Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

3. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 08.12.2016. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Peti polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period januar - jun 2016
dokument zaključci
2. Jedanaesti kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period jul - septembar 2016 dokument
zaključci
3. Predlog odluke o utvrđivanju visine novčane naknade pripadniku Vojske Crne Gore u mirovnoj operaciji Evropske unije "EU NAVFOR-ATALANTA" dokument
zaključci
4. Predlog akcionog plana realizacije Strategije saradnje sa iseljenicima 2015-2018, koji se odnosi na period 2016-2018. godine dokument
zaključci

5. Informacija o kvalitativnim i kvantitativnim rezultatima ljetnje turističke sezone 2016. godine dokument
zaključci

6. Informacija o predlozima zakona i drugih akata koji su dostavljeni na razmatranje i usvajanje 25. sazivu Skupštine Crne Gore dokument
zaključci

7. Kadrovska pitanja
zaključci

7.1 Predlog rješenja o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu ekonomije dokument


7.2 Predlog rješenja o određivanju v.d. sekretara Ministarstva ekonomije dokument
7.3 Predlog rješenja o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu ekonomije dokument
7.4 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za industriju i preduzetništvo u Ministarstvu ekonomije dokument
7.5 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na XXV redovnoj Skupštini akcionara Rudnika uglja AD Pljevlja dokument
7.6 Predlog rješenja o prestanku dužnosti državne sekretarke u Ministarstvu zdravlja dokument
7.7 Predlog rješenja o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja dokument
7.8 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za ekonomiku i projekte u zdravstvu u Ministarstvu zdravlja dokument
7.9 Predlog rješenja o razrješenju člana Savjeta JU Centar savremene umjetnosti Crne Gore dokument
7.10 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete dokument
7.11 Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora Rudnika uglja AD Pljevlja dokument zaključci
7.12 Predlog za razrješenje predsjednika i šest članova i imenovanje predsjednika i četiri člana Vijeća za nacionalnu bezbjednost dokument
II MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI VERIFIKACIJE
8. Informacija o zaključivanju Sporazuma o saradnji na projektu - Uspostavljanje i promocija mentoring sistema za mala i srednja preduzeća na Zapadnom Balkanu (faza II) u Crnoj Gori s Predlogom sporazuma (za verifikaciju) dokument zaključci
9. Informacija o poslovnom prostoru u Novoj Dalmatinskoj ulici, u Podgorici s Predlogom ugovora o ustupanju na korišćenje poslovnih prostora bez naknade (za verifikaciju) dokument zaključci
10. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti na području Nacionalnog parka "Skadarsko jezero" (podnosioci zahtjeva: Jovićević Božidar, Jovićević Branko i Jovićević Tomislav, iz Cetinja) (za verifikaciju) dokument zaključci
11. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti na području Nacionalnog parka "Skadarsko jezero" (podnosilac zahtjeva Društvo za menadžment poslove i upravljanje nekretninama "MIG" A.D. Podgorica) (za verifikaciju) dokument zaključci
12. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti na području Nacionalnog parka "Lovćen" (podnosilac zahtjeva Martinović Lidija, iz Cetinja) (za verifikaciju) dokument zaključci
13. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti na području Nacionalnog parka "Lovćen" (podnosioci zahtjeva Bećir Gojko i Bećir Danilo, iz Kotora) (za verifikaciju) dokument zaključci
14. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti na području Nacionalnog parka "Lovćen" (podnosilac zahtjeva Čavor Vojislav, iz Podgorice) (za verifikaciju) dokument zaključci
15. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti na području Nacionalnog parka "Lovćen" (podnosilac zahtjeva Radović Milica, iz Tivta) (za verifikaciju)  dokument
zaključci  
16. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u svojini Ćaćić Ivana (za verifikaciju)
dokument
zaključci  
17. Predlog ovlašćenja ministru sporta za raspolaganje sredstvima Uprave za mlade i sport odobrenim Zakonom o budžetu Crne Gore za 2016. godinu (za verifikaciju)
dokument
zaključci  
18. Predlog za rješavanje sukoba nadležnosti između Komunalne policije Opštine Bar i Uprave za inspekcijske poslove-Inspekcije zaštite prostora po inicijativi Đurić Bojane iz Sutomora zbog izgradnje betonskog-ogradnog zida i pomoćnog objekta (za verifikaciju)  dokument
zaključci  
19. Izvještaj o zaključenju pregovora o Dodatnom protokolu 5 uz Sporazum o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini s Predlogom dodatnog protokola 5 (za verifikaciju)
dokument
zaključci  
20. Predlog platforme za učešće crnogorske delegacije, koju će predvoditi Dragica Sekulić, ministarka ekonomije, na sastanku CEFTA Zajedničkog komiteta, koji će biti održan 9. decembra 2016. godine, u Podgorici (za verifikaciju)  dokument
zaključci  
21. Predlog platforme za posjetu prof. mr Janka Ljumovića, ministra kulture i Vere Joličić-Kuliš, v.d. državne sekretarke za politička pitanja u Ministarstvu vanjskih poslova, Ljubljani, Republika Slovenija, od 11. do 13. decembra 2016. (za verifikaciju)  dokument
zaključci  
22. Predlog platforme (sa Prilogom) za učešće crnogorske delegacije na VI sastanku Odbora za stabilizaciju i pridruživanje, Brisel, Belgija, 19. decembra 2016. godine (za verifikaciju)
dokument
zaključci  
23. Predlozi za preusmjerenje sredstava (za verifikaciju)
     
23.1 Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Direkcija za zaštitu tajnih podataka na potrošačke jedinice Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo odbrane (za verifikaciju)
dokument
zaključci  
23.2 Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija (za verifikaciju)  dokument
zaključci  
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
24. Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 39 stav 2 Zakona o turističkim organizacijama ("Službeni list RCG", br. 11/04 i 46/07 i "Službeni list CG", broj 45/14) (za verifikaciju)
dokument
zaključci  
25. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisanih u list nepokretnosti broj 91, KO Reč, Opština Ulcinj s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (za verifikaciju)
dokument
zaključci  
26. Pitanja i predlozi
     
26.1 Predlog odluke o obrazovanju i sastavu Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
dokument
zaključci  
26.2 Informacija o obavještenju o prvoj prodaji nepokretnosti u svojini Lazarević Vojina
dokument
zaključci  
26.3 Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upotrebi jedinica Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama i učešću pripadnika civilne zaštite, policije i zaposlenih u organima državne uprave u mirovnim misijama i drugim aktivnostima
dokument
zaključci  
26.4 Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti
dokument
zaključci