Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

30. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 15.06.2017. GODINE
I. MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju
dokument zaključci
2. Predlog zakona o izmjenama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru dokument zaključci
3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o skijalištima dokument zaključci
4. Predlog zakona o izmjeni Zakona o turističkim organizacijama dokument zaključci
5. Informacija o stanju realizacije ADMAS projekta s predlogom mjera za njegovu dalju realizaciju dokument zaključci
6. Predlog aneksa br. 1 Ugovora o obavezi pružanja usluga prevoza putnika od javnog interesa dokument zaključci
7. Predlog za utvrđivanje namjene i načina korišćenja poslovnih prostora, na teritoriji Crne Gore, kojima upravlja Ministarstvo odbrane dokument zaključci
8. Informacija o zahtjevu radnika Ski centra „Durmitor“ u stečaju
dokument zaključci
9. Informacija o realizaciji projekta izgradnje vjetroelektrane na lokalitetu Krnovo s Predlogom aneksa br. 5 Ugovora o zakupu zemljišta i izgradnji vjetroelektrane
dokument zaključci
10. Informacija o rezultatima pregovora sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD) za projekat „Reforma poreske administracije” s Predlogom ugovora o zajmu dokument zaključci
11. Informacija o realizaciji Programa povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti kroz usaglašavanje sa zahtjevima međunarodnih standarda poslovanja za period 2014-2016. godina, u 2016. godini s Predlogom programa za period 2017 - 2020. godina
dokument zaključci
12. Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva ekonomije
dokument zaključci
13. Kadrovska pitanja zaključci
13.1 Predlog rješenja o razrješenju devet članova i imenovanju 11 članova Savjeta za saradnju sa iseljenicima dokument
13.2 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju pet članova Socijalnog savjeta Crne Gore dokument
13.3 Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora "Montenegro Airlines" AD Podgorica dokument
13.4 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara "Montenegro Airlines" AD Podgorica dokument
13.5 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za razrješenje direktora Uprave za nekretnine i za određivanje v.d. direktora Uprave za nekretnine dokument
13.6 Predlog zaključka o izboru člana Odbora direktora "Novi duvanski kombinat" AD Podgorica dokument
13.7 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za međunarodnu saradnju i EU fondove u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva dokument
13.8 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za prestanak mandata direktora Zavoda za intelektualnu svojinu dokument
13.9 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za određivanje v.d. direktora Zavoda za intelektualnu svojinu dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
14. Predlog uredbe o izmjenama Uredbe o carinskoj tarifi za 2017. godinu (bez rasprave) dokument zaključci
15. Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o biznis zonama (bez rasprave) dokument zaključci
16. Predlog uredbe o načinu održavanja reda u lukama (bez rasprave) dokument zaključci
17. Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Državne komisije za tehnički pregled radova na izgradnji autoputa Bar-Boljare, prioritetne dionice Smokovac-Uvač-Mateševo (bez rasprave)
dokument zaključci
18. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izmještanja dijela postojećeg DV 10 KV TS 35/10 Bioče - Lutovo (bez rasprave) dokument zaključci
19. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti na području Nacionalnog parka "Lovćen", koju je dostavio Slobodan Đurović, iz Podgorice (bez rasprave) dokument zaključci
20. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u susvojini Vukosave Vuković, iz Cetinja i Senke Miladinović, iz Sutomora (bez rasprave) dokument zaključci
21. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u svojini Miodraga Martinovića, iz Cetinja (bez rasprave) dokument zaključci
22. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u susvojini Vladimira Martinovića iz Cetinja, Aleksandra Matovića iz Podgorice, Sonje Trklje iz Podosoja, Bileće, Republika Srpska, Senke Popović iz Nikšića, Svetozara Trklje iz Nikšića i Veselinke Marković iz Cetinja (bez rasprave) dokument zaključci
23. Informacija o izgradnji višenamjenskog objekta od opšteg interesa u Opštini Gusinje s Predlogom sporazuma (bez rasprave) dokument zaključci
24. Drugi izvještaj o realizaciji mjera iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije za borbu protiv prevara i upravljanje nepravilnostima u cilju zaštite finansijskih interesa Evropske unije za period 2015 - 2017 (za period 1. januar 2016 - 1. jun 2017. godine)(bez rasprave) dokument zaključci
25. Izvještaj o javnim nabavkama u Crnoj Gori u 2016. godini (bez rasprave) dokument zaključci
26. Izvještaj o završetku projekta "Projekat rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima" - Projekat 1000 plus (bez rasprave) dokument zaključci
27. Izvještaj o realizaciji Godišnjeg plana rada sa godišnjim finansijskim izvještajem JP "Regionalni vodovod Crnogorsko primorje" u 2016. godini (bez rasprave) dokument zaključci
28. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Kabineta predsjednika Vlade Crne Gore (bez rasprave) dokument zaključci
29. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva odbrane (bez rasprave) dokument zaključci
30. Predlog zaključka za ustupanje na upravljanje i trajno korišćenje motornog vozila Ministarstvu evropskih poslova (bez rasprave) dokument zaključci
31. Predlog zaključka za ustupanje na upravljanje i trajno korišćenje motornog vozila Ministarstvu evropskih poslova (bez rasprave) dokument zaključci
32. Predlog ovlašćenja za raspolaganje sredstvima Agencije za zaštitu životne sredine odobrenih Zakonom o budžetu za 2017. godinu (bez rasprave) dokument zaključci
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
33. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti - katastarske parcele broj 671/5, površine 25 m², evidentirane u LN broj 508 KO Đenovići, Opština Herceg Novi u vlasništvu Crne Gore- subjekt raspolaganja Vlada Crne Gore, neposrednom pogodbom, radi kompletiranja UP broj 376, u zoni DUP-a "Đenovići", Herceg Novi s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (bez rasprave) dokument zaključci
34. Predlog za davanje saglasnosti za izvođenje pripremnih radova većeg obima za izgradnju objekata od opšteg interesa - žičare K8 (Troglava) i pripadajućih 4 km ski staza u ski centru »Kolašin 1600«, na lokaciji dijela katastarskih parcela 1069/2, 1060/22, 1060/23, 968/1, 971/1, 971/5, 971/6, 971/7, 904/21, 904/23 i 900/8 KO Smrčje, u zahvatu Prostornog plana posebne namjene »Bjelasica i Komovi«, detaljna razrada lokaliteta »Kolašin 1600«, Opština Kolašin, investitora Ministarstva održivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova (bez rasprave) dokument zaključci
35. Pitanja i predlozi
35.1 Informacija o stanju i tehničkim problemima u vodosnabdijevanju na području Opštine Žabljak sa predlogom hitnih mjera za rješavanje problema dokument zaključci
35.2 Informacija o davanju u zakup nepokretnosti na period od petnaest godina, sa mogućnošću produženja perioda zakupa, na lokaciji KO Šas, Opština Ulcinj dokument zaključci
35.3 Informacija o davanju u zakup nepokretnosti na period od petnaest godina, sa mogućnošću produženja perioda zakupa, na lokaciji KO Golubovci i KO Dinoša, Glavni grad Podgorica
dokument zaključci
35.4 Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-1528, od 1. juna 2017. godine, sa sjednice od 25. maja 2017. godine dokument
zaključci
35.5 Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Jabuka i KO Mateševo u opštini Kolašin za potrebe izgradnje autoputa Bar - Boljare, dionica Smokovac - Mateševo dokument zaključci
35.6 Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Lijeva Rijeka i KO Duške u opštini Podgorica za potrebe izgradnje autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo dokument zaključci
35.7 Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu dokument zaključci