Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

33. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 06.07.2017. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost dokument zaključci
2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama dokument
zaključci
3. Predlog smjernica makroekonomske i fiskalne politike za period 2017 - 2020. godine dokument
zaključci
4. Predlog zakona o vanjskim poslovima dokument
zaključci

5. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici dokument
zaključci

6. Nacrt zakona o privrednim društvima dokument
zaključci

7. Predlog uredbe o bližim kriterijumima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na povraćaj dijela sredstava utrošenih za proizvodnju kinematografskog djela dokument
zaključci

8. Predlog odluke o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2017/2018. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore i Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2017/2018. godinu dokument
zaključci

9. Predlog odluke o broju studenata za upis na postdiplomske specijalističke studijske programe Univerziteta Crne Gore za studijsku 2017/2018. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore i Konkurs za upis na postdiplomske specijalističke studijske programe Univerziteta Crne Gore za studijsku 2017/2018. godinu dokument
zaključci
10. Predlog odluke o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost za studijsku 2017/2018. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore i Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija Fakulteta za crnogorski jezik i književnost za studijsku 2017/2018. godinu dokument
zaključci
11. Predlog nacionalnog programa sigurnosti vazdušnog saobraćaja dokument
zaključci
12. Izvještaj o realizaciji Programa podrške razvoju kulture u Nikšiću 2014 - 2017. dokument
zaključci
13. Kadrovska pitanja
zaključci
13.1 Predlog rješenja o prestanku mandata sekretarke Sekretarijata za razvojne projekte dokument
13.2 Predlog rješenja o postavljenju rukovodioca Kancelarije za komunikaciju sa građanima u Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore dokument
13.3 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomije dokument
13.4 Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnice direktora Uprave za inspekcijeske poslove dokument
13.5 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Odbora direktora društva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono preduzetnički centar "Tehnopolis" – Nikšić dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
14. Predlog odluke o obrazovanju Nacionalnog koordinacionog tijela za neproliferaciju oružja za masovno uništenje (bez rasprave)
dokument zaključci
15. Predlog za davanje koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko - građevinskog kamena "Kuside", Opština Nikšić s Predlogom odluke o dodjeli koncesije za detaljna geološka istraživanja (bez rasprave)
dokument zaključci
16. Informacija o zaključivanju Okvirnog sporazuma o saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Provincije Ćako s Predlogom okvirnog sporazuma (bez rasprave)
dokument zaključci
17. Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju za održavanje i funkcionisanje CMS detektora između Vlade Crne Gore i Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) s Predlogom memoranduma (bez rasprave)
dokument zaključci
18. Informacija o pristupanju Metarskoj konvenciji - punopravnom članstvu Crne Gore u Međunarodnom birou za tegove i mjere (BIPM) (bez rasprave)
dokument zaključci
19. Izvještaj o poslovanju Radio-difuznog centra d.o.o. Podgorica i Odluka o raspodjeli dobiti za 2016. godinu (bez rasprave)
dokument zaključci
20. Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu (bez rasprave)
dokument zaključci
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
21.  Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjeni Zakona o upravnom sporu (predlagači poslanice Demokratske partije socijalista Crne Gore Jovanka Laličić i Marta Šćepanović) (bez rasprave)
dokument zaključci  
22.  Odluka o objavljivanju Javnog poziva za zakup akvatorijuma luke Zelenika i sidrišta uz Luku u Opštini HN u naselju Zelenika i Odluka o objavljivanju Javnog poziva za prikupljanje ponuda za zakup/korišćenje izgrađenog komercijalnog privezišta(bez rasprave)
dokument zaključci  
23.  Predlog statuta JU Kraljevsko pozorište Zetski dom (bez rasprave)
dokument zaključci  
24.  Predlog za davanje saglasnosti za izvođenje pripremnih radova većeg obima za izgradnju objekata od opšteg interesa-turističkog naselja kategorije 4* ili 5* zvjezdica, na urbanističkim parc. UP 1a i UP 3 1b i dijelu urbanističke parcele UP S (bez rasprave)
dokument zaključci  
25.  Predlog za davanje saglasnosti za izvođenje pripremnih radova većeg obima za izgradnju objekata od opšteg interesa-turističkog naselja kategorije 4* ili 5* zvjezdica, na urbanističkim parcelama UP 3b1 i UP 3b2 i dijelu urbanističke parcele (bez rasprave)
dokument zaključci  
26.  Pitanja i predlozi      
26.1  Informacija o izgradnji višenamjenskog objekta od opšteg interesa u opštini Petnjica dokument zaključci  
26.2  Predlog pravilnika o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore dokument zaključci