Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

31. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 22.06.2017. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju s Izvještajem sa javne rasprave
dokument
zaključci
2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju s Izvještajem sa javne rasprave dokument zaključci
3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gimnaziji s Izvještajem sa javne rasprave dokument zaključci
4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stručnom obrazovanju s Izvještajem sa javne rasprave dokument zaključci
5. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama s Izvještajem sa javne rasprave dokument zaključci
6. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih s Izvještajem sa javne rasprave dokument zaključci
7. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju s Izvještajem sa javne rasprave dokument zaključci
8. Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o parničnom postupku dokument zaključci
9. Predlog zakona o tržištu poljoprivrednih proizvoda s Izvještajem sa javne rasprave dokument zaključci
10. Nacrt zakona o državnim službenicima i namještenicima dokument zaključci
11. Predlog odluke o dopuni Poslovnika Vlade Crne Gore dokument zaključci
12. Predlog odluke o izmjeni Odluke o planu privatizacije za 2017. godinu dokument zaključci
13. Predlog odluke o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2017. godinu dokument zaključci
14. Predlog odluke o određivanju lokacije za objekat Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Glavni grad Podgorica dokument zaključci
15. Predlog master plana razvoja gasnog transportnog sistema (gasifikacije) Crne Gore s Izvještajem o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu i Smjernicama za planiranje prioritetnih investicija u projekte gasovoda dokument zaključci
16. Predlog programa Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija 2017 - 2020. s Predlogom akcionog plana za 2017. godinu dokument zaključci
17. Konsolidovani izvještaj o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru Crne Gore za 2016. godinu dokument zaključci
18. Izvještaj o realizaciji aktivnosti predviđenih Planom za pripremu ljetnje turističke sezone 2017. godine dokument zaključci
19. Informacija o prenosu kreditnih sredstava koja su obezbijeđena iz aranžmana zaključenog između Vlade Crne Gore i Evropske investicione banke za potrebe finansiranja projekta u Opštini Ulcinj s Predlogom ugovora o prenosu kreditnih sredstava dokument zaključci
20. Informacija u vezi zaključivanja Aneksa I Ugovora o dugoročnom zakupu morskog dobra zaključenog između Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom i Društva „Azmont Investment“ d.o.o. iz Herceg Novog s Predlogom aneksa I Ugovora o dugoročnom zakupu morskog dobra dokument zaključci
21. Informacija o ustupanju na privremeno korišćenje morskog dobra u zahvatu luke Kalimanj, Opština Tivat dokument zaključci
22. Informacija o potrebi utvrđivanja liste od tri kandidata za izbor sudije Evropskog suda za ljudska prava s Predlogom odluke o obrazovanju Komisije za utvrđivanje predloga liste od tri kandidata za izbor sudije Evropskog suda za ljudska prava i Javnim pozivom za utvrđivanje liste dokument zaključci
23. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za inspekcijske poslove dokument zaključci
24. Kadrovska pitanja zaključci
24.1 Predlog zaključka o imenovanju članova Odbora direktora Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore AD dokument
24.2 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara “Luštica Development” AD Tivat dokument
24.3 Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora “Luštica Development” AD Tivat dokument
24.4 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na trećoj ponovljenoj Skupštini akcionara Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“ AD Igalo dokument
24.5 Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Direktorata za državnu upravu u Ministarstvu javne uprave dokument
24.6 Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Direktorata za lokalnu samoupravu u Ministarstvu javne uprave dokument
24.7 Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Direktorata za međunarodnu saradnju i programe pomoći u Ministarstvu javne uprave dokument
24.8 Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora "Prekookeanska plovidba" AD Bar dokument
24.9 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na trećoj ponovljenoj XVI redovnoj Skupštini akcionara "Prekookeanska plovidba" AD Bar dokument
24.10 Predlog zaključka o izboru člana Odbora direktora "Marina" AD Bar dokument
24.11 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na XVI redovnoj Skupštini akcionara "Marina" AD Bar dokument
24.12 Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora "Crnogorska plovidba" AD Kotor dokument
24.13 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara "Crnogorska plovidba" AD Kotor dokument
24.14 Predlog zaključka o izboru člana Odbora direktora "Barska plovidba"AD Bar dokument
24.15 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara "Barska plovidba" AD Bar dokument
24.16 Predlog rješenja o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu održivog razvoja i turizma dokument
24.17 Predlog rješenja o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu održivog razvoja i turizma dokument
24.18 Predlog rješenja o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu održivog razvoja i turizma dokument
24.19 Predlog rješenja o razrješenju predsjednika Upravnog odbora Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore dokument
24.20 Predlog rješenja o imenovanju predsjednice Upravnog odbora Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore dokument
24.21 Predlog rješenja o razrješenju direktorice Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore dokument
24.22 Predlog rješenja o imenovanju direktora Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
25. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o registrima ispuštanja i prenosa zagađujućih materija (bez rasprave) dokument zaključci
26. Predlog odluke o dodjeli uslovnih dotacija opštinama za 2017. godinu (bez rasprave) dokument zaključci
27. Predlog odluke o određivanju osjetljivih područja na vodnom području dunavskog i jadranskog sliva (bez rasprave) dokument zaključci
28. Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 22 - Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata (bez rasprave) dokument zaključci
29. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Prijestonici Cetinje za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave) dokument zaključci
30. Predlog odluke o objavljivanju Protokola između Vlade Crne Gore i Vlade Mađarske o implementaciji Sporazuma između Evropske zajednice i Republike Crne Gore o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica koja su bez dozvole boravka (bez rasprave) dokument zaključci
31. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Bugarske o saradnji u oblasti turizma (bez rasprave) dokument zaključci
32. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Države Palestine o ukidanju viza za nosioce diplomatskih pasoša (bez rasprave) dokument zaključci
33. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o saradnji u oblasti obrazovanja (bez rasprave) dokument zaključci
34. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti na području Nacionalnog parka „Skadarsko jezero“ (bez rasprave) dokument zaključci
35. Treći polugodišnji izvještaj o realizaciji obaveza iz Akcionog plana za postepeno usklađivanje s pravnom tekovinom EU i izgradnju neophodnih kapaciteta za implementaciju i sprovođenje pravne tekovine EU za Poglavlje 19 - Socijalna politika i zapošljavanje, oktobar 2016 – mart 2017 (bez rasprave) dokument zaključci
36. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana energetske efikasnosti u 2016. godini (bez rasprave) dokument zaključci
37. Izvještaj o poslovanju Društva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono preduzetnički centar „Tehnopolis” Nikšić - Realizacija Strateškog plana za uspostavljanje prvog Naučno-tehnološkog parka (NTP) u Crnoj Gori, u periodu 31. mart 2016 - 1. april 2017. godine (bez rasprave) dokument zaključci
38. Izvještaj o radu Fonda za zaštitu depozita u 2016. godini (bez rasprave) dokument zaključci
39. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva kulture (bez rasprave) dokument zaključci
40. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08-2056, od 18. septembra 2014. godine, sa sjednice od 11. septembra 2014. godine dokument zaključci
41. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-1559, od 19. maja 2017. godine (bez rasprave) dokument zaključci
42. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Rezerve na potrošačku jedinicu Ministarstvo nauke (bez rasprave) dokument zaključci
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
43. Predlog odluke o zaradama zaposlenih u JU Centar „Tisa“ dokument zaključci
44. Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o varijabilnom dijelu zarade zaposlenih u Upravi Gradske opštine Tuzi dokument zaključci
45. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 2256, KO Kunje, Opština Bar s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti dokument zaključci
46. Predlog za davanje saglasnosti hipotekarnog povjerioca – Vlade Crne Gore Opštini Ulcinj, radi davanja u zakup nepokretnosti upisanih u listu nepokretnosti broj 607, KO Ulcinj i listu nepokretnosti broj 605, KO Ulcinj, u Opštini Ulcinj dokument zaključci
47. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 257, KO Žabljak, Prijestonica Cetinje s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti dokument zaključci
48. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 2065, KO Tivat, Opština Tivat s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti zaključci
49. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 3883, KO Nikšić, Opština Nikšić dokument zaključci
50. Pitanja i predlozi
50.1 Predlog ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između Ministarstva odbrane i Opštine Mojkovac dokument zaključci
50.2 Informacija o saradnji sa Turskom agencijom za međunarodnu i razvojnu saradnju (TIKA) na realizaciji projekta "Adaptacija zgrade Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore" dokument zaključci
50.3 Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Rogami, KO Đurkovići i KO Mrke, u Opštini Podgorica za potrebe izgradnje autoputa Bar – Boljare, dionica Smokovac – Mateševo dokument zaključci