Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

51. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 23.11.2017. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putevima
dokument
zaključci
2. Predlog uredbe o sadržaju i načinu vođenja dokumentacione osnove i informacionog sistema i indikatorima za praćenje sprovođenja planskih dokumenata
dokument
zaključci
3. Informacija o zaključivanju Ugovora o zajmu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta rekonstrukcije magistralnih puteva u Crnoj Gori s Predlogom ugovora o zajmu
dokument
zaključci
4. Informacija o kreditnom zaduženju DOO "Komunalno-Lim" Bijelo Polje, u iznosu od 1.000.000,00 eura, kod Erste banke AD Podgorica
dokument
zaključci

5. Informacija o unutrašnjoj reorganizaciji Ministarstva ekonomije i formiranju Direktorata za investicije, razvoj malih i srednjih preduzeća i upravljanje EU fondovima
dokument
zaključci

6. Kadrovska pitanja
zaključci

6.1 Predlog rješenja o postavljenju sekretarke Ministarstva javne uprave
dokument


6.2 Predlog rješenja o imenovanju Komisije za vrednovanje investicionih projekata u postupku dodjele sredstava za podsticanje direktnih investicija
dokument


6.3 Predlog rješenja o imenovanju dva člana Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki
dokument
6.4 Predlog rješenja o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za klimatske promjene u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
dokument
6.5 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za klimatske promjene i mediteranske poslove u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
dokument
6.6 Predlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja
dokument
6.7 Predlog rješenja o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu prosvjete
dokument
6.8 Predlog rješenja o razrješenju Upravnog odbora i imenovnju Savjeta Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore
dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
7. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Arapske Republike Egipat o saradnji u oblasti kulture (bez rasprave)
dokument zaključci
8. Informacija o polaznim osnovama za pregovore sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD) za "Drugi projekat institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrednog sektora u Crnoj Gori (MIDAS 2)" (bez rasprave)
dokument zaključci
9. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u svojini Petrov Nikolaya (bez rasprave)
dokument zaključci
10. Izvještaj o vođenju pregovora i zaključivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Zelenog klimatskog fonda o privilegijama i imunitetima za Zeleni klimatski fond s Predlogom sporazuma (bez rasprave)
dokument zaključci
11. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-1710, od 15. juna 2017. godine, sa sjednice od 8. juna 2017. godine (bez rasprave)
dokument zaključci
12. Predlog platforme za učešće predsjednika Vlade Duška Markovića na Šestom samitu šefova vlada NR Kine i Centralne i Istočne Evrope, Budimpešta, 27. novembra 2017. godine (bez rasprave)
dokument zaključci
13. Predlog platforme za radnu posjetu delegacije Crne Gore, predvođene ministrom vanjskih poslova prof. dr Srđanom Darmanovićem, Sjedinjenim Američkim Državama, Vašington, SAD, 25. novembar – 1. decembar 2017. godine (bez rasprave)
dokument zaključci
14. Predlog platforme za učešće Mehmeda Zenke, ministra za ljudska i manjinska prava, na Ministarskoj konferenciji o jačanju uloge žena u evro-mediteranskom društvu, 26. i 27. novembra 2017. godine, u Kairu, Egipat (bez rasprave)
dokument zaključci
15. Predlog za preusmjerenje budžetskih sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo pravde na potrošačku jedinicu Uprava za imovinu (bez rasprave)
dokument zaključci
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
16. Predlog odluke o dopuni Statuta Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. (bez rasprave)
dokument zaključci
17. Pitanja i predlozi
17.1  Predlog za davanje saglasnosti za izvođenje pripremnih radova za građenje složenog inženjerskog objekta izgradnja II faze obilaznice Rožaje
dokument zaključci  
17.2  Predlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva prosvjete
dokument zaključci