Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

36. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 27.07.2017. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o prevozu u drumskom saobraćaju s Izvještajem sa javne rasprave dokument zaključci
2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Carinskog zakona dokument zaključci
3. Predlog uredbe o kriterijumima za utvrđivanje visine naknada i premija za ostvarene sportske rezultate dokument zaključci
4. Peti polugodišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 23. pregovaračko poglavlje – Pravosuđe i temeljna prava za period januar – jun 2017. s Drugim polugodišnjim izvještajem o realizaciji Operativnog dokumenta za sprječavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika - Aneksa Akcionog plana za 23. pregovaračko poglavlje dokument zaključci
5. Peti polugodišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 24. pregovaračko poglavlje – Pravda, sloboda i bezbjednost za period januar – jun 2017. godine dokument zaključci
6. Informacija o projektu "Crnogorska privreda i NATO" s Predlogom odluke o obrazovanju Koordinacionog tijela za pružanje podrške privredniim društvima u ostvarenju ekonomskih benefita članstva u NATO-u i saradnje sa pojedinačnim NATO članicama dokument zaključci
7. Analiza stanja putnih prelaza na željezničkim prugama kojima upravlja Željeznička infrastruktura Crne Gore AD - Podgorica s predlogom mjera u cilju prevencije nesreća dokument zaključci
8. Informacija o aktivnostima na pripremi Programa istraživanja i proizvodnje ugljovodonika u podmorju Crne Gore sa Izvještajem o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu i Predlogom programa istraživanja i proizvodnje ugljovodonika u podmorju CG dokument zaključci
9. Informacija o Ugovoru o ustupanju nepovratnih finansijskih sredstava i odgovornosti između Države Crne Gore i Crnogorskog elektroprenosnog sistema A.D. Podgorica s Predlogom ugovora o ustupanju nepovratnih finansijskih sredstava i odgovornosti između Države Crne Gore i Crnogorskog elektroprenosnog sistema A.D. Podgorica dokument zaključci
10. Informacija o naplati poreskog potraživanja poreskih obveznika "Đurković Company" d.o.o., "Marshal Montenegro Group" d.o.o. i "Trgotekstil" AD Nikšić imovinom poreskog obveznika "Đurković Company" d.o.o. Nikšić s Predlogom ugovora o plaćanju poreskog duga dokument zaključci
11. Informacija o naplati dijela poreskog potraživanja imovinom poreskog obveznika "Work finder" d.o.o. Podgorica s Predlogom ugovora o plaćanju dijela poreskog duga imovinom poreskog obveznika "Work finder" d.o.o. Podgorica dokument zaključci
12. Informacija o povraćaju sredstava Opštini Bijelo Polje po osnovu ulaganja u Sportsku dvoranu "Nikoljac" i isplate dugovanja bivšim radnicima "Prve Petoljetke" AD Bijelo Polje dokument zaključci
13. Informacija o realizaciji projekta izgradnje fudbalskog stadiona na Cetinju s Predlogom aneksa 1 Ugovora o realizaciji projekta izgradnje fudbalskog stadiona na Cetinju dokument zaključci
14. Informacija o potrebi pristupanja Crne Gore potpornom fondu Savjeta Evrope - EURIMAGES dokument zaključci
15. XII izvještaj o sprovođenju Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma 2015-2018. i Akcionog plana 2017-2018, za period januar - jun 2017. godine dokument
16. Kadrovska pitanja zaključci
16.1. Predlog rješenja o imenovanju državne sekretarke u Ministarstvu kulture dokument
16.2 Predlog rješenja o razrješenju državnog sekretara u Ministarstvu ekonomije dokument
16.3 Predlog rješenja o postavljenju sekretara Ministarstva rada i socijalnog staranja dokument
16.4 Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Direktorata za rad u Ministarstvu rada i socijalnog staranja dokument
16.5 Predlog rješenja o opozivu generalnog konzula u Generalnom konzulatu Crne Gore u Minhenu - Svezna Republika Njemačka dokument
16.6 Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Generalnog direktorata za NATO i politiku bezbjednosti u Ministarstvu vanjskih poslova dokument
16.7 Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Generalnog direktorata za ekonomsku i kulturnu diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova dokument
16.8 Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Generalnog direktorata za bilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova dokument
16.9 Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Generalnog direktorata za multilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova dokument
16.10 Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Generalnog direktorata za konzularne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova dokument
16.11 Predlog rješenja o razrješenju člana Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji dokument
16.12. Predlog rješenja o imenovanju člana Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji dokument
16.13 Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Direktorata za odnose sa vjerskim zajednicama u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava dokument
16.14 Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore pri Svetoj Stolici i Suverenom Malteškom Redu, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Rimu dokument
16.15 Predlog rješenja o prestanku mandata v.d. sekretara Ministarstva zdravlja dokument
16.16 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju sedam članova Skupštine Instituta za standardizaciju Crne Gore dokument
16.17 Predlog rješenja o razrješenju jednog člana i imenovanju dva člana Upravnog odbora Instituta za standardizaciju Crne Gore dokument
16.18 Predlog rješenja o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za vodoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja dokument
16.19 Predlog rješenja o prestanku mandata načelnika Odjeljenja za vojno obavještajne i bezbjednosne poslove u Ministarstvu odbrane dokument
16.20 Predlog rješenja o postavljenju načelnika Odjeljenja za vojno obavještajne i bezbjednosne poslove u Ministarstvu odbrane dokument
16.21 Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave za inspekcijske poslove dokument
16.22 Predlog rješenja o razrješenju direktora Javne ustanove Narodni muzej Crne Gore dokument
16.23 Predlog rješenja o imenovanju direktorice Javne ustanove Narodni muzej Crne Gore dokument
16.24 Predlog rješenja o imenovanju Koordinacionalnog tima za zaštitu i spašavanje dokument
16.25 Predlog rješenja o imenovanju Operativnog štaba za zaštitu i spašavanje dokument
16.26 Predlog za razrješenje članova Odbora direktora Pošte Crne Gore AD dokument
16.27 Predlog za imenovanje članova Odbora direktora Pošta Crne Gore AD dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
17. Predlog zakona o potvrđivanju Pariskog sporazuma (bez rasprave) dokument zaključci
18. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kipar o saradnji u oblasti borbe protiv terorizma, organizovanog kriminala, neovlašćenog stavljanja u promet opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora, ilegalnih migracija i drugih krivičnih djela(bez rasprave) dokument zaključci
19. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Azerbejdžan o readmisiji (vraćanju i prihvatanju) lica koja su bez dozvole boravka (bez rasprave) dokument zaključci
20. Predlog odluke o upućivanju pripadnika policije u Mirovnu misiju Ujedinjenih nacija u Avganistanu (UNAMA) (bez rasprave) dokument zaključci
21. Predlog odluke o prodaji drvnih sortimenata (bez rasprave) dokument zaključci
22. Predlog odluke o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju (sanitarna sječa) (bez rasprave) dokument zaključci
23. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za razmjenu nepokretnosti sa Stambenom zadrugom zdravstvenih radnika Crne Gore "Zdravstvo" (bez rasprave) dokument zaključci
24. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave) dokument zaključci
25. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Prijestonici Cetinje za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave) dokument zaključci
26. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Nikšić za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave) dokument zaključci
27. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Protokola o saradnji između Komisije za nestala lica Vlade Crne Gore i Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale osobe s Predlogom protokola (bez rasprave) dokument zaključci
28. Predlog koncesionog akta za davanje koncesije za korišćenje mineralne vode sa izvorišta "Čeoče", Opština Bijelo Polje, za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe s Predlogom ugovora o koncesiji (bez rasprave) dokument zaključci
29. Informacija o ugovoru o poslovnoj saradnji Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i Investiciono - razvojnog fonda Crne Gore AD s Predlogom ugovora (bez rasprave) dokument zaključci
30. Informacija o rješavanju preostalih potraživanja kooperanta mljekare "NIKA" d.o.o. (bez rasprave) dokument zaključci
31. Informacija o nedostajućim sredstvima i načinu njihovog obezbjeđivanja za potrebe Akreditacionog tijela Crne Gore dokument zaključci
32. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti na području Nacionalnog parka "Skadarsko jezero" (bez rasprave) dokument zaključci
33. Izvještaj o sprovođenju Nacionalnog plana akcije za djecu (NPAD) 2013-2017. godine, u 2016. godini (bez rasprave) dokument zaključci
34. Polugodišnji izvještaj (2017) o realizaciji mjera iz Akcionog plana za implementaciju Strategije razvoja sistema javnih nabavki za period 2016-2020 (bez rasprave) dokument zaključci
35. Izvještaj o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki u 2016. godini (bez rasprave) dokument zaključci
36. Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Agencije za civilno vazduhoplovstvo za 2016. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2016. godinu (bez rasprave) dokument zaključci
37. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Pošte Crne Gore AD Podgorica za 2016. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora (bez rasprave) dokument zaključci
38. Izvještaj o radu komisija za procjenu vrijednosti nepokretnosti u državnoj svojini sa predlogom za davanje saglasnosti za isplatu članova komisije – procjenitelja, sudskih vještaka (bez rasprave) dokument zaključci
39. Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Direkcije za zaštitu tajnih podataka (bez rasprave) dokument zaključci
40. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-1639, od 8. juna 2017. godine, sa sjednice od 1. juna 2017. godine (bez rasprave) dokument zaključci
41. Predlog za obezbjeđenje sredstava iz Tekuće budžetske rezerve za finansijsku pomoć Opštini Ulcinj (bez rasprave) dokument zaključci
42. Predlog za obezbjeđenje sredstava iz Tekuće budžetske rezerve za finansijsku podršku Prijestonici Cetinje za realizaciju eksproprijacija nepokretnosti (bez rasprave) dokument zaključci
43. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo sporta na potrošačku jedinicu Fond za zdrastveno osiguranje Crne Gore (bez rasprave) dokument zaključci
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
44. Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 37a Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima ("Službeni list CG", br. 33/12 i 58/14), koju je podnio Rijad Šarkinović, iz Podgorice (bez rasprave) dokument zaključci
45. Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 78a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim izvršiteljima ("Službeni list CG", broj 22/17), koju je podnijela Komora javnih izvršitelja Crne Gore, koju zastupa prof. dr Blagota Mitrić, iz Podgorice (bez rasprave) dokument zaključci
46. Predlog mišljenja na Predlog za ocjenu ustavnosti odredbe člana 1 stav 2 tačka 2 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Službeni list CG", broj 30/17), koji su podnijeli poslanici: Aleksa Bečić, Miodrag Lekić, Ranko Krivokapić, Srđan Milić i Dritan Abazović (bez rasprave) dokument zaključci
47. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Višeg suda za prekršaje Crne Gore (bez rasprave) dokument zaključci
48. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Javne ustanove Biblioteka za slijepe Crne Gore (bez rasprave) dokument zaključci
49. Odluka br. 0203-2742/5-1 od 10.07.2017. godine o objavljivanju javnog poziva za zakup/korišćenje obale u cilju realizacije projekta izgradnje i opremanja druge faze izgrađenog kupališta u skladu sa planskim dokumentima, u HN, u naselju Topla(bez rasprave) dokument zaključci
50. Predlog za davanje saglasnosti za izvođenje pripremnih radova većeg obima za izgradnju objekata od opšteg interesa - rekonstrukciju puta Cetinje - Lovćen - Krstac, u skladu sa Prostorno- urbanističkim planom Prijestonice Cetinje i postavkama Prostornog plana Crne Gore do 2020. godine, investitora Ministarstva saobraćaja i pomorstva - Direkcije za saobraćaj, Podgorica (bez rasprave) dokument zaključci
51. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Boško Strugar" iz Ulcinja za davanje u zakup na period od godinu dana zemljišta površine 2059 m² upisanog u list nepokretnosti broj 3143 KO Ulcinj, katastarske parcele broj 2379/2 u svojini Crne Gore, sa početnom cijenom zakupa od 2000 eura u svrhu parkinga (bez rasprave)
dokument zaključci
52. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Braća Labudović" iz Nikšića za davanje u zakup do 10. juna 2018. godine fiskulturne sale površine 345 m² upisane u list nepokretnosti broj 267 KO Rubeža, Opština Nikšić, katastarske parcele broj 1442, u svojini Crne Gore, po početnoj cijeni od 10 eura po satu (bez rasprave) dokument zaključci
53. Predlog za davanje saglasnosti JPU "Radost" iz Kotora za davanje u zakup na period od pet godina prostorije površine 100 m² upisane u list nepokretnosti broj 120 KO Prčanj I, Opština Kotor, katastarske parcele broj 461/3 u svojini Crne Gore po početnoj cijeni od 250 eura mjesečno (bez rasprave) dokument zaključci
54. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Milan Vukotić" iz Podgorice za davanje u zakup na period do kraja nastavne 2017/2018. godine fiskulturne sale površine 224 m² upisane u list nepokretnosti broj 2479 KO Golubovci, katastarske parcele broj 12964 u svojini Crne Gore sa početnom cijenom od 10 eura po satu (bez rasprave) dokument zaključci
55. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Orijenski bataljon" iz Herceg Novog za davanje u zakup na period od dvije nastavne godine školske (đačke) kuhinje površine 115 m² upisane u list nepokretnosti broj 237 KO Bijela, Opština Herceg Novi, katastarske parcele broj 886 i školske (đačke) kuhinje površine 37 m² upisane u list nepokretnosti broj 678 KO Baošići, Opština Herceg Novi, katastarske parcele broj 731/1 u svojini Crne Gore sa početnom cijenom od 550 eura mjesečno (bez rasprave) dokument zaključci
56. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Ristan Pavlović" iz Pljevalja za davanje u zakup na period do 31. decembra 2017. godine poslovnih prostora za obavljanje stomatološke ambulante površine 36 m² i fiskulturne sale površine 305 m² upisanih u list nepokretnosti broj 383 KO Pljevlja, Opština Pljevlja, katastarske parcele broj 93 u svojini Crne Gore (bez rasprave) dokument zaključci
57. Zahtjev za davanje saglasnosti Vlade za pokretanje postupka prodaje motornog čamca "Fenul", registarskih oznaka PČ - 21 (bez rasprave) dokument zaključci
58. Zahtjev za davanje saglasnosti Vlade u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG", br. 16/16, 83/16 i 21/17) i člana 4 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada ("Službeni list CG", br. 26/12, 34/12 i 27/13) (bez rasprave) dokument zaključci
59. Pitanja i predlozi
59.1 Informacija u vezi realizacije Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane "Raštak" na vodotoku Raštak s Predlogom aneksa broj 2 Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane "Raštak" dokument zaključci
59.2 Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Rezerve na potrošačku jedinicu Ministarstvo unutrašnjih poslova dokument zaključci
59.3 Predlog odluke o prestanku važenja Odluke o obrazovanju Koordinacionog tima za upravljanje u vanrednim situacijama dokument zaključci
59.4 Predlog zaključka o korišćenju godišnjih odmora u Vladi Crne Gore, ministarstvima i drugim organima uprave u 2017. godini dokument zaključci
59.5 Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-1869, sa sjednice od 22. juna 2017. godine dokument zaključci
59.6 Predlog odluke o izmjenama Statuta društva sa ograničenom odgovornošću "Monte put" Podgorica dokument zaključci
59.7 Informacija o jedinicama za implementaciju projekata za praćenje kreditnih aranžmana sa Evropskom investicionom bankom (Sanacija puteva i obilaznice gradova) i Evropskom bankom za rekonstrukciju i razvoj (Unapređenje lokalne putne infrastrukture) dokument zaključci
59.8 Informacija o realizaciji Javnog poziva za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Opštine Ulcinj, KO Šas dokument zaključci