Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

6. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 22.12.2016. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o posebnom dodatku na osnovnu zaradu, posebnim naknadama troškova i drugim primanjima za vrijeme rada u diplomatsko-konzularnom predstavništvu dokument
zaključci
2. Informacija o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti turizma dokument
zaključci
3. Informacija o programima podrške Evropske unije Crnoj Gori u 2016 dokument
zaključci
4. Predlog godišnjeg plana rada Investiciono - razvojnog fonda Crne Gore A.D. za poslovnu 2017. godinu i Predlog finansijskog plana Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. za 2017. godinu dokument
zaključci

5. Informacija o nastavku projekta realizacije komunalnih infrastrukturnih projekata koji se finansiraju iz sredstava Evropske investicione banke s Predlogom ugovora o finansiranju dokument
zaključci

6. Predlog ugovora o zajedničkim razvojnim i istraživačkim projektima između Ministarstva odbrane Crne Gore i Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd dokument
zaključci

7. Informacija o preraspodjeli poslovnog prostora za potrebe smještaja Ministarstva sporta i Zavoda za školstvo


8. Kadrovska pitanja
zaključci

8.1 Predlog za imenovanje članova Komisije za stambena pitanja Vlade Crne Gore dokument
8.2 Predlog za razrješenje i imenovanje nacionalnog koordinatora za NATO dokument
II MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI VERIFIKACIJE
9. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada o identifikacionim dokumentima pomoraca (revidirana) broj 185 (za verifikaciju) dokument
zaključci
10. Predlog uredbe o korišćenju zdravstvenih i nutritivnih tvrdnji prilikom označavanja, reklamiranja i prezentacije hrane (za verifikaciju) dokument
zaključci
11. Predlog uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o informisanju potrošača o hrani (za verifikaciju) dokument
zaključci
12. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju regionalnog puta R-1 Cetinje-Njeguši, od km 2+0000 do km 21+500 (za verifikaciju) dokument zaključci
13. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izmještanje postojećeg dalekovoda 35 kv sa trase autoputa Bar - Boljare, dionica Smokovac - Mateševo (za verifikaciju) dokument zaključci
14. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za odlaganje viška materijala u KO Pelev Brijeg u Opštini Podgorica i za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Klopot i KO Pelev Brijeg u Opštini Podgorica (za verifikaciju) dokument zaključci
15. Predlog akcionog plana za rijetke bolesti 2017-2020. godina (za verifikaciju) dokument zaključci
16. Predlog akcionog plana za unapređenje mentalnog zdravlja u Crnoj Gori 2017 -2018 (za verifikaciju) dokument zaključci
17. Predlog akcionog plana za implementaciju Strategije reintegracije lica vraćenih na osnovu sporazuma o readmisiji za 2017. godinu (za verifikaciju) dokument zaključci
18. Informacija o planiranim aktivnostima na pripremi zimske turističke sezone 2016/2017. godine (za verifikaciju) dokument zaključci
19. Informacija o realizaciji izrade "Lokalne studije lokacije Hajla-Štedim" u Rožajama, u okviru projekta "Ski centar na lokalitetu Hajla, Rožaje" (za verifikaciju) dokument zaključci
20. Informacija o rješavanju pitanja otpremnina preostalih radnika Novog duvanskog kombinata Podgorica (za verifikaciju) dokument zaključci
21. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 08-2566, sa sjednice od 6. oktobra 2016. godine s Predlogom ugovora o raskidu Ugovora o plaćanju dijela poreskog duga imovinom poreskog obveznika Trgovačkog preduzeća "PKB" (za verifikaciju) dokument zaključci
22. Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore i Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine o saradnji na implementaciji projekta (za verifikaciju) dokument zaključci
23. Informacija o potrebi potpisivanja Međunarodnog sporazuma o maslinovom ulju i stonim maslinama s Predlogom sporazuma (za verifikaciju) dokument zaključci
24. Informacija o realizaciji NATO EADRCC međunarodne terenske vježbe upravljanja posljedicama vanrednih situacija "Crna Gora 2016" (za verifikaciju) dokument zaključci
25. Informacija o realizaciji projekta Elektrifikacija katuna u Rožajama "Dobro Buče" i "Giljevo polje" (za verifikaciju)  dokument
zaključci   
26. Informacija o realizaciji projekta izrade "Studije izvodljivosti zaštite Plavskog jezera" (za verifikaciju)  dokument
zaključci   
27. Izvještaj o sprovođenju Zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti (za verifikaciju)  dokument
zaključci   
28. Izvještaj o sprovedenim aktivnostima na realizaciji Konkursa za dodjelu lovišta na korišćenje u 2015. godini s predlozima odluka i predlozima ugovora (za verifikaciju)  dokument
zaključci   
29. Predlog za izmjenu sastava Mješovite komisije za ekonomsku saradnju između Crne Gore i Republike Slovenije (za verifikaciju)  dokument
zaključci   
30. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva sporta (za verifikaciju)  dokument
zaključci   
31. Predlog platforme za posjetu Aleksandra Andrije Pejovića, ministra evropskih poslova, Zagrebu, Republika Hrvatska, 20. i 21. decembra 2016. godine (za verifikaciju)  dokument
zaključci   
32. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08-2557, od 6. oktobra 2016. godine, sa sjednice od 29. septembra 2016. godine (za verifikaciju)  dokument
zaključci   
33. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08-2473, od 22. septembra 2016. godine, sa sjednice od 15. septembra 2016. godine (za verifikaciju)  dokument
zaključci   
34. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08-2694, od 28. oktobra 2016. godine, sa sjednice od 20. oktobra 2016. godine (za verifikaciju)  dokument
zaključci   
35. Predlozi za preusmjerenje sredstava (za verifikaciju)       
35.1 Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije na potrošačku jedinicu Ministarstvo unutrašnjih poslova (za verifikaciju)  dokument
zaključci   
35.2 Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu na potrošačku jedinicu Uprava za kadrove (za verifikaciju)  dokument
zaključci   
35.3 Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Fond PIO na potrošačku jedinicu Ministarstvo rada i socijalnog staranja (za verifikaciju)  dokument
zaključci   
35.4 Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija (za verifikaciju)  dokument
zaključci   
35.5 Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo održivog razvoja i turizma na potrošačku jedinicu Nacionalna turistička organizacija Crne Gore (za verifikaciju)  dokument
zaključci   
35.6 Predlog za preusmjerenje sredstava (za verifikaciju)  dokument
zaključci   
35.7 Predlog za preusmjerenje sredstava (za verifikaciju)  dokument
zaključci   
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
36. Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 397c Zakona o parničnom postupku ("Službeni list RCG", br. 22/04, 28/05 i 76/06 i "Službeni list CG", broj 48/15), koju je podnio Miloš Ćetković (za verifikaciju)  dokument
zaključci   
37. Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti čl. 147 do 157 Zakona o vanparničnom postupku ("Službeni list CG", broj 27/06) i čl. 17 do 43 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku (za verifikaciju)  dokument
zaključci   
38. Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 52 Zakona o pripravnicima u sudovima i državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu, koju je podnio Vladimir Vukašinović (za verifikaciju)  dokument
zaključci   
39. Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o izradi Studije lokacije "Sektor 29" ("Službeni list CG", broj 15/07) i Odluke o donošenju Državne studije lokacije "Sektor 29" (za verifikaciju)  dokument
zaključci   
40. Predlog odluke o varijabilnom dijelu zarade zaposlenih u Javnoj ustanovi Službeni list Crne Gore (za verifikaciju)  dokument
zaključci   
41. Odluka o objavljivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda za zakup morskog dobra u cilju izgradnje pristaništa u Sutomoru (za verifikaciju)  dokument
zaključci   
42. Pitanja i predlozi:       
42.1 Usmena informacija o pomoći JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju "Tisa" - Bijelo Polje i JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Berane  
   
42.2 Predlog za preusmjerenje sredstava  dokument
zaključci   
IV NA UVID:
42. Izvještaj o učešću prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, na 23. sastanku Ministarskog savjeta OEBS-a, Hamburg, 8. i 9. decembra 2016. godine       
44. Izvještaj o učešću prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, na sastanku ministara vanjskih poslova Američko-jadranske povelje (A5), Zagreb, Republika Hrvatska, 15. i 16. decembra 2016. godine