Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

60. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 01.02.2018. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Izvještaj o realizaciji Programa rada Vlade Crne Gore za IV kvartal 2017. godine i Objedinjeni izvještaj o realizaciji Programa rada Vlade za 2017. godinu
dokument
zaključci
2. Prilog izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za period oktobar 2017 - januar 2018.
dokument
zaključci
3. Predlog uredbe o prestanku važenja Uredbe o raspoređivanju diplomatskih zvanja u grupu poslova
dokument
zaključci
4. Predlog uredbe o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa
dokument
zaključci

5. Predlog uredbe o dopuni Uredbe o obilježavanju duvanskih proizvoda i alkoholnih pića kontrolnim akciznim markicama
dokument
zaključci

6. Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja carine
dokument
zaključci

7. Predlog odluke o dopuni Odluke o mreži zdravstvenih ustanova
dokument
zaključci

8. Predlog odluke o obrazovanju Državne komisije za nadzor nad postupkom revizije muzejskog materijala i muzejske dokumentacije Javne ustanove Narodni muzej Crne Gore
dokument
zaključci

9. Predlog odluke o obrazovanju Komisije za pripremu Komunikacione strategije Vlade Crne Gore za period 2018-2020
dokument
zaključci
10. Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za informacionu bezbjednost
dokument
zaključci
11. Predlog odluke o obrazovanju komisije za izradu Predloga strategije nacionalne bezbjednosti
dokument
zaključci
12. Predlog programa održavanja, rekonstrukcije i modernizacije željezničke infrastrukture za 2018. godinu
dokument
zaključci
13. Informacija o potpisivanju Pisma namjere između nacionalnih kompanija operatera tržišta gasa Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i Crne Gore s Predlogom pisma namjere
dokument
zaključci
14. Informacija o nedostatku prostornih kapaciteta sudova, Državnog tužilaštva i Ministarstva pravde s predlogom zaključaka za obezbjeđenje optimalnih uslova za rad ovih institucija
dokument
zaključci
15. Predlog mišljenja na amandmane na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno - istorijskog područja Kotora (predlagač poslanica Marija Ćatović)
dokument zaključci
16. Predlog za davanje saglasnosti za razmjenu nepokretnosti između Države Crne Gore i privrednog društva "Čelebić" d.o.o. Podgorica, u skladu sa Zakonom o državnoj imovini ("Službeni list CG",br. 21/09 i 40/11) s Predlogom ugovora o razmjeni nepokretnosti
dokument zaključci
17. Kadrovska pitanja zaključci
17.1 Predlog rješenja o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za građevinarstvo u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
dokument
17.2 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za građevinarstvo u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
dokument
17.3 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Direkcije javnih radova
dokument
17.4 Predlog rješenja o imenovanju poslovnog direktora JU Centar savremene umjetnosti Crne Gore
dokument
17.5 Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Indoneziji, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Pekingu
dokument
17.6 Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Koreji, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Pekingu
dokument
17.7 Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore pri ASEAN-u, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Pekingu
dokument
17.8 Predlog rješenja o imenovanju direktorice Fonda za obeštećenje
dokument
17.9 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte
dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
18.  Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Bar za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave)
dokument zaključci   
19.  Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Opštini Bar radi ostvarenja javnog interesa – izgradnje fekalne stanice sa potisnim cjevovodom (bez rasprave)
dokument zaključci   
20.  Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Opštini Mojkovac radi ostvarenja javnog interesa – izgradnje puta "Vragodo – Vrioca – Žarski katun" (bez rasprave)
dokument zaključci   
21.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju male hidroelektrane "Slatina" na dijelu vodotoka Slatina na teritoriji Opštine Kolašin (bez rasprave)
dokument zaključci   
22.  Predlog odluke o urbanističko - arhitektonskom rješenju objekta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Glavni grad Podgorica (bez rasprave)
dokument zaključci   
23.  Informacija o realizaciji Akcionog plana za implementaciju preporuka Državne revizorske institucije na kraju trećeg kvartala 2017. godine (bez rasprave)
dokument zaključci   
24.  Informacija o potrebi obezbjeđenja sredstava iz Tekuće budžetske rezerve za potrebe kofinansiranja IPARD like projekta za 2018. godinu (bez rasprave)
dokument zaključci   
25.  Izvještaj o realizaciji Programa podsticajnih mjera u oblasti turizma za 2017/2018. godinu dokument zaključci   
26.  Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva javne uprave (bez rasprave)
dokument zaključci   
27.  Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova (bez rasprave)
dokument zaključci   
28.  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-3874, od 28. decembra 2017. godine, sa sjednice od 21. decembra 2017. godine (bez rasprave)
dokument zaključci   
29.  Predlog platforme za učešće delegacije Crne Gore na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji, Minhen, Savezna Republika Njemačka, od 16. do 18. februara 2018. godine (bez rasprave)
dokument zaključci   
30.  Predlog platforme za učešće dr Kenana Hrapovića, ministra zdravlja, na naučnom simpozijumu "Doprinos svjetskoj baštini znanja i vještina", Instituta za kardiovaskularne bolesti "Dedinje", 1. februara 2018. godine, Beograd, Srbija (bez rasprave)
dokument zaključci   
31.  Predlog platforme za učešće Pavla Radulovića, ministra održivog razvoja i turizma, na ministarskoj konferenciji o turizmu i ekonomskom rastu, Sofija, Republika Bugarska, 12. i 13. februara 2018. godine (bez rasprave)
dokument zaključci   
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
32.  Predlog mišljenja na Amandman na Predlog zakona o strancima (predlagač poslanik Genci Nimanbegu) (bez rasprave)
dokument zaključci  
33.  Predlog za davanje saglasnosti za isplatu naknada za regionalne komisije za povraćaj i obeštećenje u Podgorici, Baru i Bijelom Polju i Komisiju za ujednačavanje postupka u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru (bez rasprave)
dokument zaključci   
34.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti - katastarske parcele broj 407/3, površine 384m², evidentirane u PL br. 45 KO Dučice - Opština Nikšić, u svojini Crne Gore (sopstvenik - posjednik) s Predlogom ugovora (bez rasprave)
dokument zaključci   
35.  Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti na nepokretnosti u svojini Crne Gore i Predlog za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisanih u list nepokretnosti broj 85, KO Dobrsko selo, Prijestonica Cetinje (bez rasprave)
dokument zaključci   

NAPOMENA: Iz dokumenta za tačku 22 (Predlog odluke o urbanističko - arhitektonskom rješenju objekta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Glavni grad Podgorica) uklonjeni su djelovi koji sadrže lične podatke.