Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

5. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 18.12.2016. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Jesenja analiza makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi - 2016 dokument zaključci
2. Projekcije makroekonomskih i fiskalnih pokazatelja za period 2016-2019. godine dokument
zaključci
3. Nacrt zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu dokument
zaključci
4. Predlog zakona o reprogramu poreskog potraživanja dokument
zaključci

5. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama dokument
zaključci

6. Predlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost dokument
zaključci

7. Predlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica dokument
zaključci

8. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru dokument
zaključci

9. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti dokument
zaključci
10. Predlog programa sanacije finansija zdravstvenog sistema sa definisanom dinamikom povlačenja sredstava za 2016. godinu dokument
zaključci
11. Kadrovska pitanja
11.1 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na VI vanrednoj Skupštini akcionara "Montecargo" AD Podgorica dokument
zaključci
II MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI VERIFIKACIJE
12. Predlog aneksa br. 2 Ugovora o obavezi pružanja usluga prevoza putnika od javnog interesa (br. 115/16 od 29. 03. 2016. godine) (za verifikaciju) dokument
zaključci
13. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Rezerve na potrošačku jedinicu Ministarstvo nauke (za verifikaciju) dokument zaključci