Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

39. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 07.09.2017. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti
dokument
zaključci
2. Predlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana "Agroindustrijska zona" u Podgorici s Izvještajem sa javne rasprave
dokument
zaključci
3. Predlog programa socijalnog stanovanja za period 2017-2020. godine
dokument
zaključci
3.1 Informacija o osnivanju garantnog fonda i mikrokreditiranja u okviru Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D.
dokument
zaključci

4. Predlog akcionog plana za implementaciju Nacionalne strategije prevencije štetne upotrebe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja u Crnoj Gori 2013-2020, za 2017/2018. godinu
dokument
zaključci

5. Predlog akcionog plana za realizaciju Nacionalnog programa zaštite potrošača (2015 - 2018), za period jul 2017 - jun 2018. godine
dokument
zaključci

6. Izvještaj o realizaciji Nacionalnog programa zaštite potrošača (2015 -2018), za period jul 2016 - jun 2017. godine
dokument
zaključci

7. Predlog za davanje mišljenja Vlade da je izgradnja dva objekta investitora d.o.o. "Imperio Holdings Limited" Herceg Novi i "Rus Invest Group" d.o.o. Herceg Novi od značaja za razvoj države
dokument
zaključci

8. Informacija o učešću na NATO EADRCC međunarodnoj terenskoj vježbi upravljanja posljedicama vanrednih situacija "Bosna i Hercegovina 2017"
dokument
zaključci
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
9. Predlog odluke o objavljivanju Bilateralnog sporazuma između Crne Gore i Republike Kosovo koji se odnosi na Program prekogranične saradnje između Crne Gore i Republike Kosovo u okviru IPE II 2014-2020 Program prekogranične saradnje CG-Kosovo(bez rasprave)
dokument
zaključci
10. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma o partnerstvu između Ministarstva evropskih poslova Crne Gore, vodećeg partnera i Ministarstva administracije lokalne samouprave Republike Kosova, partnera o upravljanju tehničkom podrškom (bez rasprave)
dokument
zaključci
11. Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti u svojini Crne Gore, Opštini Danilovgrad, bez naknade, radi ostvarenja javnog interesa - izgradnje pomoćnog stadiona lokalnog fudbalskog kluba "Iskra" (bez rasprave)
dokument
zaključci
12. Predlog odluke o imenovanju nezavisnog revizora (bez rasprave)
dokument
zaključci
13. Predlog osnove za vođenje pregovora i potpisivanje Okvirne konvencije Svjetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija o etici u turizmu s Predlogom okvirne konvencije o etici u turizmu (bez rasprave)
dokument
zaključci
14. Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane "Piševska rijeka" na vodotoku Piševska rijeka s Predlogom aneksa br. 2 Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole (bez rasprave)
dokument zaključci
15. Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Bistrica-pritoka Ljuboviđe s Predlogom aneksa br. 1 Ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Bistrica-pritoka Ljuboviđe (bez rasprave)
dokument zaključci
16. Informacija o potpisivanju Protokola o saradnji između Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore i Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova i vjera Republike Argentine s Predlogom protokola (bez rasprave)
dokument zaključci
17. Informacija o zaključivanju Protokola o saradnji u oblasti transplantacione medicine između Ministarstva zdravlja Crne Gore i Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske s Predlogom protokola (bez rasprave)
dokument zaključci
18. Informacija o zaključivanju Ugovora o donaciji između China Road & Bridge Corporation D.O.O. Peking i Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore s Predlogom ugovora o donaciji (bez rasprave)
dokument zaključci
19. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u svojini Ivane Vujović iz Cetinja (bez rasprave)
dokument zaključci
20. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u svojini Ratka Đurkovića iz Cetinja (bez rasprave)
dokument zaključci
21. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u svojini Jovana Vickovića iz Cetinja (bez rasprave)
dokument zaključci
22. Informacija o davanju poslovnih prostora na korišćenje JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom Nikšić s Predlogom ugovora (bez rasprave)
dokument zaključci
23. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva pravde i Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija (bez rasprave)
dokument zaključci
24. Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva rada i socijalnog staranja (bez rasprave)
dokument zaključci
25. Predlog pravilnika o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva zdravlja (bez rasprave)
dokument zaključci
26. Predlog za obezbjeđenje sredstava za isplatu naknada za rad predsjedniku i članovima Arbitražne komisije za podjelu imovine i obaveza između Opštine Plav i Opštine Gusinje (bez rasprave)
dokument zaključci
27.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo kulture na potrošačku jedinicu Državni arhiv Crne Gore (bez rasprave)
dokument zaključci  
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
28.  Predlog mišljenja na Incijativu Zavoda za intelektualnu svojinu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti člana 3 stav 2 Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave (bez rasprave)
dokument zaključci  
29.  Predlog za davanje saglasnosti za otuđenje nepokretnosti u svojini države Crne Gore po osnovu prava preče kupovine u KO Nikovići, u Opštini Tivat s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (bez rasprave)
dokument zaključci  
30.  Predlog za davanje saglasnosti JZU Dom zdravlja Kolašin za prodaju aluminijskih prozora, vrata i portala sa zgrade (bez rasprave)
dokument zaključci  
31.  Zahtjev za davanje saglasnosti Vlade u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i članom 4 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela (bez rasprave)
dokument zaključci  
32.  Pitanja i predlozi      
32.1  Predlog da se Nikola Dedeić, zamjenik generalnog sekretara Vlade Crne Gore, izabere za člana novog Odbora direktora AD "Novi Duvanski Kombinat", Podgorica
dokument zaključci  
32.2  Predlog odluke o osnivanju Nacionalnog savjeta za obrazovanje
dokument zaključci