Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

52. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 30.11.2017. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti s Izvještajem sa javne rasprave
dokument zaključci
2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu opasnih materija
dokument
zaključci
3. Predlog uredbe o vrstama postupaka javnih nabavki i načinu njihovog sprovođenja za diplomatska i konzularna predstavništva Crne Gore u inostranstvu
dokument
zaključci
4. Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o subvencijama za zapošljavanje određenih kategorija nezaposlenih lica i Informacija o primjeni Uredbe o subvencijama za zapošljavanje određenih kategorija nezaposlenih lica
dokument
zaključci

5. Predlog odluke o utvrđivanju godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca za 2018. godinu
dokument
zaključci

6. Predlog odluke o Energetskom bilansu Crne Gore za 2018. godinu
dokument
zaključci

7. Informacija o potrebi osnivanja JU Centra za profesionalnu rehabilitaciju s Predlogom odluke dokument
zaključci

8. Informacija o kreditnom zaduženju Glavnog grada Podgorice, u iznosu od 15.000.000,00 eura, kod Međunarodne finansijske korporacije (IFC) i Erste banke AD Podgorica, za izgradnju Jugozapadne obilaznice
dokument
zaključci

9. Izvještaj o realizaciji Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem za 2017/2018. godinu
dokument
zaključci
10. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Istočne Republike Urugvaj o ukidanju viza za nosioce običnih pasoša s Predlogom sporazuma
dokument
zaključci
11. Predlog za davanje mišljenja Vlade da je izgradnja objekta investitora "MONTE-CO" d.o.o. Budva od značaja za razvoj i funkcionisanje energetskog sektora u skladu sa članom 184 Zakona o energetici
dokument
zaključci
12. Predlog mišljenja na Predlog zakona o Privrednoj komori Crne Gore (predlagači poslanici: Predrag Sekulić, Marta Šćepanović, Filip Vuković, Jovanka Laličić, Miloš Nikolić i Nikola Rakočević)
dokument
zaključci
13. Kadrovska pitanja
zaključci
13.1 Predlog rješenja o postavljenju sekretara Ministarstva saobraćaja i pomorstva
dokument
13.2 Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Direktorata za vazdušni saobraćaj u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva
dokument
13.3 Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Direktorata za međunarodnu saradnju i EU fondove u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva
dokument
13.4 Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Direktorata za državne puteve u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva
dokument
13.5 Predlog rješenja o prestanku dužnosti državne sekretarke u Ministarstvu kulture
dokument
13.6 Predlog rješenja o imenovanju državne sekretarke u Ministarstvu kulture
dokument
13.7 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Akreditacionog tijela Crne Gore
dokument
13.8 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za određivanje v.d. direktora Agencije za zaštitu prirode i životne sredine
dokument
13.9 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za određivanje v.d. direktora Direkcije javnih radova
dokument
13.10 Predlog rješenja o imenovanju Savjeta za turizam
dokument
13.11 Predlog zaključka o imenovanju članova Odbora direktora Investiciono - razvojnog fonda Crne Gore AD
dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
14. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju magistralnog puta M-2 Ribarevina - Poda (bez rasprave)
dokument zaključci
15. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju II faze obilaznice Rožaja (bez rasprave)
dokument zaključci
16.  Informacija o prvom Pregledu trgovinskih politika Crne Gore u okviru Svjetske trgovinske organizacije (bez rasprave)
dokument zaključci  
17.  Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u svojini Gorana Gazivode, iz Cetinja (bez rasprave)
dokument zaključci  
18.  Izvještaj o sprovođenju Akcionog plana za transponovanje Direktive o uslugama na unutrašnjem tržištu 2015-2018, u 2016. godini (bez rasprave)
dokument zaključci  
19.  Izvještaj sa X sastanka Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku, održanog 21. novembra 2017. godine, u Podgorici (bez rasprave)
dokument zaključci  
20.  Izvještaj sa X sastanka Pododbora za Poljoprivredu i ribarstvo, Brisel, 6. novembra 2017. godine (bez rasprave)
dokument zaključci  
21.  Predlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva zdravlja (bez rasprave)
dokument zaključci  
22.  Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore predvođene Osmanom Nurkovićem, ministrom saobraćaja i pomorstva, na I ministarskom savjetu osnovanom u okviru Ugovora o transportnoj zajednici, kao i na 13. SEETO godišnjem sastanku (bez rasprave)
dokument zaključci  
23.  Predlog platforme za posjetu delegacije Vlade Crne Gore, koju će predvoditi dr Damir Šehović, ministar prosvjete, Sjedinjenim Američkim Državama, od 1. do 7. decembra 2017. godine (bez rasprave)
dokument zaključci  
24.  Predlog platforme za učešće Aleksandra Andrije Pejovića, ministra evropskih poslova, na završnom događaju Jadranskog programa prekogranične saradnje 2007-2013, l'Akvila, Italija, 3. i 4. decembra 2017. godine (bez rasprave)
dokument zaključci  
25.  Predlog platforme za učešće prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, na 24. zasijedanju Ministarskog savjeta OEBS-a, Beč, Austrija, 7. i 8. decembra 2017. godine (bez rasprave)
dokument zaključci  
26.  Informacija o preusmjeravanju sredstava sa pozicije Bruto zarade i doprinosi na Tekuću budžetsku rezervu za Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje (bez rasprave)
dokument zaključci   
III. MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
27.  Predlog za davanje saglasnosti za davanje u zakup na period od 3 godine uz mogućnost produženja, nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 68, KO Smrčje, Opština Kolašin s Predlogom ugovora o zakupu nepokretnosti (bez rasprave)
dokument zaključci  
28.  Predlog za davanje saglasnosti Kliničkom centru Crne Gore za prodaju dijagnostičkog uređaja - Angio Diagnost 5 Integris 3000 V ''PHILIPS'' - Holand (bez rasprave)
dokument zaključci  
29.  Pitanja i predlozi      
29.1  Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/16 od 19. aprila 2017. godine ("Službeni list CG", broj 31/17)
dokument  zaključci  
29.2  Informacija o sprovođenju Zaključka Vlade, broj: 07-2631, od 31. 8. 2017. godine, koji se odnosi na realizaciju kapitalnog budžeta za 2017. godinu (programi iz nadležnosti Direkcije za saobraćaj)
dokument zaključci  
29.3  Predlog odluke o imenovanju Savjeta za reviziju planskih dokumenata
dokument zaključci