Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

61. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 08.02.2018. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Izvještaj o realizaciji Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2017-2018, za 2017. godinu
dokument
zaključci
2. Šesti polugodišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 23. pregovaračko poglavlje - Pravosuđe i temeljna prava za period jul - decembar 2017. s Trećim polugodišnjim izvještajem o realizaciji Operativnog dokumenta za sprječavanje korupcije
dokument
zaključci
3. Šesti polugodišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 24. pregovaračko poglavlje – Pravda, sloboda i bezbjednost za period jul – decembar 2017.
dokument
zaključci
4. Predlog odluke o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2018. godinu
dokument
zaključci

5. Predlog programa podsticanja projekata u vodoprivredi za 2018. godinu
dokument
zaključci

6. Predlog programa upotrebe sredstava za upravljanje vodnim resursima za 2018. godinu
dokument
zaključci

7. Informacija o potrebnim finansijskim sredstvima za potrebe sprovođenja plana preventivnih mjera za suzbijanje bolesti kvrgave kože i bolesti plavog jezika u 2018. godini
dokument
zaključci

8. Predlog za prenos prava svojine nepokretnosti na lokaciji "Rsojevica" u Opštini Danilovgrad
dokument
zaključci

9. XIII izvještaj o sprovođenju Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma 2015-2018. i Akcionog plana 2017-2018, za izvještajni period jul-decembar 2017. godine
dokument
zaključci
10. Izvještaj o radu komisija za procjenu vrijednosti nepokretnosti u državnoj svojini za 2017. godinu s Predlogom za davanje saglasnosti za isplatu članova komisije - procjenitelja, sudskih vještaka
dokument
zaključci
11. Izvještaj o radu Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija za period od 23. septembra 2017. godine do 23. januara 2018. godine
dokument
zaključci
12. Predlog rješenja o dodjeli statusa istaknuti kulturni stvaralac Miodragu Šćepanoviću, vajaru iz Kolašina
dokument
zaključci
13. Kadrovska pitanja
zaključci
13.1 Predlog rješenja o postavljenju pomoćnika direktora Uprave za inspekcijske poslove
dokument
13.2 Predlog rješenja o postavljenju pomoćnice direktora Uprave za inspekcijske poslove
dokument
13.3 Predlog rješenja o postavljenju pomoćnice direktora Uprave za inspekcijske poslove
dokument
13.4 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora direktora "Monte put" d.o.o. Podgorica
dokument
13.5 Predlog rješenja o postavljenju pomoćnice direktora Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju
dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
14. Predlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Savjeta za reviziju planskih dokumenata (bez rasprave)
dokument zaključci
15. Informacija o potpisivanju Dvogodišnjeg sporazuma o saradnji između Ministarstva zdravlja Crne Gore i Regionalne kancelarije za Evropu Svjetske zdravstvene organizacije za 2018 - 2019. godinu s Predlogom sporazuma (bez rasprave)
dokument zaključci
16. Predlog ugovora o donaciji za opremanje Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Crne Gore (bez rasprave)
dokument zaključci
17. Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva rada i socijalnog staranja (bez rasprave)
dokument zaključci
18. Predlog platforme za učešće delegacije Crne Gore, predvođene prof. dr Srđanom Darmanovićem, ministrom vanjskih poslova, na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova EU, Sofija, Bugarska, 15. i 16. februara 2018. godine (bez rasprave)
dokument zaključci
19. Predlog platforme za učešće Suzane Pribilović, ministarke javne uprave, na Svjetskom samitu vlada, od 10. do 13. februara 2018. godine, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati (bez rasprave)
dokument zaključci
20. Zahtjev Uprave za kadrove za odobrenje preusmjerenja sredstava iz Tekuće budžetske rezerve (bez rasprave)
dokument zaključci
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
21.  Predlog mišljenja povodom predloga pet poslanika Skupštine CG za pokretanje postupka za ocjenu saglasnosti sa Ustavom odredaba čl. 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 36 i 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata(bez rasprave)
dokument zaključci  
22.  Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u JU Centar za podršku djeci i porodici Bijelo Polje (bez rasprave)
dokument zaključci  
23.  Predlog odluke o varijabilnom dijelu zarade zaposlenih u lokalnom sektoru Opštine Gusinje (bez rasprave)
dokument zaključci  
24.  Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u JU Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje (bez rasprave)
dokument zaključci  
25.  Predlog odluke o izmjeni Statuta Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja (bez rasprave)
dokument zaključci  
26.  Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja (bez rasprave)
dokument zaključci  
27.  Finansijski plan Pošte Crne Gore AD Podgorica za 2018. godinu sa Odlukom o usvajanju Finansijskog plana Pošte Crne Gore AD Podgorica za 2018. godinu (bez rasprave)
dokument zaključci  
28.  Predlog za davanje saglasnosti za davanje u zakup na period od 5 godina uz mogućnost produženja, nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 190, KO Goranjsko, Opština Plužine s Predlogom ugovora o zakupu (bez rasprave)
dokument zaključci  
29.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Njegoš" iz Kotora za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 20 KO Kotor I i 203 KO Škaljari I u svojini Crne Gore (bez rasprave)
dokument zaključci  
30.  Pitanja i predlozi      
30.1  Predlog za davanje saglasnosti za kupovinu nepokretnosti iz posjedovnog lista broj 22 KO Lješnica, opština Bijelo Polje, u postupku oglašavanja prodaje nepokretnosti pred Privrednim sudom Crne Gore
dokument zaključci