokument  zaključci   
12.  Finansijski izvještaj Društva sa ograničenom odgovornošću "Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca" - Herceg Novi u 2016. godini, sa Godišnjim planom rada i Finansijskim planom za 2017. godinu dokument zaključci   
13.  Predlog ovlašćenja za raspolaganje dijelom sredstava Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore odobrenih Zakonom o budžetu za 2017. godinu  dokument  zaključci   
14.  Kadrovska pitanja   zaključci   
14.1  Predlog rješenja o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za elektronske komunikacije, poštansku djelatnost i radio spektar u Ministarstvu za informaciono društvo i telekomunikacije  dokument     
14.2  Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za elektronske komunikacije, poštansku djelatnost i radio spektar u Ministarstvu ekonomije  dokument     
14.3  Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora "Institut za crnu metalurgiju" AD Nikšić dokument     
14.4  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na XVI redovnoj Skupštini akcionara "Institut za crnu metalurgiju" AD Nikšić  dokument     
14.5  Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za energetsku efikasnost u Ministarstvu ekonomije  dokument     
14.6  Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za transformaciju i investicije u Ministarstvu ekonomije  dokument     
14.7  Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Direktorata za ekonomiku i projekte u zdravstvu u Ministarstvu zdravlja  dokument     
14.8  Predlog rješenja o prestanku mandata v.d. sekretara Ministarstva javne uprave  dokument     
14.9  Predlog zaključka o davanju saglasnosti za razrješenje direktora Akreditacionog tijela Crne Gore dokument     
14.10  Predlog zaključka o davanju saglasnosti za određivanje v.d. direktora Akreditacionog tijela Crne Gore  dokument     
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
15.  Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju Savjeta Evrope o prevenciji terorizma  dokument  zaključci   
16.  Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti  dokument  zaključci   
17.  Predlog odluke o obrazovanju Savjeta za informacionu bezbjednost  dokument  zaključci   
18.  Predlog odluke o obrazovanju Savjeta za praćenje sprovođenja Strategije izvršenja krivičnih sankcija (2017-2021) i Akcionog plana za sprovođenje Strategije izvršenja krivičnih sankcija za period 2017 - 2021. godina  dokument  zaključci   
19.  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore  dokument  zaključci   
20.  Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Bistrica broj: 310-21/2017-1 od 13.01.2017. godine s Predlogom ugovora o prenosu Ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Bistrica broj: 310-21/2017-1 od 13.01.2017. godine  dokument  zaključci   
21.  Izvještaj o postupku davanja koncesije na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Bukovica“ na dijelu vodotoka Bukovica s Predlogom odluke o davanju koncesije i Predlogom ugovora o koncesiji  dokument  zaključci   
22.  Informacija o potrebi učlanjenja Crne Gore u Međunarodnu organizaciju za razvoj prava - IDLO sa Sporazumom o osnivanju Međunarodne organizacije za razvoj prava od 5. februara 1988. godine sa izmjenama i dopunama od 30. juna 2002. godine, 30. novembra 2002. godine, 28. marta 2008. godine i 13. decembra 2012. godine  dokument  zaključci   
23.  Informacija sa II sjednice međuvladinog Mješovitog odbora za sprovođenje Sporazuma između Crne Gore i Republike Hrvatske o zaštiti prava crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Crnoj Gori, koja je održana 24. i 25. maja 2017. godine, u Zagrebu  dokument  zaključci   
24.  Izmjene i dopune Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016 - 2018. godine  dokument  zaključci   
25.  Planovi objekata privremenog karaktera na području nacionalnih parkova „Skadarsko jezero“, „Lovćen”, „Biogradska gora” i „Durmitor”, za period 2017-2019. godina  dokument zaključci   
26.  Predlog za obezbjeđenje sredstava iz Tekuće budžetske rezerve za pomoć DOO „Komunalne usluge – Gradac“ – Mojkovac  dokument  zaključci   
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
27.  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju  dokument  zaključci   
28.  Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Filmski centar Crne Gore  dokument  zaključci   
29.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju ogrijevnog drveta u NP „Durmitor“ i NP „Lovćen“  dokument  zaključci   
30.  Pitanja i predlozi       
30.1  Nacrt zakona o Prijestonici  dokument  zaključci   
30.2  Izvještaj o radu Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. u 2016. godini s finansijskim iskazima i Izvještajem nezavisnog revizora za 2016. godinu  dokument  zaključci   
30.3  Informacija o inicijativi za prenamjenu sadržaja »Objekta 1« namjene – univerzitetski sadržaji, Univerzitet Crne Gore, u cilju uspostavljanja Naučno-tehnološkog parka Crne Gore  dokument  zaključci