Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

41. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 21.09.2017. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog odluke o dopuni Odluke o specijalnom dodatku dokument zaključci
2. Predlog odluke o određivanju regiona za proizvodnju vina dokument
zaključci
3. Informacija o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti poljoprivrede, III kvartal 2017. godine dokument
zaključci
4. Izvještaj o radu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte za period januar - jun 2017. godine sa Izvještajem o sprovođenju Plana privatizacije za period januar - jun 2017. godine dokument
zaključci

Izvještaj o rezultatima pregovora po osnovu međunarodnog javnog tendera za davanje u dugoročni zakup zemljišta u svojini države Crne Gore i objekata u svojini HTP "Ulcinjska rivijera" AD, Ulcinj s Predlogom odluke o davanju u dugoročni zakup
dokument zaključci  
6. Predlog za davanje saglasnosti za povlačenje tužbe u parničnom postupku koji se vodi kod Osnovnog suda u Podgorici, u pravnoj stvari tužioca države Crne Gore - Direkcije za saobraćaj, protiv tužene "Crnagoraput" AD, radi naknade solidarne obaveze
dokument
zaključci

7. Kadrovska pitanja
zaključci

7.1 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore
dokument


7.2 Predlog rješenja o prestanku mandata sekretara Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja
dokument


7.3 Predlog rješenja o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu finansija
dokument
7.4 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju dva člana Socijalnog savjeta Crne Gore
dokument
7.5 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za postavljenje glavne poreske inspektorke u Poreskoj upravi
dokument
7.6 Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Direktorata za građanska stanja i lične isprave u Ministarstvu unutrašnjih poslova
dokument
7.7 Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Direktorata za strateško – razvojne poslove u Ministarstvu unutrasnjih poslova
dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
8. Predlog zakona o potvrđivanju Metarske konvencije (bez rasprave)
dokument zaključci
9. Predlog odluke o zatvaranju Generalnog konzulata Crne Gore u Minhenu - Savezna Republika Njemačka (bez rasprave)
dokument zaključci
10. Predlog odluke o otvaranju ambasade Crne Gore u Kraljevini Španiji (bez rasprave)
dokument zaključci
11. Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Opštini Tivat radi ostvarenja javnog interesa - izgradnje saobraćajnice od Solila do kraja PUP-a Opštine Tivat za fazu 2 trase MR 1 (bez rasprave)
dokument zaključci
12. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Pljevlja za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave)
dokument zaključci
13. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma o naučnoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Makedonije (bez rasprave)
dokument zaključci
14. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Crne Gore i Republike Bugarske o prevozu putnika i tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju s Predlogom sporazuma (bez rasprave)
dokument zaključci
15. Informacija o zaključenju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore i Ministarstva vanjskih poslova Republike Indonezije o bilateralnim konsultacijama s Predlogom memoranduma (bez rasprave)
dokument zaključci
16. Predlog za ustupanje na privremeno upravljanje i korišćenje zemljišta u svojini Crne Gore Opštini Berane, bez naknade, radi privremenog skladištenja čvrstog komunalnog otpada za teritoriju Opštine Berane, na period od 5 godina (bez rasprave)
dokument zaključci
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
17. Predlog mišljenja na Incijativu za pokretanje postupka za ocjenu zakonitosti Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, koju je podnijela Mirjana Drašković, iz Podgorice (bez rasprave)
dokument zaključci
18. Pitanja i predlozi
18.1 Predlog za davanje koncesije za eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena (eruptiva) sa ležišta "Štitarica – Okruglički krš", Opština Mojkovac
dokument zaključci
18.2  Predlog za davanje koncesije za eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena (krečnjaka) sa ležišta "Štitarica – Taskavac", Opština Mojkovac
dokument zaključci  
18.3  Predlog za isplatu sredstava iz Tekuće budžetske rezerve u cilju pružanja pomoći Meksiku
  zaključci