Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

4. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 15.12.2016. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog odluke o Energetskom bilansu Crne Gore za 2017. godinu dokument
zaključci
2. Predlog odluke o obrazovanju Nacionalne investicione komisije dokument
zaključci
3. Predlog odluke o obrascu zahtjeva, izgledu i sadržaju iseljeničke knjižice dokument
zaključci
4. Predlog strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2017-2021. godine s Predlogom akcionog plana za 2017-2018. godinu dokument
zaključci

5. Informacija o proceduri donošenja zakona i drugih akata čiji je predlagač Vlada dokument
zaključci

6. Informacija o realizaciji Partnerskih ciljeva u 2016. godini dokument
zaključci

7. Predlog aneksa br. 1 Ugovora o obavezi pružanja usluga prevoza putnika od javnog interesa (br. 115/16 od 29. 03. 2016. godine) dokument
zaključci

8. Informacija o realizaciji projekta rekonstrukcije objekta bivšeg Ruskog poslanstva na Cetinju za potrebe Ministarstva vanjskih poslova s Predlogom aneksa I Ugovora o realizaciji rekonstrukcije objekta bivšeg Ruskog poslanstva na Cetinju dokument
zaključci

9. Informacija o kupovini poslovnog prostora za potrebe smještaja predstavnika organa državne uprave, organa uprave i drugih institucija čiji je osnivač Vlada Crne Gore u Bijelom Polju s Predlogom ugovora o prenosu prava raspolaganja dokument
zaključci
10. Informacija o trenutnoj epizootiološkoj situaciji s predlogom nadoknade štete držaocima čije su životinje uginule od bolesti plavog jezika dokument
zaključci
11. Drugi izvještaj ekspertske grupe Savjeta Evrope GRETA o implementaciji Konvencije Savjeta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima u Crnoj Gori dokument
zaključci
12. Kadrovska pitanja
zaključci
12.1 Predlog za imenovanje tri savjetnika predsjednika Vlade Crne Gore dokument
12.2 Predlog za razrješenje i imenovanje člana Socijalnog savjeta Crne Gore dokument
12.3 Predlog za opoziv Antuna Sbutege sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Italiji, sa sjedištem u Rimu, na rezidentnoj osnovi i predlozi za opoziv u Republici Malti i Republici San Marino dokument
II MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI VERIFIKACIJE
13. Predlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Savjeta za reformu javne uprave (za verifikaciju) dokument zaključci
14. Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju ministarstava koja imaju državne sekretare (za verifikaciju) dokument zaključci
15. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje dalekovoda DV 400 kv i 400 m + 110 kV Čevo - Pljevlja (za verifikaciju) dokument zaključci
16. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje DV 400 kv Lastva -Pljevlja, dionica Lastva - Čevo (za verifikaciju) dokument zaključci
17.

Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju regionalog puta R-20 Berane - Kalače, dionica Berane - Petnjica, ulaz u Petnjicu (za verifikaciju)
dokument zaključci
18.

Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Đurička rijeka sa pritokama na teritoriji Opštine Plav (za verifikaciju)
dokument zaključci
19.

Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje regionalnog vodovodnog sistema za crnogorsko primorje (za verifikaciju)
dokument zaključci
20.

Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Nikšić za otuđenje imovinskih prava na nepokretnosti, bez naknade, NVO-u "Udruženje penzionera" Nikšić radi rješavanja stambenih pitanja penzionera (za verifikaciju)
dokument zaključci
21.

Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Nikšić za otuđenje imovinskih prava na nepokretnosti, bez naknade, Stambenoj zadruzi zdravstvenih radnika Crne Gore "Zdravstvo" Podgorica, radi rješavanja stambenih pitanja (za verifikaciju)
dokument zaključci
22.

Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Nikšić za otuđenje nepokretnosti (za verifikaciju)
dokument zaključci
23.

Predlog za ustupanje na korišćenje zemljišta u svojini Države, Opštini Mojkovac, bez naknade, radi postavljanja montažnog objekta za izlaganje pčelinjih proizvoda, na period od 5 godina, uz mogućnost produženja s Predlogom ugovora (za verifikaciju)
dokument zaključci
24.  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08-382, od 17. marta 2016. godine, sa sjednice od 10. marta 2016. godine (za verifikaciju)
dokument zaključci  
25.  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08-2900, od 17. novembra 2016. godine, sa sjednice od 10. novembra 2016. godine (za verifikaciju)
dokument zaključci  
26.  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08-2598, od 6. oktobra 2016. godine, sa sjednice od 29. septembra 2016. godine (za verifikaciju)
dokument zaključci  
27.  Predlog platforme za učešće mr Milutina Simovića, potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem, na Samitu predsjednika Vlada zemalja članica Centralno-evropske inicijative (CEI), 12. i 13. decembra 2016. godine (za verifikaciju)
dokument zaključci  
28.  Predlog platforme za učešće prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, na sastanku ministara vanjskih poslova Američko-jadranske povelje (A5), 15. i 16. decembra 2016. godine, u Zagrebu, Hrvatska (za verifikaciju)
dokument zaključci  
29.  Predlog platforme za učešće Mevludina Nuhodžića, ministra unutrašnjih poslova i delegacije Ministarstva unutrašnjih poslova na Forumu EU-Zapadni Balkan u oblasti pravde i unutrašnjih poslova, 15. i 16. decembra 2016, Brdo kod Kranja (za verifikaciju)
dokument zaključci  
30.  Predlog platforme za posjetu delegacije Vlade Crne Gore, predvođene ministrom saobraćaja i pomorstva Osmanom Nurkovićem, Republici Turskoj, od 19. do 21. decembra 2016. godine (za verifikaciju)
dokument zaključci  
31.  Predlozi za preusmjerenje sredstava (za verifikaciju)       
31.1  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo kulture na potrošačku jedinicu Državni arhiv (za verifikaciju)
dokument zaključci  
31.2  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija na potrošačku jedinicu Generalni sekretarijat Vlade (za verifikaciju)
dokument zaključci  
31.3  Predlog za preusmjerenje sredstava (za verifikaciju)
dokument zaključci  
31.4  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Predsjednik Crne Gore na potrošačku jedinicu Sredstva za rješavanje stambenih potreba (za verifikaciju)
dokument zaključci  
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
32.  Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilaštva u Baru (TU br. 198/16, od 5. 7. 2016. godine) (za verifikaciju)
dokument zaključci  
33.  Izmjena i dopuna Plana korišćenja sredstava Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za 2016. godinu (za verifikaciju)
dokument zaključci  
34.  Predlog za davanje saglasnosti za zaključenje sudskog poravnanja sa fizičkim licima na ime naknade za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Radoviće, na lokalitetu Luštica (za verifikaciju)
dokument zaključci  
35.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti – zemljišta (dvije katastarske parcele, ukupne površine 721 m²), i to: katastarske parcele br. 1164, površine 502 m² i katastarske parcele br. 1184, površine 219 m² (za verifikaciju)
dokument zaključci  
IV MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI NA UVID
36  Izvještaj o učešću delegacije Vlade Crne Gore predvođene Osmanom Nurkovićem, ministrom saobraćaja i pomorstva, na XII godišnjem sastanku ministara saobraćaja na razvoju indikativnog proširenja sveobuhvatne i glavne mreže za Zapadni Balkan