Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

35. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 20.07.2017. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Informacija o požarima na teritoriji Crne Gore u periodu od 1. do 18. jula 2017. godine
dokument zaključci
2. Predlog zakona o Prijestonici
dokument
zaključci
3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o povlastici na putovanje lica sa invaliditetom
dokument
zaključci
4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti
dokument
zaključci

5. Predlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na promet upotrebljavanih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica
dokument
zaključci

6. Predlog zakona o izmjeni Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju
dokument
zaključci

7. Predlog zakona o dopuni Zakona o zaštiti potrošača
dokument
zaključci

8. Predlog odluke o dopuni Statuta akcionarskog društva za uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju "Aerodromi Crne Gore"
dokument
zaključci

9. Četrnaesti kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju, za period april - jun 2017
dokument
zaključci
10. Drugi kvartalni izvještaj o realizaciji obaveza iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2017-2018
dokument
zaključci
11. Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške o bilateralnoj saradnji na projektima s Predlogom memoranduma
dokument
zaključci
12. Predlog za izmjenu dogovora o razvojnoj saradnji Vlade Crne Gore i Vlade Savezne Republike Njemačke
dokument
zaključci
13. Informacija o dodjeli koncesije za Lučku uslugu - lučka pilotaža u luci Kotor i pilotaža u Bokokotorskom zalivu
dokument
zaključci
14. Izvještaj o realizaciji Programa rada Vlade Crne Gore za II kvartal 2017. godine dokument
zaključci
15. Kadrovska pitanja zaključci
15.1 Predlog rješenja o postavljenju sekretara Ministarstva zdravlja
dokument
15.2 Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite i razvoj ljudskih resursa u zdravstvu u Ministarstvu zdravlja
dokument
15.3 Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Direktorata za zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja
dokument
15.4 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara „Castello Montenegro“ AD Pljevlja
dokument
15.5 Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Direktorata za pravnu tekovinu EU u Ministarstvu evropskih poslova
dokument
15.6 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara "Novi duvanski kombinat" AD Podgorica
dokument
15.7 Predlog za imenovanje člana Savjeta Agencije za nadzor osiguranja
dokument
15.8 Predlog rješenja o razrješenju tri člana Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore
dokument
15.9 Predlog rješenja o imenovanju tri člana Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore
dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
16. Predlog uredbe o izmjeni i dopunama Uredbe o posebnim zahtjevima higijene za proizvode životinjskog porijekla (bez rasprave)
dokument zaključci
17. Predlog odluke o zatvaranju Konzulata Crne Gore u Rosariju – Republika Argentina (bez rasprave)
dokument zaključci
18. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Trebješica u Opštini Podgorica za potrebe izgradnje autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo (bez rasprave)
dokument zaključci
19. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju magistralnog puta Barski most - Bijelo Polje (bez rasprave)
dokument zaključci
20. Predlog odluke o izmjeni Odluke o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2017. godinu (bez rasprave)
dokument zaključci
21. Predlog odluke o prodaji drvnih sortimenata dobijenih sječom stabala na trasi, pristupnim putevima i stubnim mjestima 400 KV dalekovoda Čevo - Pljevlja (bez rasprave)
dokument zaključci
22. Predlog odluke o prodaji drvnih sortimenata dobijenih sječom stabala na trasi vodozahvata, cjevovoda i mašinske zgrade male hidroelektrane mHE "Murinska rijeka" (bez rasprave)
dokument zaključci
23. Predlog odluke o prodaji drvnih sortimenata dobijenih sječom stabala na trasi žičare i ski staza skijališta "Kolašin 1600" (bez rasprave)
dokument zaključci
24. Predlog odluke o prodaji drveta iz šumske kulture u Grahovu i njenom uređenju (proredne sječe) (bez rasprave)
dokument zaključci
25. Predlog ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji između Ministarstva odbrane i Glavnog grada Podgorica (bez rasprave)
dokument zaključci
26. Informacija o pristupanju Crne Gore u punopravno članstvo Evropskoj laboratoriji za molekularnu biologiju (EMBL) i Evropskoj konferenciji za molekularnu biologiju (EMBC) (bez rasprave)
dokument zaključci
27. Predlog za ustupanje na korišćenje, bez naknade, poslovnog prostora Ministarstvu evropskih poslova s Predlogom ugovora o ustupanju na korišćenje, bez naknade, poslovnog prostora (bez rasprave)
dokument zaključci
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
28. Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 78 stav 2 Zakona o radu i odredbe člana 15 stav 1 tačka 4 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru (bez rasprave)
dokument zaključci
29. Predlog za davanje saglasnosti JZU Dom zdravlja Berane za davanje u zakup stomatološko - zubotehničkih ordinacija (bez rasprave)
dokument zaključci
30. Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti na i iznad površine zemljišta u svojini Crne Gore u Glavnom gradu Podgorica u korist privrednog društva "Was-impex" d.o.o. iz Podgorice s Predlogom ugovora (bez rasprave)
dokument zaključci
31. Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti na zemljištu u svojini CG, u Opštini Bar, za izgradnju gravitacionog kolektora fekalne kanalizacije - dijela infrastrukture za odvođenje otpadnih voda na lokaciji Volujica (bez rasprave)
dokument zaključci
32. Pitanja i predlozi
32.1 Predlog uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma Inženjerskoj komori Crne Gore
dokument zaključci
32.2 Predlog sporazuma o donošenju lokalnog planskog dokumenta i Predlog odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana "Agroindustrijska zona" u Podgorici
dokument zaključci
32.3 Predlog za razrješenje i imenovanje predsjednika i članova Komisjie za kontrolu državne pomoći
dokument zaključci
32.4 Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08-300, od 25. februara 2016. godine, sa sjednice od 18. februara 2016. godine
dokument zaključci