Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

44. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 12.10.2017. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Izvještaj o realizaciji Programa rada Vlade Crne Gore za III kvartal 2017. godine i objedinjeni Izvještaj o realizaciji Programa rada Vlade za 2017. godinu zaključno sa III kvartalom
dokument
zaključci
2. Izvještaj o realizaciji zaključaka Vlade Crne Gore za III kvartal 2017. godine i objedinjeni Izvještaj o realizaciji zaključaka Vlade zaključno sa III kvartalom 2017. godine
dokument
zaključci
3. Treći kvartalni izvještaj o realizaciji obaveza iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2017 - 2018.
dokument
zaključci
4. Predlog zakona o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno - garantnim poslovima s Izvještajem sa javne rasprave
dokument
zaključci

5. Petnaesti kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period jul - septembar 2017.
dokument
zaključci

6. Predlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog prostornog plana za koridor dalekovoda 400 KV sa optičkim kablom od Crnogorskog primorja do Pljevalja i podmorski kabal 500 KV sa optičkim kablom Italija – Crna Gora u dijelu detaljne razrade lokacije
dokument
zaključci

7. Predlog sporazuma o donošenju lokalnog planskog dokumenta i Predlog odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana "Maljevik"
dokument
zaključci

8. Nacionalni izvještaj o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori 2013 - 2017.
dokument
zaključci

9. Informacija o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti turizma, za period jul - septembar 2017. godine
dokument
zaključci
10. Informacija o prenosu prava svojine na posebnim djelovima - stanovima u stambenom objektu A-6, katastarska parcela broj 5004/5, ln.br. 3156 KO Novi Bar sa Države Crne Gore, sa pravom raspolaganja Vlade Crne Gore, kao dosadašnjeg vlasnika
dokument
zaključci
11. Godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u Crnoj Gori u 2016. godini i Izvještaj o radu Komisije za kontrolu državne pomoći u 2016. godini
dokument
zaključci
12. Kadrovska pitanja
zaključci
12.1 Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Bugarskoj, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Sofiji
dokument
12.2 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na IX vanrednoj Skupštini akcionara “Barska plovidba” AD Bar
dokument
12.3 Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnice direktora Uprave za inspekcijske poslova
dokument
12.4 Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnika direktora Uprave za inspekcijske poslova
dokument
12.5 Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave za inspekcijske poslova
dokument
12.6 Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave za inspekcijske poslova
dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
13. Predlog оdluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 31-Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika(bez rasprave)
dokument zaključci
14. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Nikšić za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave)
dokument zaključci
15. Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Opštini Mojkovac radi ostvarenja javnog interesa - formiranja novog seoskog groblja (bez rasprave)
dokument zaključci
16. Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Opštini Žabljak radi ostvarenja javnog interesa - privođenja namjeni u skladu sa prostorno - planskim dokumentom (bez rasprave)
dokument zaključci
17. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Kraljevine Maroko o saradnji u oblasti turizma (bez rasprave)
dokument zaključci
18. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Italije o saradnji u oblasti kulture i obrazovanja (bez rasprave)
dokument zaključci
19. Predlog odluke o objavljivanju Memoranduma o razumijevanju u oblasti obrazovanja između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske (bez rasprave)
dokument zaključci
20. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Grčke o saradnji u oblasti obrazovanja (bez rasprave)
dokument zaključci
21.  Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Protokola o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o međusobnom oslobađanju nosilaca diplomatskih i službenih pasoša od ulaznih viza (bez rasprave)
dokument zaključci  
22.  Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma o saradnji zmeđu Vlade Crne Gore i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o viznim pitanjima i konzularnoj zaštiti s Predlogom sporazuma (bez rasprave)
dokument zaključci  
23.  Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola s Predlogom sporazuma (bez rasprave)
dokument zaključci  
24.  Informacija o izmjeni sastava jedinica za implementaciju projekata za praćenje kreditnih aranžmana sa Evropskom investicionom bankom (Sanacija puteva i obilaznice gradova) i Evropskom bankom za rekonstrukciju i razvoj (bez rasprave)
dokument zaključci  
25.  Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti na području Nacionalnog parka "Skadarsko jezero" (bez rasprave)
dokument zaključci  
26.  Izvještaj sa sastanka crnogorsko-bugarske Mješovite komisije o međunarodnom drumskom saobraćaju održanog 27 i 28. septembra 2017. godine, u Sofiji, Republika Bugarska (bez rasprave)
dokument zaključci  
27.  Predlog za ustupanje na privremeno upravljanje i korišćenje zemljišta u svojini Crne Gore Opštini Bar, bez naknade, radi realizacije projekta "Trasom starog Ćira", na period od 5 godina, uz mogućnost produženja s Predlogom ugovora (bez rasprave)
dokument zaključci  
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
28.  Predlog za davanje saglasnosti za izvođenje pripremnih radova većeg obima za izgradnju objekata od opšteg interesa - izgradnju trga u zahvatu urbanističke parcele broj 19, javne zelene površine - parka na urbanističkoj parceli 26 (bez rasprave)
dokument
zaključci  
29.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Hajro Šahmanović" iz Plava za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 391 KO Plav u svojini Crne Gore (bez rasprave)
dokument zaključci  
30.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 59, KO Grbe, Opština Danilovgrad s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (bez rasprave)
dokument zaključci