Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

42. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 28.09.201. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog zakona o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu s Izvještajem sa javne rasprave
dokument zaključci
2. Predlog zakona o izmjeni Zakona o Državnom tužilaštvu
dokument
zaključci
3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi
dokument
zaključci
4. Predlog odluke o organizacijsko-formacijskoj strukturi i veličini Vojske Crne Gore
dokument
zaključci

5. Predlog strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2018. do 2022. godine s Predlogom akcionog plana za 2018. godinu
dokument
zaključci

6. Predlog strategije razvoja sistema socijalne zaštite starijih za period od 2018. do 2022. godine s Predlogom akcionog plana za 2018. godinu
dokument
zaključci

7. Predlog akcionog plana za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2014-2018 (za period 2017-2018. godine)
dokument
zaključci

8. Informacija o uspostavljanju nacionalnih struktura za učešće Crne Gore u programima teritorijalne saradnje s državama članicama Evropske unije u okviru Instrumenta pretpristupne podrške 2014-2020 (IPA II)
dokument
zaključci

9. Informacija o razlozima za neispunjenje obaveze iz Programa rada Vlade Crne Gore za 2017. godinu
dokument
zaključci
10. Predlog odluke o određivanju luka prema namjeni
dokument
zaključci
11. Predlog odluke o određivanju luka prema vrsti pomorskog saobraćaja
dokument
zaključci
12. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi turističke valorizacije poluostrva Luštica u KO Radovići i u KO Milovići u Opštini Tivat
dokument
zaključci
13. Predlog odluke o dodjeli koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta "Ledeni izvor" Sjenožeta, Opština Andrijevica, za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe s Predlogom ugovora o koncesiji
dokument
zaključci
14. Kadrovska pitanja
zaključci
14.1 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora Fonda rada
dokument
14.2 Predlog rješenja o razrješenju stalnog predstavnika Crne Gore pri Organizaciji za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO) i ostalim organizacijama UN sistema
dokument
14.3 Predlog rješenja o imenovanju člana Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji
dokument
14.4 Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora "Rudnik uglja" AD Pljevlja
dokument
14.5 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika predstavika državnog kapitala na XXVII redovnoj Skupštini akcionara "Rudnik uglja" AD Pljevlja
dokument
14.6 Predlog rješenja o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za pravosuđe i o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za organizaciju pravosuđa, krivično zakonodavstvo i nadzor u Ministarstvu pravde
dokument
14.7 Predlog rješenja o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za međunarodnu pravnu saradnju i evropske integracije i o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za međunarodnu pravosudnu saradnju i projekte u Ministarstvu pravde
dokument
14.8 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za građansko zakonodavstvo i nadzor u Ministarstvu pravde
dokument
14.9 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika –predstavnika državnog kapitala na vanrednoj Skupštini akcionara "Luka Bar" AD Bar
dokument
14.10 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju Upravnog odbora Agencije za ljekove i medicinska sredstva
dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
15. Predlog uredbe o utvrđivanju grupa proizvoda nad kojima se vrši nadzor na tržištu (bez rasprave)
dokument zaključci
16. Predlog odluke o otvaranju Stalne misije Crne Gore pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora (NATO) u Briselu (bez rasprave)
dokument zaključci
17.  Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosovo o saradnji u oblasti kulture (bez rasprave)
dokument zaključci   
18.  Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Italije o uzajamnoj razmjeni i zaštiti tajnih podataka (bez rasprave)
dokument zaključci   
19.  Predlog odluke o objavljivanju Memoranduma o razumijevanju o naučnoj i tehnološkoj saradnji između Ministarstva nauke Crne Gore i Ministarstva obrazovanja, nauke, istraživanja i sporta Republike Slovačke (bez rasprave)
dokument zaključci   
20.  Sporazum o Koordinacionom komitetu u okviru procesa saradnje ministarstava odbrane u jugoistočnoj Evropi (SEDM-CC) (bez rasprave)
dokument zaključci   
21.  Informacija o pripremi Pravaca razvoja Crne Gore 2018‐2021. godine, Predlog odluke o obrazovanju Koordinacionog tima za pripremu i praćenje realizacije Pravaca razvoja Crne Gore 2018‐2021. godine i Predlog odluke o obrazovanju radne grupe (bez rasprave)
dokument zaključci   
22.  Izvještaj o inspekcijskom nadzoru u oblasti javnih nabavki za period januar - jun 2017. godine (bez rasprave)
dokument zaključci   
23.  Predlog za odobrenje dodatnih sredstava iz Budžeta za izvršavanje mjera na gazdovanju šumama (bez rasprave)
dokument zaključci   
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
24.  Odluka o naknadama članovima Odbora direktora "Radio - difuznog centra" doo Podgorica (bez rasprave)
dokument zaključci   
25.  Odluka o izmjeni Statuta Javne ustanove Prirodnjački muzej Crne Gore (bez rasprave)
dokument zaključci   
26.  Predlog za davanje saglasnosti za isplatu naknade za Komisiju za kontrolu državne pomoći, u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG", br. 16/16, 83/16 i 21/17) (bez rasprave)
dokument zaključci   
27.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Veljko Drobnjaković" iz Risna za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 111 KO Risan I u svojini Crne Gore (bez rasprave)
dokument zaključci   
28.  Predlog za davanje saglasnosti JU Srednjoj stručnoj školi iz Bara za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 2585 KO Novi Bar u svojini Crne Gore (bez rasprave)
dokument zaključci   
29.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Narodni heroj Savo Ilić" iz Kotora za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 280 KO Dobrota I u svojini Crne Gore (bez rasprave)
dokument zaključci   
30.  Predlog za davanje saglasnosti JU Gimnaziji "Tanasije Pejatović" iz Pljevalja za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 2274 KO Pljevlja u svojini Crne Gore (bez rasprave)
dokument zaključci   
31.  Predlog za davanje saglasnosti za izvođenje pripremnih radova većeg obima za izgradnju objekata od opšteg interesa - postavljanje 35 kV kablovskih vodova za priključenje novoplanirane TS 35/10 kV "Novi Ulcinj" na elektroenergetsku mrežu (bez rasprave)
dokument zaključci   
32.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 91, KO Reč, opština Ulcinj (bez rasprave)
dokument zaključci   
33.  Pitanja i predlozi       
33.1  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje trafostanice TS autoput 2 u KO Mateševo na teritoriji opštine Kolašin za potrebe izgradnje autoputa Bar - Boljare dionica Smokovac - Mateševo
dokument zaključci