Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

64. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 22.02.2018. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave
dokument
zaključci
2. Informacija o realizaciji projekta izgradnje vjetroelektrane na lokalitetu Krnovo s Predlogom aneksa br. 6 Ugovora o zakupu zemljišta i izgradnji vjetroelektrane na lokalitetu Krnovo
dokument
zaključci
3. Informacija o pripremama registarskog popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine s predlogom mjera za unaprjeđenje stanja
dokument
zaključci
4. Predlog deklaracije o posvećenosti povjerenju u zvaničnu statistiku (Commitment of Confidence)
dokument
zaključci

5. Informacija o zaključivanju Protokola o donaciji između Ministarstva odbrane Crne Gore i Ministarstva odbrane Kraljevine Norveške s Predlogom protokola
dokument
zaključci

6. Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Uprave za kadrove Crne Gore i Službe za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije s Predlogom memoranduma
dokument
zaključci

7. Informacija o zaključivanju ugovora o donaciji između Ambasade Mađarske i Ministarstva evropskih poslova s Predlogom ugovora
dokument
zaključci

8. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08-1158, od 4. juna 2015. godine
dokument
zaključci

9. Kadrovska pitanja
zaključci
9.1 Predlog rješenja o izboru člana Odbora direktora Galenika Crna Gora d.o.o. Podgorica
dokument
9.2 Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Generalnog direktorata za NATO i politiku bezbjednosti u Ministarstvu vanjskih poslova
dokument
9.3 Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Generalnog direktorata za EU i regionalnu saradnju u Ministarstvu vanjskih poslova
dokument
9.4 Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Direktorata za međunarodnu saradnju i harmonizaciju propisa u Ministarstvu zdravlja
dokument
9.5 Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Direktorata za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja
dokument
9.6 Predlog rješenja o imenovanju direktorice Agencije za mirno rješavanje radnih sporova
dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
10. Predlog zakona o potvrđivanju Amandmana na član 20 stav 1 Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (bez rasprave)
dokument zaključci
11. Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju dijela Mješovite komisije za sprovođenje Temeljnog ugovora između Crne Gore i Svete Stolice (bez rasprave)
dokument zaključci
12. Predlog odluke o izmjeni i dopunama Odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta EU u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine (bez rasprave)
dokument zaključci
13. Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Komisije za nadzor i koordinaciju sprovođenja Strategije informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa 2016-2020. godine i realizaciju Akcionog plana za njeno sprovođenje (bez rasprave)
dokument zaključci
14. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Mrke u Glavnom gradu Podgorica za potrebe izgradnje autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo (bez rasprave)
dokument zaključci
15. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Mateševo u Opštini Kolašin za potrebe izgradnje autoputa Bar - Boljare, dionica Smokovac - Mateševo (bez rasprave)
dokument zaključci
16. Predlog odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izvještaja Pošte Crne Gore AD Podgorica za 2017. godinu i Predlog odluke o izboru revizora za reviziju obračuna neto troška univerzalnog servisa Pošte Crne Gore AD Podgorica (bez rasprave)
dokument zaključci
17. Predlog akcionog plana za implementaciju preporuka Državne revizorske institucije (bez rasprave)
dokument zaključci
18. Predlog programa rada i plana donošenja crnogorskih standarda za 2018. godinu s Predlogom ugovora o izvođenju (bez rasprave)
dokument zaključci
19. Informacija o aktivnostima u okviru Berlinskog procesa sa fokusom na implementaciju Akcionog plana za regionalni ekonomski prostor šest zemalja Zapadnog Balkana u periodu nakon Samita u Trstu 12. jula 2017. godine (bez rasprave)
dokument zaključci
20. Izvještaj o realizaciji investicionih projekata po osnovu Uredbe o podsticanju direktnih investicija za 2017. godinu (bez rasprave)
dokument zaključci
21.  Izvještaj o izvršenju Godišnjeg plana zvanične statistike za 2017. godinu (bez rasprave)
dokument  zaključci  
22.  Predlog platforme za učešće predsjednika Vlade Duška Markovića na Investicionom samitu za Zapadni Balkan, koji će se održati 26. februara 2018. godine u Londonu, u organzaciji Evropske banke za obnovu i razvoj (bez rasprave)
dokument  zaključci  
23.  Predlog platforme za posjetu mr Milutina Simovića, potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja, Briselu, Belgija, 28. februara 2018. godine (bez rasprave)
dokument  zaključci  
24.  Predlog platforme za zvaničnu posjetu mr Predraga Boškovića, ministra odbrane, Državi Izrael, od 6. do 9. marta 2018. godine (bez rasprave)
dokument  zaključci  
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
25.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Meksiko" iz Bara za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 281 KO Polje u svojini Crne Gore (bez rasprave)
dokument  zaključci  
26.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Oktoih" iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 6996 KO Podgorica III u svojini Crne Gore (bez rasprave)
dokument  zaključci  
27.  Predlog za davanje saglasnosti JU "Gimnazija" i JU "Srednja pomorska škola" iz Kotora za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 293 KO Dobrota I u svojini Crne Gore (bez rasprave)
dokument  zaključci  
28.  Predlog za davanje saglasnosti JU Resursni centar za sluh i govor "Dr Peruta Ivanović" iz Kotora za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 184 KO Škaljari I u svojini Crne Gore (bez rasprave)
dokument  zaključci  
29.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Njegoš" iz Kotora za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 20 KO Kotor I u svojini Crne Gore (bez rasprave)
dokument  zaključci  
30.  Pitanja i predlozi      
30.1  Pravilnik o izmjeni Pravilnika o koeficijentima složenosti poslova za zaposlene u sudu i državnom tužilaštvu raspoređenim na radnim mjestima iz grupe poslova D
dokument  zaključci  
30.2  Informacija o uplati razlike neisplaćenog dijela novčanog iznosa po osnovu zaključenog sudskog poravnanja pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu
dokument  zaključci