Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

69. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 22.03.2018. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Liste ljekova
dokument
zaključci
2. Predlog zakona o sportu s Izvještajem sa javne rasprave dokument
zaključci
3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma dokument
zaključci
4. Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2014-2018, za 2018. godinu s Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za 2017. godinu dokument
zaključci

5. Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije za integrisano upravljanje migracijama u Crnoj Gori za period 2017-2020. godina, za 2018. i 2019. godinu s Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za 2017. godinu dokument
zaključci

6. Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016-2020 za 2018. godinu s Izvještajem o realizaciji Akcionog plana u 2017. godini dokument
zaključci

7. Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije za smanjenje rizika od katastrofa za period 2018-2019. godine dokument
zaključci

8. Nacrt državne studije lokacije "Ivan Do" Žabljak s Predlogom programa održavanja javne rasprave dokument
zaključci

9. Izvještaj o stanju uređenja prostora u 2017. godini dokument
zaključci
10. Izvještaj o realizaciji Kapitalnog budžeta Direkcije javnih radova za period od 01. 01. 2017. do 31. 12. 2017. godine dokument
zaključci
11. Informacija o zaključivanju Ugovora o korišćenju sredstava za realizaciju projekta "Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje" za remedijaciju lokacije Pljevlja, u iznosu od 4 miliona eura s Predlogom ugovora dokument
zaključci
12. Usmena informacija o statusu projekta rekonstrukcije magistralnog puta M-2.3 (M-10) Cetinje – Budva, kritična tačka 48, dionica Košljun – Zavala
zaključci
13. Informacija o prenosu prava prodaje na nepokretnosti na JU OŠ "Vlado Milić" Donja Gorica i saglasnost za zaključenje ugovora o prenosu vlasništva na nepokretnostima, evidentiranih u listu nepokretnosti broj 372 KO Donja Gorica dokument
zaključci
14. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-813, od 8. marta 2018. godine, sa sjednice od 1. marta 2018. godine dokument
zaključci
15. Predlog programa promocije domaćih proizvoda i usluga: Dobro iz Crne Gore s Predlogom sporazuma o saradnji dokument zaključci
16. Predlog programa za unaprjeđenje inovativnosti malih i srednjih preduzeća u 2018. godini dokument zaključci
17. Predlog izmjena i dopuna Programa povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti kroz usaglašavanje sa zahtjevima međunarodnih standarda poslovanja za period 2017-2020. godina, za 2018. godinu dokument zaključci
18. Izvještaj o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima u Crnoj Gori za 2017. godinu dokument zaključci
19. Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom u 2017. godini s Predlogom akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom za 2018. godinu dokument zaključci
20. Izvještaj o vođenju pregovora delegacija Crne Gore i Republike Srbije za zaključivanje sporazuma o graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju s predlozima sporazuma i protokola dokument zaključci
21. Izvještaj o vođenju pregovora za zaključivanje Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između Crne Gore, Republike Srbije i Bosne i Hercegovine s Predlogom protokola dokument zaključci
22. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije upravljanja kvalitetom vazduha za 2017. godinu dokument zaključci
23. Izvještaj o realizaciji Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti za period 2017-2021, za 2017. godinu dokument zaključci
24. Izvještaj o stepenu realizacije i implementacije sistema za elektronsko upravljanje dokumentima eDMS za 2017. godinu dokument zaključci
25. Informacija o korišćenju portala e-Uprave za 2017. godinu dokument zaključci
26. Izvještaj Ministarstva ekonomije o radu i stanju u upravnim oblastima za 2017. godinu dokument zaključci
27. Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima Ministarstva održivog razvoja i turizma, organa uprave u sastavu Ministarstva i Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju za 2017. godinu dokument zaključci
28. Izvještaj Ministarstva za ljudska i manjinska prava o radu i stanju u upravnim oblastima s Izvještajem Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore za 2017. godinu dokument zaključci
29. Izvještaj o radu Ministarstva nauke za 2017. godinu
dokument zaključci
30. Kadrovska pitanja zaključci
30.1 Predlog rješenja o postavljenju pomoćnice direktora Uprave za inspekcijske poslove dokument
30.2 Predlog rješenja o razrješenju dva člana i imenovanju jednog člana Savjeta za reformu javne uprave dokument
30.3 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte dokument
30.4 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dokument
30.5 Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora "Željeznička infrastruktura Crne Gore" AD Podgorica
dokument
30.6 Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora "Željeznički prevoz Crne Gore" AD Podgorica
dokument
30.7 Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora „Montecargo“ AD Podgorica dokument
30.8 Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ AD Podgorica dokument
30.9 Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave za inspekcijske poslove dokument
30.10 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na XIX vanredovnoj Skupštini akcionara "Elektroprivreda Crne Gore" AD Nikšić dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
31. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti odbrambene industrije (bez rasprave) dokument zaključci
32. Predlog uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Javnom preduzeću za nacionalne parkove Crne Gore (bez rasprave) dokument zaključci
33. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju vjetroelektrane "Krnovo" na teritoriji Opštine Šavnik (bez rasprave) dokument zaključci
34. Izmjene i dopune Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016 - 2018. godine (bez rasprave) dokument zaključci
35. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva ekonomije (bez rasprave) dokument
zaključci
36. Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva sporta (bez rasprave) dokument zaključci
37. Predlog platforme za učešće crnogorske delegacije na sastanku Tijela za pregled trgovinskih politika Svjetske trgovinske organizacije, Ženeva, Švajcarska, od 11 do 13. aprila 2018. godine (bez rasprave) dokument zaključci
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
38. Predlog za davanje saglasnosti za isplatu naknada za rad u Komisijama za izlaganje, u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG", br. 16/16, 83/16 i 21/17) (bez rasprave) dokument zaključci
39. Predlog za davanje saglasnosti za otuđenje šest motornih vozila Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja – Uprave za šume, po sistemu "staro za novo" (bez rasprave) dokument zaključci
40. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisanih u listovima nepokretnosti br. 165, KO Gorovići i 120, KO Lastva, Opština Kotor (bez rasprave) dokument zaključci
41. Pitanja i predlozi
41.1 Predlog memoranduma o razumijevanju i saradnji za projekat izgradnje autoputa Bar-Boljare na principima privatno-javnog partnerstva
dokument zaključci