Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

46. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 26.10.2017. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog zakona o tržištu kapitala s Izvještajem sa javne rasprave
dokument zaključci
2. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između potpisnica Sjevernoatlantskog ugovora o saradnji u vezi atomskih podataka sa Tajnim tehničkim aneksom Sporazuma između potpisnica Sjevernoatlantskog ugovora o saradnji u vezi atomskih podataka
dokument
zaključci
3. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između potpisnica Sjevernoatlantskog ugovora o bezbjednosti podataka
dokument
zaključci
4. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola kojim se mijenja i dopunjava Bezbjednosni aneks Sporazuma između potpisnica Sjevernoatlantskog ugovora o saradnji u vezi atomskih podataka
dokument
zaključci

5. Predlog zakona o potvrđivanju NATO sporazuma o saopštavanju tehničkih podataka u odbrambene svrhe
dokument
zaključci

6. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma za uzajamnu zaštitu tajnosti izuma koji se odnose na odbranu i za koje su podnesene prijave patenata
dokument
zaključci

7. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između strana Sjevernoatlantskog ugovora o pravnom položaju njihovih snaga
dokument
zaključci

8. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o pravnom položaju Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora, nacionalnih predstavnika i međunarodnog osoblja
dokument
zaključci

9. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o pravnom položaju međunarodnih vojnih komandi uspostavljenih na osnovu Sjevernoatlantskog ugovora
dokument
zaključci
10. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o pravnom položaju misija i predstavnika trećih država pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora
dokument
zaključci
11. Informacija o Dodatku Finansijskog sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske komisije o Godišnjem akcijskom programu za Crnu Goru za 2015. godinu
dokument
zaključci
12. Informacija o primjeni odluka Savjeta ministara Energetske zajednice u odnosu na primjenu Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine
dokument
zaključci
13. Informacija o polaznim osnovama za pregovore sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju tri projekta rekonstrukcije magistralnih puteva u Crnoj Gori i Nacrt pregleda uslova za Ugovor o zajmu
dokument
zaključci
14. Informacija o oglašavanju suvišnim motornih i priključnih vozila, radnih mašina i vozila specijalne namjene koje koriste Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore
dokument
zaključci
15. Kadrovska pitanja zaključci
15.1 Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Rumuniji, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Bukureštu
dokument
15.2 Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Moldaviji, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Bukureštu
dokument
15.3 Predlog rješenja o imenovanju stalnog predstavnika Crne Gore pri Programu Ujedinjenih nacija za zaštitu životne sredine (UNEP) i drugim organizacijama UN sistema, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Ženevi
dokument
15.4 Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Direktorata za rudarstvo i geološka istraživanja u Ministarstvu ekonomije
dokument
15.5 Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomije
dokument
15.6 Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Direktorata za elektronske komunikacije, poštansku djelatnost i radio spektar u Ministarstvu ekonomije
dokument
15.7 Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Direktorata za energetsku efikasnost u Ministarstvu ekonomije
dokument
15.8 Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Direktorata za transformaciju i inevsticije u Ministarstvu ekonomije
dokument
15.9 Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Direktorata za razvoj u Ministarstvu ekonomije
dokument
15.10 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Savjeta Agencije za civilno vazduhoplovsto
15.11 Predlog rješenja o razrješenju glavnog političkog savjetnika predsjednika Vlade Crne Gore
dokument
15.12 Predlog rješenja o razrješenju člana Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i Komisije za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i o imenovanju člana Komisije za kadrovska i administrativna pitanja
dokument
15.13 Predlog rješenja o imenovanju Komisije za rangiranje kandidata za člana Odbora Regulatorne agencije za energetiku
dokument
15.14 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na vanrednoj Skupštini akcionara HTP "Ulcinjska rivijera" AD Ulcinj
dokument
15.15 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Odbora direktora društva sa ograničenom odgovornošću "Centar za ekotoksikološka ispitivanja" - Podgorica
dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
16. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Crne Gore i Republike Argentine o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša (bez rasprave)
dokument zaključci
17. Predlog odluke o objavljivanju Protokola o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o međusobnom oslobađanju nosilaca diplomatskih i službenih pasoša od ulaznih viza (bez rasprave)
dokument zaključci
18. Predlog odluke o produženju roka na eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena iz ležišta "Rudine" (Nalježići), opština Kotor s Predlogom aneksa 3 Ugovora o koncesiji (bez rasprave)
dokument zaključci
19. Informacija o pripremi javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena (vulkaniti) "Bistrica", Opština Berane (bez rasprave)
dokument zaključci
20. Informacija o predlozima ugovora koji se realizuju u okviru druge faze "Programa energetske efikasnosti u javnim zgradama" s predlozima ugovora (bez rasprave)
dokument zaključci
21. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva finansija (bez rasprave)
dokument zaključci
22. Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore (bez rasprave)
dokument zaključci
23. Predlog platforme za učešće ministra evropskih poslova Aleksandra Andrije Pejovića na međunarodnoj konferenciji "Finansiranje strategije EU za Jadransko - jonsku regiju (EUSAIR)", 27. i 28. oktobra 2017. godine, Ćezenatiko, Italija (bez rasprave)
dokument zaključci
24. Predlog platforme za posjetu ministra evropskih poslova Aleksandra Andrije Pejovića Ujedinjenom Kraljevstvu, 30. i 31. oktobra 2017. godine, London (bez rasprave)
dokument zaključci
25. Predlog platforme za zvaničnu posjetu ministra vanjskih poslova prof. dr Srđana Darmanovića Republici Azerbejdžan, od 1. do 3. novembra 2017. godine (bez rasprave)
dokument zaključci
26. Predlog platforme za učešće crnogorske delegacije na X sastanku Pododbora - Poljoprivreda i ribarstvo, Brisel, 6. novembra 2017. godine (bez rasprave)
dokument zaključci
27. Predlog za preusmjerenje sredstava s Ministarstva finansija na Zavod za statistiku (bez rasprave)
dokument zaključci
28. Predlog za preusmjerenje sredstava (bez rasprave)
dokument zaključci
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
29. Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 48a stav 1 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG", br. 16/16, 83/16, 21/17 i 42/17), koju je podnijela Ljiljana Perović (bez rasprave)
dokument zaključci
30. Odluka o zaradama zaposlenih u DOO "Autobuska stanica" Tivat (bez rasprave)
dokument zaključci
31. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju drveta u dubećem stanju u NP Durmitor, NP Prokletije i NP Biogradska gora (bez rasprave)
dokument zaključci
32. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju drveta u dubećem stanju i na šumskom putu, stanovnicima u ruralnim područjima NP Durmitor (bez rasprave)
dokument zaključci
33. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Boško Buha" iz Pljevalja za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 3367 KO Pljevlja u svojini Crne Gore (bez rasprave)
dokument zaključci
34. Predlog za davanje saglasnosti Domu zdravlja Rožaje za ustupanje u trajno vlasništvo medicinskog aparata Hiteroskop Kliničkom centru Crne Gore (bez rasprave)
dokument zaključci
35. Predlog za davanje saglasnosti u skladu sa članom 29 stav 1 Zakona o državnoj imovini i članom 93 stav 1 alineja 2a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, za građenje na svom dijelu urbanističke parcele u korist Vahid Katane (bez rasprave)
dokument zaključci
36. Pitanja i predlozi
36.1 Predlog za izmjenu i dopunu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-901, od 13. aprila 2017. godine, sa sjednice od 6. aprila 2017. godine
dokument zaključci
36.2 Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Prijestonici Cetinje za otuđenje nepokretnosti
dokument zaključci

NAPOMENA: Izjašnavanje po tački 15.10 (Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Savjeta Agencije za civilno vazduhoplovsvto) odloženo je. Vlada se o toj tački izjasnila na 57. sjednici.