Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

56. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 28.12.2017. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog zakona o strancima s Izvještajem sa javne rasprave
dokument
 zaključci
2. Predlog zakona o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi s Izvještajem sa javne rasprave
dokument
 zaključci
3. Predlog zakona o kontroli državne pomoći
dokument
 zaključci
4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti konkurencije
dokument
 zaključci

5. Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda
dokument
 zaključci

6. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskoj upravi s Izvještajem sa javne rasprave
dokument
 zaključci

7. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora
dokument
 zaključci

8. Predlog zakona o izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju
dokument
 zaključci

9. Predlog uredbe o dopuni Uredbe o kriterijumima za stavljanje odnosno skidanje ljekova sa Liste ljekova
dokument
 zaključci
10. Predlog odluke o utvrđivanju Liste ljekova
dokument
 zaključci
11. Predlog uredbe o Carinskoj tarifi za 2018. godinu
dokument
 zaključci
12. Predlog uredbe o posebnom dodatku na osnovnu zaradu, posebnim naknadama troškova i drugim primanjima za vrijeme rada u diplomatsko-konzularnom predstavništvu
dokument
 zaključci
13. Predlog uredbe o zahtjevima za proizvode biljnog porijekla (klice)
dokument
 zaključci
14. Predlog uredbe o dodacima hrani za životinje i premiksima koji se mogu stavljati na tržište
dokument
 zaključci
15. Predlog pravaca razvoja Crne Gore 2018-2021. godine
dokument  zaključci
16. Predlog programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2018. godinu s Izvještajem o realizaciji Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara u 2017. godini
dokument  zaključci
17. Predlog akcionog plana za sprovođenje Programa razvoja kulture 2016-2020, za 2018. godinu s Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Programa razvoja kulture 2016-2020, u 2017. godini
dokument  zaključci
18. Predlog akcionog plana za implementaciju Strategije poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju za 2018. godinu s Izvještajem o sprovođenju mjera predviđenih Akcionim planom za implementaciju Strategije poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju
dokument  zaključci
19. Predlog programa monitoringa životne sredine Crne Gore za 2018. godinu
dokument  zaključci
20. Informacija o realizaciji i efektima politika u oblasti preduzetništva i biznisa za period 1. oktobar - 31. decembar 2017. godine
dokument  zaključci
21. Predlog strateških smjernica razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća 2018-2021
dokument  zaključci
22. Informacija o subvencionisanju Željezničkog prevoza Crne Gore AD Podgorica s Predlogom aneksa br. 2 Ugovora o obavezi pružanja usluga prevoza putnika od javnog interesa
dokument  zaključci
23. Predlog plana izdavanja energetskih dozvola u 2018. godini
dokument  zaključci
24. Informacija o planu davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2018. godinu i Predlog plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2018. godinu
dokument  zaključci
25. Informacija o uspostavljanju sistema za pripremu crnogorske verzije pravne tekovine Evropske unije
dokument  zaključci
26. Informacija o Predlogu sporazuma o sprovođenju projekta tehničke podrške između Regije Pulja u Italiji i Ministarstva evropskih poslova Crne Gore i Predlogu sporazuma o sprovođenju projekta tehničke podrške između Regije Pulja i Ministarstva finansija
dokument  zaključci
27. Izvještaj o realizovanim investicijama shodno Odluci o davanju u dugoročni zakup zemljišta na poluostrvu Luštica - Opština Herceg Novi, za period 1. 12.2016 – 15. 12. 2017. godine
dokument  zaključci
28.  Informacija o statusu realizacije investicionog Ugovora za prodaju 74,9749% akcijskog kapitala društva "Jadran Perast" AD
dokument  zaključci  
29.  Izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o davanju u dugoročni zakup lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom "Mamula", Herceg Novi, za 2017. godinu
dokument  zaključci  
30.  Izvještaj o kontroli poštovanja obaveza iz Ugovora o prodaji 50,7532% kapitala Hemijske industrije "Poliex" AD - Berane
dokument  zaključci  
31.  Godišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje rezolucije Savjeta bezbjednosti UN 1540 (2014-2018)
dokument  zaključci  
32.  Predlog godišnjeg plana rada za poslovnu 2018. godinu i Predlog finansijskog plana za 2018. godinu Investiciono - razvojnog fonda Crne Gore AD
dokument  zaključci  
33.  Kadrovska pitanja     zaključci  
33.1  Predlog rješenja o postavljenju pomoćnika direktora Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju
dokument    
33.2  Predlog rješenja o postavljenju pomoćnika direktora Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju
dokument    
33.3  Predlog rješenja o razrješenju predsjednika Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću
dokument    
33.4  Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić
dokument    
33.5  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na XV redovnoj Skupštini akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić
dokument    
33.6  Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Direktorata za međunarodnu pravosudnu saradnju i projekte u Ministarstvu pravde
dokument    
33.7  Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Direktorata za građansko zakonodavstvo i nadzor u Ministarstvu pravde
dokument    
33.8  Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Direktorata za organizaciju pravosuđa, krivičnog zakonodavstva i nadzor u Ministarstvu pravde
dokument    
33.9  Predlog zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija
dokument    
33.10  Predlog rješenja o imenovanju direktora Uprave za inspekcijske poslove
dokument    
33.11  Predlog zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktorice Zavoda za intelektualnu svojinu
dokument    
33.12  Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore
dokument    
33.13  Predlog zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Uprave za nekretnine
dokument    
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA 
34.  Predlog zakona o potvrđivanju Protokola koji se odnosi na izmjenu i dopunu člana 50(a) Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu (bez rasprave)
dokument  zaključci  
35.  Predlog zakona o potvrđivanju Protokola koji se odnosi na izmjenu i dopunu člana 56 Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu (bez rasprave)
dokument  zaključci  
36.  Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Sektor 36" i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu planskog dokumenta (bez rasprave)
dokument  zaključci  
37.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju regionalnog puta R-20 Berane - Kalače, dionica Berane-Petnjica, lokaliteti Berane - Stjenice i Stjenice - Podvade (bez rasprave)
dokument  zaključci  
38.  Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije za cjeloživotno preduzetničko učenje 2015-2019. godina, za 2018. godinu (bez rasprave)
dokument  zaključci  
39.  Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja ženskog preduzetništva Crne Gore 2015-2020, za 2018. godinu (bez rasprave)
dokument  zaključci  
40.  Informacija o pripremi Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena na ležištu "Otilovići", opština Pljevlja s Predlogom koncesionog akta (bez rasprave)
dokument  zaključci  
41.  Informacija o pripremi Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena na ležištu "Rajčevo brdo", opština Pljevlja s Predlogom koncesionog akta (bez rasprave)
dokument  zaključci  
42.  Informacija o oglašavanju nepotrebnim pokretnih stvari (40 sredstava - mašina i dr, kao i 3 automobila) u državnoj svojini, koje se nalaze u staroj fabrici "Duvanskog kombinata" - Podgorica, a koje nijesu potrebne za proizvodnju (bez rasprave)
dokument  zaključci  
43.  Drugi polugodišnji izvještaj o realizaciji aktivnosti sprovođenja Plana preventivnih mjera za suzbijanje bolesti kvrgave kože i bolesti plavog jezika u 2017. godini (bez rasprave)
dokument  zaključci  
44.  Predlog plana preventivnih mjera za suzbijanje bolesti kvrgave kože, bolesti plavog jezika i drugih potencijalnih opasnih zaraznih bolesti u 2018. godini (bez rasprave)
dokument  zaključci  
45.  Polugodišnji izvještaj o radu Nacionalne investicione komisije (za period od 1. jula do 31. decembra 2017. godine) (bez rasprave)
dokument  zaključci  
46.  Izvještaj o kvalitetu primjene analize uticaja propisa (RIA) u Crnoj Gori za period januar 2016 – novembar 2017. godine (bez rasprave)
dokument  zaključci  
47.  Informacija o realizaciji preporuka iz Akcionog plana "Giljotine propisa" (bez rasprave)
dokument  zaključci  
48.  Informacija "Crna Gora kroz međunarodne ekonomske indikatore" s Predlogom akcionog plana za unapređenje poslovnog ambijenta (bez rasprave)
dokument  zaključci  
49.  Izvještaj o poslovanju DOO "Crnogorski operator tržišta električne energije" - Podgorica, za period 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016. godine sa finansijskim iskazima, Izvještajem nezavisnog revizora i Predlogom odluke o raspodjeli dobiti (bez rasprave)
dokument  zaključci  
50.  Izvještaj sa četvrte sjednice crnogorsko-turske Mješovite komisije za implementaciju Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske (bez rasprave)
dokument  zaključci  
51.  Izmjene i dopune Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra, za period 2016 - 2018. godine i Izmjene i dopune Kataloga (evidencije) privremenih objekata i lokacija na obalama rijeke Bojane (bez rasprave)
dokument  zaključci  
52.  Predlog za ustupanje na korišćenje poslovnih prostora u svojini Države, Opštini Plužine, bez naknade, za potrebe smještaja svojih službi, na period od 5 godina, uz mogućnost produženja s Predlogom ugovora (bez rasprave)
dokument  zaključci  
53.  Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma (bez rasprave)
dokument  zaključci  
54.  Predlog za dopunu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-3588, sa sjednice od 16. novembra 2017. godine (bez rasprave)
dokument  zaključci  
55.  Predlog platforme za učešće Milutina Simovića, potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem i ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja, na Globalnom forumu za hranu i poljoprivredu (GFFA) (bez rasprave)
dokument  zaključci  
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
56.  Predlog mišljenja na amandmane (II) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/16 od 19. aprila 2017. godine (“Službeni list CG", broj 31/17) (predlagač poslanik Andrija Popović) (bez rasprave)
dokument  zaključci  
57.  Predlog za davanje saglasnosti na Aneks ugovora o davanju prava na korišćenje šuma i izgradnju i održavanje šumskih saobraćajnica u gazdinskoj jedinici "Pčinja Pješčanica", područna jedinica Kolašin (bez rasprave)
dokument  zaključci  
58.  Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Višeg suda u Podgorici (bez rasprave)
dokument  zaključci  
59.  Pitanja i predlozi      
59.1  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Sudstvo na potrošačku jedinicu Rezerve
dokument  zaključci  
59.2  Zahtjev za davanje saglasnosti Vlade u skladu sa članom 12 Zakona o državnim nagradama ("Službeni list RCG", broj 38/07 i "Službeni list CG", broj 75/10)
dokument  zaključci  
59.3  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo prosvjete na potrošačku jedinicu Centar za stručno obrazovanje
dokument  zaključci  
59.4  Predlog odluke o imenovanju lica odgovornih za vršenje decentralizovanog i/ili indirektnog upravljanja pretpristupnim fondovima Evropske unije
dokument  zaključci  
59.5  Predlog kolektivnog ugovora o izmjeni i dopuni Kolektivnog ugovora za zaposlene u kopnenim službama kod poslodavca "Crnogorska plovidba" AD Kotor
dokument  zaključci  
59.6  Informacija o učešću Crne Gore na XVI Bijenalu arhitekture u Veneciji
   zaključci  
59.7  Informacija o obezbjeđenju sredstava za realizaciju projekta iz programa "Unapređenje turističke ponude"
dokument  zaključci  

NAPOMENA: Vlada je odložila izjašnjavanje po tački 59.6 (Informacija o učešću Crne Gore na XVI Bijenalu arhitekture u Veneciji). Vlada se o toj tački izjasnila na 57. sjednici.