Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

37. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 24.08.2017. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog zakona o izmjeni Zakona o reviziji sredstava iz fondova Evropske unije
dokument zaključci
2. Izvještaj o realizaciji Kapitalnog budžeta Direkcije za saobraćaj za 2017. godinu, na 10. 8. 2017. godine
dokument
zaključci
3. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju "Slobodne zone Novi Duvanski kombinat" Podgorica
dokument
zaključci
4. Nacrt detaljnog urbanističkog plana "Agroindustrijska zona" u Podgorici s Predlogom programa održavanja javne rasprave
dokument
zaključci

5. Predlog odluke o obrazovanju Interresorne komisije za NATO
dokument
zaključci

6. Predlog odluke o organizovanju javne ustanove Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina
dokument
zaključci

7. Informacija o realizaciji Projekta izgradnje sistema za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda u opštinama Herceg Novi, Tivat, Kotor i Bar koja su obezbijeđena iz aranžmana zaključenog između Vlade Crne Gore i Njemačke banke za razvoj (KfW)
dokument
zaključci

8. Predlog aneksa na Program međunarodne razvojne saradnje između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Slovenije za period 2016-2017. godina
dokument
zaključci

9. Nacrt izmjena i dopuna Detaljnog prostornog plana za koridor dalekovoda 400 kv sa optičkim kablom od Crnogorskog primorja do Pljevalja i podmorski kabal 500 kv sa optičkim kablom Italija - Crna Gora u dijelu detaljne razrade lokacije za trafostanicu
dokument
zaključci
10. Informacija o finansijskoj podršci Ministarstva sporta za organizaciju velikih međunarodnih sportskih takmičenja u 2017. godini u Crnoj Gori
dokument
zaključci
11. Kadrovska pitanja
zaključci
11.1 Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnice direktora Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju
dokument
11.2 Predlog rješenja o prestanku mandata v.d. državnog sekretara za politička pitanja u Ministarstvu vanjskih poslova
dokument
11.3 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Biroa za operativnu koordinaciju aktivnosti organa obavještajno bezbjednosnog sektora
dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
12. Predlog zakona o potvrđivanju amandmana na Stokholmsku konvenciju o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama, usvojenih na šestom i sedmom zasijedanju konferencije potpisnica (bez rasprave)
dokument zaključci
13. Predlog odluke o osnivanju Javne ustanove za smještaj odraslih lica sa invaliditetom i starih lica "Pljevlja" (bez rasprave)
dokument zaključci
14. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti opštini Šavnik za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave)
dokument zaključci
15. Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti u svojini Crne Gore, Opštini Danilovgrad, bez naknade, radi ostvarenja javnog interesa – izgradnje prepumpne stanice (bez rasprave)
dokument zaključci
16. Predlog tehničkog sporazuma između Ministarstva odbrane Crne Gore i Ministarstva odbrane i sporta Republike Austrije i Ministarstva odbrane Republike Makedonije u vezi održavanja međunarodne vojne vježbe "Zajednički izazov 2017" (bez rasprave)
dokument zaključci
17. Predlog tehničkog sporazuma između Ministarstva odbrane Republike Srbije i Nacionalne garde Ohaja (SAD) u vezi sa vježbom "Platinasti vuk 2017" ("Platinum Wolf 2017") sa Aneksom 1 i Aneksom 2 - Notom o pristupanju ovom tehničkom sporazumu (bez rasprave)
dokument zaključci
18. Predlog tehničkog memoranduma u vezi sa sprovođenjem i pružanjem podrške države domaćina tokom vježbe "Adriatic strike 2017/Jadranski udar 2017" (bez rasprave)
dokument zaključci
19. Predlog tehničkog sporazuma između Ministarstva odbrane Crne Gore i Ministarstva odbrane Republike Slovenije o zajedničkoj obuci snaga za specijalne operacije u Crnoj Gori (bez rasprave)
dokument zaključci
20. Predlog ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između Ministarstva odbrane i Opštine Berane (bez rasprave)
dokument zaključci
21. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u svojini Vaska Jankovića (bez rasprave)
dokument zaključci
22. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u svojini Slobodana Malovića (bez rasprave)
dokument zaključci
23. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u svojini AD "Izbor" Bar (bez rasprave)
dokument zaključci
24. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine dijela pokretnog kulturnog dobra Zbirka umjetničkih slika, kao i dvije slike Petra Počeka, u svojini Vladislava Jabučanina (bez rasprave)
dokument zaključci
25. Izvještaj sa sastanka crnogorsko – bosanskohercegovačke Mješovite komisije o međunarodnom drumskom prevozu putnika i tereta, održanog u Podgorici 20. i 21. jula 2017. godine (bez rasprave)
dokument zaključci
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
26. Predlog odluke o uslovima i načinu ostvarivanja prava na varijabilni dio zarade za zaposlene u Opštini Tivat (bez rasprave)
dokument zaključci
27. Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za obračun zarada zaposlenih u Univerzitetskom sportsko-kulturnom centru (bez rasprave)
dokument zaključci
28. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću (bez rasprave)
dokument zaključci
29. Predlog za davanje saglasnosti za isplatu naknade članovima Socijalnog savjeta Crne Gore koji su zaposleni u javnom sektoru, u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama u javnom sektoru ("Službeni list CG", br. 16/16, 83/16 i 21/17) (bez rasprave)
dokument zaključci
30. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisanih u list nepokrenosti br. 69 i 122, KO Sveti Đorđe, Opština Ulcinj s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (bez rasprave)
dokument zaključci
31. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokrenosti broj 841, KO Mrčevac, Opština Tivat s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (bez rasprave)
dokument zaključci
32. Pitanja i predlozi
32.1 Predlog uredbe o naplati poreskih potraživanja imovinom poreskih obveznika
dokument zaključci