Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

55. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 21.12.2017. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim penzionim fondovima
dokument zaključci
2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima
dokument
zaključci
3. Predlog odluke o obrazovanju Organizacionog odbora za učešće Crne Gore na Svjetskoj izložbi "EXPO 2020 Dubai"
dokument
zaključci
4. Predlog odluke o izmjeni Odluke o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba funkcionera
dokument
zaključci

5. Predlog odluke o izmjeni Odluke o rješavanju stambenih potreba državnih službenika i namještenika
dokument
zaključci

6. Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Odbora za smanjenje rizika od katastrofa
dokument
zaključci

7. Predlog strategije za smanjenje rizika od katastrofa s Dinamičkim planom aktivnosti za sprovođenje Strategije za period 2018-2023. godine i Izvještajem sa javne rasprave
dokument
zaključci

8. Predlog strategije sajber bezbjednosti Crne Gore 2018 - 2021
dokument
zaključci

9. Predlog strategije naučnoistraživačke djelatnosti 2017-2021 s Predlogom akcionog plana
dokument
zaključci
10. Informacija o programima podrške Evropske unije Crnoj Gori za 2017.
dokument
zaključci
11. Informacija o Predlogu finansijskog sporazuma između Evropske komisije, Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije, za Akcioni program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2015-2017, za alokaciju 2016 u okviru Instrumenta pretpristupne podrške (Ipa II)
dokument
zaključci
12. Informacija o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti poljoprivrede u četvrtom kvartalu 2017. godine
dokument
zaključci
13. Informacija o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti turizma (period oktobar - decembar 2017)
dokument
zaključci
14. Informacija o Predlogu memoranduma o razumijevanju između Ministarstva odbrane Crne Gore i NATO Organizacije za komunikacije i informacije (The NATO Communications and Information Organisation – NCIO) koju predstavlja NATO Agencija za komunikacije
dokument
zaključci
15. Informacija o realizaciji MONDEM programa s Predlogom sporazuma o zajedničkom finansiranju između Ministarstva odbrane i programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)
dokument zaključci
16. Informacija o uplati finansijskih sredstava Stambenoj zadruzi "Odbrana"
dokument zaključci
17. Informacija o aktivnostima Ministarstva kulture na sprovođenju mjera utvrđenih Akcionim planom za realizaciju odluka koje se odnose na područje Kotora usvojenih u Istanbulu u julu 2016. godine od strane Komiteta UNESCO
dokument zaključci
18. Informacija o problemima u radu JU Narodni muzej Crne Gore
dokument zaključci
19. Informacija o realizaciji programa školskih sportskih takmičenja u osnovnim školama
dokument zaključci
20. Kadrovska pitanja zaključci
20.1 Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Ruskoj Federaciji, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Moskvi
dokument
20.2 Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Bjelorusiji, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Moskvi
dokument
20.3 Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Kazahstan, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Moskvi
dokument
20.4 Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Austriji, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Beču
dokument
20.5 Predlog rješenja o razrješenju državnog sekretara u Ministarstvu ekonomije
dokument
20.6 Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora -stalnog predstavnika – šefa Stalne misije Crne Gore pri Ujedinjenim nacijama, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Njujorku
dokument
20.7 Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Kostariki, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Njujorku
dokument
20.8  Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Kubi, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Njujorku
dokument    
20.9  Predlog rješenja o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu finansija
dokument    
20.10  Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Slovačkoj, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Beču
dokument    
20.11  Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Češkoj, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Beču
dokument    
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
21.  Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Sjedinjenih Američkih Država na unaprjeđenju ispunjavanja međunarodnih poreskih obaveza i sprovođenju FATCA (bez rasprave)
dokument zaključci  
22.  Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o osnivanju transportne zajednice (bez rasprave)
dokument zaključci  
23.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Mateševo, Opština Kolašin za potrebe izgradnje autoputa Bar - Boljare, dionica Smokovac - Mateševo (bez rasprave)
dokument zaključci  
24.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izmjenu dijela trase dalekovoda u KO Mateševo, Opština Kolašin za potrebe izgradnje autoputa Bar - Boljare, dionica Smokovac - Mateševo (bez rasprave)
dokument zaključci  
25.  Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Opštini Bar radi ostvarenja javnog interesa - izgradnje prepumpne stanice Volujica (bez rasprave)
dokument zaključci  
26.  Predlog odluke o objavljivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva javne uprave Crne Gore i Državne agencije za javne usluge i socijalne inovacije pod predsjednikom Azerbejdžanske Republike (bez rasprave)
dokument zaključci  
27.  Predlog odluke o objavljivanju Amandmana Aneksa I Konvencije o prekograničnim efektima industrijskih udesa (bez rasprave)
dokument zaključci  
28.  Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju i saradnji za digitalnu Crnu Goru između Vlade Crne Gore i Crnogorskog Telekoma AD s Predlogom memoranduma (bez rasprave)
dokument zaključci   
29.  Informacija o aktivnostima neophodnim za početak rada Društva sa ograničenom odgovornošću "Skijališta Crne Gore" s Predlogom statuta (bez rasprave)
dokument zaključci  
30.  Informacija o korišćenju privremenog skladišta radioaktivnog otpada s Predlogom aneksa Ugovora o korišćenju privremenog skladišta radioaktivnog otpada (bez rasprave)
dokument zaključci  
31.  Informacija o prenosu prava vlasništva na nepokretnosti - katastarskih parcela broj 30/61 i 30/547 KO Ulcinjsko Polje, koja je imovina Opštine Ulcinj, državi Crnoj Gori, bez naknade s Predlogom ugovora (bez rasprave)
dokument zaključci  
32.  Izvještaj o pregovorima za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Vlade Crne Gore i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o Fulbrajt programu akademske razmjene s Predlogom memoranduma o razumijevanju (bez rasprave)
dokument zaključci  
33.  Izvještaj o realizovanim aktivnostima programa nastavka hitnih mjera za rješavanje tehničkih problema u vodosnabdijevanju gradskog područja opštine Žabljak - II faza (bez rasprave)
dokument zaključci  
34.  Izvještaj o implementaciji Nacionalne strategije za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih promjena s Akcionim planom za period 2016-2020 (bez rasprave)
dokument zaključci  
35.  Sedmi nacionalni izvještaj o primjeni Izmijenjene Evropske socijalne povelje za 2017. godinu (bez rasprave)
dokument zaključci  
36.  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za inspekcijske poslove (bez rasprave)
dokument zaključci  
37.  Predlog platforme za prisustvo prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, na ceremoniji zatvaranja Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Hag, Kraljevina Holandija, 21. decembra 2017. godine (bez rasprave)
dokument zaključci  
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
38.  Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o finansiranju lokalne samouprave (predlagači poslanice Jovanka Laličić i Marta Šćepanović) (bez rasprave)
dokument zaključci  
39.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 2256, KO Kunje, Opština Bar (bez rasprave)
dokument zaključci  
40.  Predlog za ustupanje na privremeno upravljanje i korišćenje poslovnog prostora u svojini Crne Gore Opštini Danilovgrad, bez naknade, za potrebe otvaranja JU Dnevnog centra za djecu sa smetnjma u razvoju u Opštini Danilovgrad (bez rasprave)
dokument zaključci  
41.  Odluka o pokretanju postupka prodaje magnetne rezonance Airis Vento "Hitachi" i uređaja za anesteziju PERSEO MRI Ventilator "Siare" (bez rasprave)
dokument zaključci  
42.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Radojica Perović" iz Podgorice za davanje u zakup nepokretnosti upisanih u list nepokretnosti broj 1771 KO Tološi, u svojini Crne Gore (bez rasprave)
dokument zaključci  
43.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Radojica Perović" iz Podgorice za davanje u zakup dijela školskog dvorišta upisanog u list nepokretnosti broj 1771 KO Tološi, u svojini Crne Gore (bez rasprave)
dokument zaključci  
44.  Predlog za davanje saglasnosti JU Školi za osnovno i srednje muzičko obrazovanje "Vida Matjan" iz Kotora za davanje u zakup na period od dvije godine nepokretnosti upisanih u list nepokretnosti broj 154 KO Kotor II, opština Kotor (bez rasprave)
dokument zaključci  
45.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Drago Milović" iz Tivta za davanje u zakup na period od tri godine nepokretnosti - školska kuhinja površine 118 m², fiskultrurnih sala i školskih učionica na period do kraja školske 2017/2018. godine (bez rasprave)
dokument zaključci  
46.  Predlog za davanje saglasnosti JPU "Radost" iz Kotora za davanje u zakup na period od pet godina nepokretnosti površine 2 m² upisane u list nepokretnosti broj 120 KO Prčanj I, opština Kotor,u svojini Crne Gore, po početnoj cijeni od 800 eura(bez rasprave)
dokument zaključci  
47.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Stefan Mitrov Ljubiša" iz Budve za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 345 KO Budva, u svojini Crne Gore (bez rasprave)
dokument zaključci  
48.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Narodni heroj Savo Ilić" iz Kotora za ustanovljavanje službenosti kolskog i pješačkog prolaza Dušku Jakovljeviću preko dijela katastarske parcele broj 1697 KO Dobrota I u površini 113 m² (bez rasprave)
dokument zaključci  
49.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Milija Nikčević" iz Nikšića za davanje u zakup na period do 30. aprila 2018. godine nepokretnosti - fiskulturne sale površine 500 m², i na period do 15. oktobra 2018. godine (bez rasprave)
dokument zaključci  
50.  Pitanja i predlozi      
50.1  Informacija o obezbjeđenju sredstava za realizaciju projekta izgradnje novog cjevovoda na putu Vladimir Krute – Ulcinj s predlogom Protokola
dokument zaključci  
50.2  Informacija o obezbjeđenju sredstava za realizaciju projekta sanacije lokalnih i nekategorisanih puteva u Opštini Pljevlja s Predlogom protokola
dokument zaključci  
50.3  Usmena informacija o finansiranju radova na putu M2.3 Cetinje-Budva      
50.4  Informacija o rekonstrukciji bivšeg Ruskog poslanstva na Cetinju za potrebe Ministarstva vanjskih poslova
dokument zaključci