Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

34. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 12.07.2017. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Analiza efikasnosti funkcionisanja sistema izvršenja (oktobar 2015 - decembar 2016. godine)
dokument zaključci
2. Informacija o aktivnostima u vezi sa procesom kodifikacije građanskog prava u Crnoj Gori
dokument
zaključci
3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe
dokument
zaključci
4. Predlog odluke o dopuni Odluke o mreži zdravstvenih ustanova
dokument
zaključci

5. Predlog statuta akcionarskog društva za uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju "Aerodromi Crne Gore"6. Predlog za izmjene i dopune Programa gazdovanja šumama za 2017. godinu
dokument
zaključci

7. Predlog za prodaju drvnih sortimenata, uz prethodno angažovanje izvođača radova na sječi stabala, izradi i izvozu drvnih sortimenata
dokument
zaključci

8. Predlog plana reorganizacije i jačanja administrativnih kapaciteta za sektore životne sredine i klimatskih promjena u Crnoj Gori za period 2017-2020.
dokument
zaključci

9. Informacija o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti turizma, za period april - jun 2017. godine
dokument
zaključci
10. Odluka o pokretanju postupka davanja u zakup zemljišta u državnoj svojini radi postavljanja objekata privremenog karaktera na području nacionalnih parkova »Skadarsko jezero«, »Durmitor«, »Lovćen« i »Biogradska gora« u skladu sa Planovima objekata
dokument
zaključci
11. Izvještaj o radu Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore u 2016. godini
dokument
zaključci
12. Polugodišnji izvještaj o realizaciji aktivnosti sprovođenja Plana preventivnih mjera za suzbijanje bolesti kvrgave kože i bolesti plavog jezika u 2017. godini
dokument
zaključci
13. Predlog otplate preostalog iznosa sredstava shodno Sporazumu o obezbjeđenju sredstava za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u zdravstvu za period 2016 - 2017. godine
dokument
zaključci
14. Predlog za dopunu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-807, od 13. aprila 2017. godine, sa sjednice od 6. aprila 2017. godine
dokument
zaključci
15. Kadrovska pitanja zaključci
15.1 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za međunarodno pravne poslove u Ministartsvu vanjskih poslova
dokument
15.2 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za prestanak mandata direktora Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija
dokument
15.3 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za određivanje v.d. direktora Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija
dokument
15.4 Predlog zaključka o izboru člana Odbora direktora "Plodovi Crne Gore" AD Podgorica
dokument
15.5 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na XIII redovnoj Skupštini akcionara "Plodovi Crne Gore" AD Podgorica
dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA 
16. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi realizacije izgradnje dalekovoda 400 KV i 400 + 110 KV Čevo - Pljevlja, dionice 100 KV Žabljak - Njegovuđa (bez rasprave)
dokument zaključci
17. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izmještanje dijela postjeće NN mreže u KO Jabuka i KO Mateševo na teritoriji Opštine Kolašin sa trase autoputa Bar - Boljare, dionica Smokovac - Mateševo (bez rasprave)
dokument zaključci
18. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izmještanje dionice NN mreže STS "Klopot" -Trimojevići na području Opštine Podgorica sa trase autoputa Bar - Boljare, dionica Smokovac - Mateševo (bez rasprave)
dokument zaključci
19. Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju dijela Mješovite komisije za sprovođenje Temeljnog ugovora između Crne Gore i Svete Stolice (bez rasprave)
dokument zaključci
20. Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za naučnoistraživačku djelatnost (bez rasprave)
dokument zaključci
21. Predlog odluke o objavljivanju Memoranduma o razumijevanju о ulozi i organizaciji Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi (ERI SEE) (bez rasprave)
dokument zaključci
22. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i ostalih članica Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi o sjedištu Sekretarijata Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi (bez rasprave)
dokument zaključci
23.  Predlog ugovora o uređenju međusobnih imovinsko-pravnih odnosa između Države Crne Gore i Republike Makedonije (bez rasprave)
dokument zaključci  
24.  Informacija o zaključivanju Memoranduma o saradnji između Ministarstva ekonomije Crne Gore i Ministarstva trgovine i industrije Republike Kosovo u oblasti kontrole strateških roba s Predlogom memoranduma o saradnji (bez rasprave)
dokument zaključci  
25.  Informacija o preuzetim aktivnostima u vezi sa upravljanjem nacionalnim internet domenom Crne Gore ".me" (bez rasprave)
dokument zaključci  
26.  Informacija o organizaciji Sea Dance ljetnjeg muzičkog festivala u Budvi za 2017. godinu s Predlogom ugovora o saradnji na organizaciji Sea Dance ljetnjeg muzičkog festivala u Budvi (bez rasprave)
dokument zaključci  
27.  Izvještaj o implementaciji Nacionalne strategije za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih promjena s Akcionim planom za period 2016-2020, za izvještajni period april - jun 2017. (bez rasprave)
dokument zaključci  
28.  Predlog za rješavanje sukoba nadležnosti između Uprave za inspekcijske poslove - Sektora zaštite životne sredine i prostora - Odsjeka inspekcije zaštite prostora i Komunalne policije Opštine Bar (bez rasprave)
dokument zaključci  
29.  Predlog za rješavanje sukoba nadležnosti između Uprave za inspekcijske poslove - Sektora zaštite životne sredine i prostora - Odsjeka inspekcije zaštite prostora i Komunalne policije Opštine Bar (bez rasprave)
dokument zaključci  
30.  Predlog za ustupanje na korišćenje poslovnog prostora Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore u Opštini Plav, bez naknade s Predlogom ugovora o ustupanju na korišćenje poslovnog prostora, bez naknade (bez rasprave)
dokument zaključci  
31.  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-1680, od 15. juna 2017. godine, sa sjednice od 8. juna 2017. godine (bez rasprave)
dokument zaključci  
32.  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-195, od 9. februara 2017. godine, sa sjednice od 2. februara 2017. godine (bez rasprave)
dokument zaključci  
33.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo unutrašnjih poslova na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova (bez rasprave)
dokument zaključci  
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
34.  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji sistematizaciji stručne službe Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore (bez rasprave)
dokument zaključci  
35.  Predlog za davanje saglasnosti za isplatu naknade za Komisiju za žalbe u postupku za povraćaj imovinskog prava ili obeštećenje, u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG",br. 16/16, 83/16 i 21/17)(bez rasprave)
dokument zaključci  
36.  Predlog za davanje saglasnosti za izvođenje pripremnih radova većeg obima za izgradnju objekata od opšteg interesa - turističkog kompleksa "Mamula" na lokaciji UPE 1 i UPE 2, u zahvatu Državne studije lokacije (DSL) "Sektor 34", Opština HN (bez rasprave)
dokument zaključci  
37.  Predlog za davanje saglasnosti za davanje u zakup na period od 5 godina, uz mogućnost produženja, nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 1457 KO Kolašin, Opština Kolašin (bez rasprave)
dokument zaključci  

NAPOMENA: Vlada je odložila odlučivanje o tački 5 (Predlog statuta akcionarskog društva za uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju "Aerodromi Crne Gore") zbog dorade materijala u skladu sa sugestijama sa sjednice.