Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

58. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 18.01.2018. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog odluke o izradi Detaljnog prostornog plana koridora dalekovoda 2x400 KV Pljevlja 2 - Bajina Bašta za dionicu na teritoriji Crne Gore i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog prostornog plana koridora dalekovoda
dokument zaključci
2. Informacija o izmjenama Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Bjelorusije o uzajamnim putovanjima državljana
dokument
zaključci
3. Informacija o potpisivanju Sporazuma o vojnotehničkoj saradnji između Ministarstva odbrane Crne Gore i Ministarstva odbrane Republike Slovenije i Sporazuma između Ministarstva odbrane Republike Slovenije i Ministarstva odbrane Crne Gore
dokument
zaključci
4. Predlog plana rada i finansijskog plana Društva sa ograničenom odgovornošću "Monte put" Podgorica za 2018. godinu i Izvještaj o realizaciji Finansijskog plana i Plana rada Društva sa ograničenom odgovornošću "Monte put" Podgorica
dokument
zaključci

5. Predlog finansijskog plana i Predlog programa rada Agencije za civilno vazduhoplovstvo za 2018. godinu
dokument
zaključci

6. Kadrovska pitanja
zaključci

6.1 Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u NR Kini, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Pekingu
dokument


6.2 Predlog rješenja o prestanku mandata v.d generalnog direktora Generalnog direktorata za međunarodno pravne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova
dokument


6.3 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na XVIII vanrednoj Skupštini akcionara "Elektroprivreda Crne Gore" AD Nikšić
dokument
6.4 Predlog za imenovanje Savjeta za visoko obrazovanje
dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
7. Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o uslovima za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom (bez rasprave)
dokument
zaključci
8. Predlog odluke o obrazovanju komisije za valorizaciju zemljišta u državnoj svojini na lokalitetu Možura, KO Briska Gora, opština Ulcinj (bez rasprave)
dokument
zaključci
9. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Francuske o razmjeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka (bez rasprave)
dokument
zaključci
10. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Crne Gore i Istočne Republike Urugvaj o ukidanju viza za nosioce običnih pasoša (bez rasprave)
dokument zaključci
11. Godišnji izvještaj (2017) o realizaciji mjera iz Akcionog plana za implementaciju Strategije razvoja sistema javnih nabavki za period 2016 - 2020 (bez rasprave)
dokument zaključci
12. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-1711, od 15. juna 2017. godine, sa sjednice od 8. juna 2017. godine (bez rasprave)
dokument zaključci
13. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-4074, od 28. decembra 2017. godine, sa sjednice od 28. decembra 2017. godine (bez rasprave)
dokument zaključci
14. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-3094, od 19. oktobra 2017. godine, sa sjednice od 12. oktobra 2017. godine (bez rasprave)
dokument zaključci
15. Predlog platforme za učešće delegacije Crne Gore koju predvodi Zoran Pažin, potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i ministar pravde, na predstavljanju trećeg Nacionalnog izvještaja o stanju ljudskih prava
dokument zaključci
16. Predlog platforme za učešće predsjednika Vlade Crne Gore Duška Markovića na godišnjem sastanku Svjetskog ekonomskog foruma, od 23. do 26. januara 2018. godine, Davos, Švajcarska (bez rasprave)
dokument zaključci
17. Predlog platforme za učešće delegacije Crne Gore, koju predvodi Aleksandar Bogdanović, ministar kulture, na Konferenciji ministara kulture, Davos, Švajcarska, od 20. do 22. januara 2018. godine (bez rasprave)
dokument zaključci
18. Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore, koju će predvoditi dr Damir Šehović, ministar prosvjete, na Svjetskom obrazovnom forumu, London, Velika Britanija, od 22. do 24. januara 2018. godine (bez rasprave)
dokument zaključci
19. Predlog platforme za učešće crnogorske delegacije, koju će predvoditi dr Sanja Damjanović, ministarka nauke, na Naučnom forumu u Međunarodnom institutu Abdus Salam – ICTP, 25. i 26. januara 2018. godine, Trst, Republika Italija (bez rasprave)
dokument zaključci
20. Predlog platforme za posjetu mr Predraga Boškovića, ministra odbrane, Republici Sloveniji, 30. i 31. januara 2018. godine (bez rasprave)
dokument zaključci
21. Predlog platforme za zvaničnu posjetu mr Predraga Boškovića, ministra odbrane, Republici Turskoj, 8. i 9. februara 2018. godine, Ankara (bez rasprave)
dokument zaključci
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
22.  Predlog statuta Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja
dokument zaključci  
23.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Bedri Elezaga" iz Ulcinja za davanje u zakup na period do kraja školske 2018/2019. godine nepokretnosti - školska kantina površine 64 m² i fiskulturna sala površine 292 m² (bez rasprave)
dokument zaključci