Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

43. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 05.10.2017. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uniformi, oznakama zvanja i naoružanju policijskih službenika
dokument
zaključci
2. Predlog odluke o obrazovanju Savjeta za NATO
dokument
zaključci
3. Predlog odluke o obrazovanju Komisije za pripremu Predloga srednjoročnog programa rada Vlade Crne Gore (2018-2020)
dokument
zaključci

4. Predlog odluke o izradi Državne studije lokacije "Dio sektora 66 - modul I" - Velika plaža
dokument
zaključci

5. Predlog odluke o izradi Državne studije lokacije "Dio sektora 66 - moduli IV i V" - Velika plaža
dokument
zaključci

6. Informacija o desnom rukavcu rijeke Bojane, Opština Ulcinj
dokument
zaključci

7. Informacija o realizaciji i efektima politika u oblasti preduzetništva i biznisa za period 1. jul - 30. septembar 2017. godine (III kvartal 2017)
dokument
zaključci

8. Predlog reorganizacije koncepta koncesionog korišćenja šuma
dokument
zaključci
9. Informacija o učešću Crne Gore na Univerzalnoj izložbi EXPO 2020 u Dubaiju
dokument
zaključci
10. Informacija o potpisivanju Deklaracije o namjeri za uspostavljanje Međunarodnog instituta za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope s Predlogom deklaracije
dokument
zaključci
11. Kadrovska pitanja
zaključci
11.1 Predlog rješenja o imenovanju stalnog predstavnika Crne Gore pri Organizaciji za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO) i ostalim organizacijama UN sistema
dokument
11.2 Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora "Institut za crnu metalurgiju" AD Nikšić
dokument
11.3 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na IV vanrednoj Skupštini akcionara "Institut za crnu metalurgiju" AD Nikšić
dokument
11.4 Predlog rješenja o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu ekonomije
dokument
11.5 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na vanrednoj Skupštini akcionara "Luštica Development" AD Tivat
dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
12. Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola 4 Sporazuma o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini i Dodatnog protokola 5 Sporazuma o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini(bez rasprave)
dokument zaključci
13. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Indonezije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša (bez rasprave)
dokument zaključci
14. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma o Koordinacionom komitetu u okviru procesa saradnje ministarstava odbrane u Jugoistočnoj Evropi (bez rasprave)
dokument zaključci
15. Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Opštini Mojkovac radi ostvarenja javnog interesa - izgradnje kapele (bez rasprave)
dokument zaključci
16. Informacija o ispravkama teksta Ugovora o osnivanju transportne zajednice u regionu Zapadnog Balkana, potpisanog u Trstu 12. jula 2017. godine na samitu predsjednika vlada Zapadno-balkanske šestorke (WB6) u okviru Berlinskog procesa (bez rasprave)
dokument zaključci
17. Informacija o potrebi formiranja tima za praćenje i realizaciju aktivnosti u suzbijanju prometa falsifikovanih ljekova (bez rasprave)
dokument zaključci
18. Informacija o realizaciji Akcionog plana za usvajanje Eurokodova (bez rasprave)
dokument zaključci
19. Informacija o zaključivanju Administrativnog sporazuma između Ministarstva prosvjete Crne Gore i Ministarstva inostranih poslova i međunarodnog razvoja Republike Francuske za promovisanje i podršku izučavanja francuskog jezika u Crnoj Gori (bez rasprave)
dokument zaključci
20. Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva javne uprave Crne Gore i Državne agencije za javne usluge i socijalne inovacije pod predsjednikom Azerbejdžanske Republike (ASAN) o saradnji (bez rasprave)
dokument zaključci
21. Informacija o ustupanju na trajno korišćenje putničkog motornog vozila (bez rasprave)
dokument zaključci
22. Treći nacionalni izvještaj o implementaciji obaveza koje proističu iz Zajedničke konvencije o sigurnosti upravljanja istrošenim gorivom i sigurnosti upravljanja radioaktivnim otpadom (bez rasprave)
dokument zaključci
23. Izvještaj o realizaciji mjera iz Akcionog plana za smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu za period januar - jun 2017. godine (bez rasprave)
dokument zaključci
24. Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (bez rasprave)
dokument zaključci
25. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za imovinu (bez rasprave)
dokument zaključci
26. Predlog za dopunu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-199, od 9. februara 2017. godine, sa sjednice od 2. februara 2017. godine (bez rasprave)
dokument zaključci
27. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo kulture na potrošačke jedinice JU Prirodnjački muzej Crne Gore, JU Biblioteka za slijepe Crne Gore i JU Pomorski muzej Crne Gore (bez rasprave)
dokument zaključci
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
28. Predlog odluke o uslovima i načinu ostvarivanja prava na varijabilni dio zarade za zaposlene u Opštini Herceg Novi (bez rasprave)
dokument zaključci
29. Predlog odluke o uslovima i načinu ostvarivanja prava na varijabilni dio zarade za zaposlene u Opštini Bar (bez rasprave)
dokument zaključci
30. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju motornih vozila Opšte bolnice "Danilo I" Cetinje (bez rasprave)
dokument zaključci
31. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Ilija Kišić" iz Herceg Novog za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 226 KO Kuti u svojini Crne Gore (bez rasprave)
dokument zaključci
32. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Džafer Nikočević" iz Gusinja za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 621 KO Gusinje u svojini Crne Gore (bez rasprave)
dokument zaključci
33. Zahtjev za davanje saglasnosti Vlade u skladu sa članom 26 stav 5 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG", br. 16/16, 83/16, 21/17 i 42/17) i članom 8 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade (bez rasprave)
dokument zaključci
34. Pitanja i predlozi
34.1 Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-2170, sa sjednice od 12. jula 2017. godine
dokument

zaključci

34.2 Predlog odluke o izmjeni Odluke o određivanju ministarstava koja imaju državne sekretare
dokument zaključci