Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

38. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 31.08.2017. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata s Izvještajem sa javne rasprave dokument
zaključci
2. Predlog odluke o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima dokument
zaključci
3. Informacija o utvrđivanju iznosa za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u kulturi s Predlogom sporazuma dokument
zaključci
4. Informacija o realizaciji Ugovora o zakupu zemljišta i izgradnji vjetroelektrane na lokalitetu Možura s Predlogom ugovora o prenosu udjela dokument
zaključci

5. Informacija o pripremi Programa ekonomskih reformi za Crnu Goru za period 2018-2020. godina s Predlogom odluke o obrazovanju radnog tima za pripremu Programa ekonomskih reformi za Crnu Goru za period 2018 - 2020. godina dokument
zaključci

6. Informacija o realizaciji Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem i broju korisnika koji su nastavili radni angažman dokument
zaključci

7. Informacija o otkupu jagnjadi i instrukcija o evidencijama otkupa i plaćanja PDV-a za 2017. godinu dokument
zaključci

8. Izvještaj o realizaciji Strategije za borbu protiv trgovine ljudima i Akcionog plana za period 1. januar - 30. jun 2017. godine dokument
zaključci

9. Predlog za davanje saglasnosti na Predlog odredbe Statuta opštine Tuzi u okviru Glavnog grada kojom se uređuje praznik Opštine dokument
zaključci
10. Predlog za davanje saglasnosti za kupovinu nepokretnosti iz posjedovnog lista broj 127 KO Tutići, Opština Mojkovac, u postupku oglašavanja prodaje nepokretnosti pred Privrednim sudom Crne Gore dokument
zaključci
11. Predlog za davanje saglasnosti za isplatu nadoknade za Komisiju za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG“, br. 16/16, 83/16, 21/17 i 42/17), članom 78a Zakona o igrama na sreću („Službeni list CG“, br. 52/04, 13/07, 73/10, 40/11, 61/13 i 37/17) i članom 10 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću („Službeni list CG“, br. 42/11 i 37/17) dokument
zaključci
12. Kadrovska pitanja
zaključci
12.1 Predlog rješenja o imenovanju državne sekretarke u Ministarstvu evropskih poslova dokument
12.2 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Uprave pomorske sigurnosti
dokument
12.3 Predlog rješenja o imenovanju člana Savjeta Javne ustanove Narodni muzej Crne Gore dokument
12.4 Predlog rješenja o razrješenju Upravnog odbora Centra za posredovanje dokument
12.5 Predlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora Centra za posredovanje dokument
12.6 Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave za inspekcijske poslove dokument
12.7 Predlog rješenja o određivanju v.d. sekretara Sekretarijata za razvojne projekte dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
13. Predlog odluke o upućivanju pripadnika policije u Mirovnu misiju Ujedinjenih nacija na Kipru (UNFCYP)
dokument
zaključci
14. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za odlaganje viška materijala u KO Lijeva Rijeka i KO Lopate u Glavnom gradu Podgorica za potrebe izgradnje autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo dokument
zaključci
15. Predlog odluke o izmjeni Statuta Pošte Crne Gore AD Podgorica dokument
zaključci
16. Predlog odluke o dopuni Odluke o privremenom ograničenju izvoza određenih drvnih sortimenata dokument zaključci
17. Informacija o zahtjevima za pomoć u tehničkom drvetu s predlogom za dodjelu pomoći dokument zaključci
18. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Indonezije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša s Predlogom sporazuma dokument zaključci
19. Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Stručne službe Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore dokument zaključci
20. Predlog za izmjene i dopunu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-901, od 13. aprila 2017. godine, sa sjednice od 6. aprila 2017. godine
dokument zaključci

III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
21. Predlog za davanje saglasnosti za kupovinu nepokretnosti - poslovnog prostora površine 212 m² sa pripadajućim zemljištem, površine 1.918 m², sve upisano na katastarskoj parceli broj 2140/1, u listu nepokretnosti broj 245 KO Glavica, Opština Danilovgrad s Predlogom ugovora dokument zaključci
22. Pitanja i predlozi