Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

40. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 14.09.2017. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci Crne Gore
dokument
zaključci
2. Predlog zakona o izmjenama Zakona o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom
dokument
zaključci
3. Sedmi polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period januar - jun 2017.
dokument
zaključci
4. Informacija o potrebi potpisivanja Konvencije Savjeta Evrope protiv trgovine ljudskim organima
dokument
zaključci

5. Informacija o utvrđivanju predloga liste od tri kandidata za izbor sudije Evropskog suda za ljudska prava
dokument
zaključci

6. Informacija o zaduženju kod Njemačke banke za razvoj (KfW), za potrebe Glavnog grada Podgorica, u vezi sa realizacijom projekta "Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici, faza I" s predlozima ugovora
dokument
zaključci

7. Izvještaj o realizovanim aktivnostima programa hitnih mjera za rješavanje tehničkih problema u vodosnabdijevanju gradskog područja opštine Žabljak do 6. 8. 2017. godine s Predlogom za nastavak mjera za rješavanje tehničkih problema u vodosnabdijevanju
dokument
zaključci

8. Informacija o realizaciji projekta prvog Centra izvrsnosti u Crnoj Gori "Centar izvrsnosti u bioinformatici (BIO-ICT) - Realizacija projekta "Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost Crne Gore - (INVO)"
dokument
zaključci

9. Predlog za obezbjeđenje sredstava iz Tekuće budžetske rezerve za potrebe Ministarstva vanjskih poslova
dokument
zaključci
10. Kadrovska pitanja
zaključci
10.1 Predlog rješenja o prestanku mandata v.d. generalnog direktora Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći i o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija
dokument
10.2 Predlog rješenja o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za EU integracije i međunarodnu saradnju u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
dokument
10.3 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na vanrednoj Skupštini akcionara "Crnogorska plovidba" AD Kotor
dokument
10.4 Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Direktorata za elektronsku upravu i informatičku bezbjednost u Ministarstvu javne uprave
dokument
10.5 Predlog rješenja o razrješenju Savjeta za upravljanje prirodnim i kulturno – istorijskim područjem Kotora
dokument
10.6 Predlog rješenja o imenovanju Savjeta za upravljanje prirodnim i kulturno – istorijskim područjem Kotora
dokument
10.7 Predlog rješenja o razrješenju Savjeta Javne ustanove Pomorski muzej Crne Gore
dokument
10.8 Predlog rješenja o imenovanju Savjeta Javne ustanove Pomorski muzej Crne Gore
dokument
10.9 Predlog rješenja o imenovanju direktora Javne ustanove Filmski centar Crne Gore
dokument
10.10 Predlog rješenja o razrješenju privremenog savjeta Javne ustanove Filmski centar Crne Gore
dokument
10.11 Predlog rješenja o imenovanju Savjeta Javne ustanove Filmski centar Crne Gore
dokument
10.12 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za međunarodnu saradnju i harmonizaciju propisa u Ministarstvu zdravlja
dokument
10.13 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja
dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
11. Predlog odluke o naknadi Odboru direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Crnogorski operator tržišta električne energije - Podgorica" (bez rasprave)
dokument zaključci
12. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Slovenije o saradnji u oblastima kulture i obrazovanja (bez rasprave)
dokument zaključci
13. Predlog sporazuma o donaciji između Ministarstva odbrane Crne Gore i Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Kancelarije za odbrambenu saradnju (bez rasprave)
dokument zaključci
14. Predlog sporazuma o poklonu i Predlog mandatnog sporazuma između Saveznog ministarstva odbrane Savezne Republike Njemačke i Ministarstva odbrane Crne Gore o donaciji šest lako-oklopljenih vozila za potrebe Vojske Crne Gore (bez rasprave)
dokument zaključci
15. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vlade Crne Gore i Vlade Kraljevine Maroko s Predlogom sporazuma (bez rasprave)
dokument zaključci
16. Programski dokument Organizacije Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj (UNIDO) - strateški okvir za inkluzivni i održivi industrijski razvoj Crne Gore 2017-2021. (bez rasprave)
dokument zaključci
17. Informacija o zaključenju Memoranduma o razumijevanju o bilateralnim konsultacijama između Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore i Ministarstva vanjskih poslova Države Palestine s Predlogom memoranduma (bez rasprave)
dokument zaključci
18. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u svojini Darka Babića iz Cetinja (bez rasprave)
dokument zaključci
19. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u svojini Miodraga Adžića iz Cetinja (bez rasprave)
dokument zaključci
20. Informacija o isplati naknada za rad komisija u skladu sa članom 26 stav 5 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG", br.16/16, 83/16 i 21/17) (bez rasprave)
dokument zaključci
21. Izvještaj o pregovorima između delegacije Crne Gore i Rumunije u vezi sa zaključivanjem Administrativnog sporazuma za sprovođenje Sporazuma između Crne Gore i Rumunije o socijalnom osiguranju s Predlogom administrativnog sporazuma (bez rasprave)
dokument zaključci
22. Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja (bez rasprave)
dokument zaključci
23. Predlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva javne uprave (bez rasprave)
dokument zaključci
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
24. Predlog za davanje saglasnosti JU Gimnazija "25. maj" iz Tuzi za davanje u zakup na period od tri godine poslovnog prostora površine 25 m² za potrebe đačke kuhinje upisane u list nepokretnosti broj 1825 KO Tuzi, u svojini Crne Gore (bez rasprave)
dokument zaključci
25. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Dašo Pavičić" iz Herceg Novog za davanje u zakup na period od dvije nastavne godine dijela školskog hola površine od 25 m² i prostora površine od 7 m² u komercijalne svrhe i rada školske kuhinje (bez rasprave)
dokument zaključci
26. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Nikola Đurković" iz Kotora za davanje u zakup na period od četiri godine fiskulturne sale površine 288 m², dijela školskog hola površine 8 m² za potrebe prodaje školskog doručka (bez rasprave)
dokument zaključci
27. Predlog za davanje saglasnosti za izradu izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Donji Radovići centar", Opština Tivat, u skladu sa članom 53a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (bez rasprave)
dokument zaključci
28. Predlog za davanje saglasnosti za izradu izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Golf i Donji Radovići zapad", Opština Tivat, u skladu sa članom 53a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (bez rasprave)
dokument zaključci
29. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti - katastarske parcele broj 2514/14, površine 438 m², evidentirane u LN br. 1879 KO Rožaje, Opština Rožaje, u vlasništvu Crne Gore, subjekt raspolaganja Vlada Crne Gore (bez rasprave)
dokument zaključci
30. Predlog za davanje saglasnosti u skladu sa članom 29 stav 1 Zakona o državnoj imovini i članom 93 stav 1 alineja 2a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, za građenje na svom dijelu urbanističke parcele, u korist Gospić Lidije (bez rasprave)
dokument zaključci
31. Predlog za davanje saglasnosti za privremeno ustupanje na korišćenje putničkog motornog vozila "Opel Astra", registarskih oznaka PG MN 715, Ministarstvu unutrašnjih poslova (bez rasprave)
dokument zaključci
32. Pitanja i predlozi
32.1 Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07 -2208, od 7. septembra 2017. godine, sa sjednice od 31. avgusta 2017. godine
dokument zaključci
32.2 Informacija o namjeni i načinu korišćenja aviona za aero-foto snimanje "CESSNA 421B" u vlasništvu Vlade Crne Gore
dokument zaključci