Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

70. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 29.03.2018. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru
zaključci
2. Predlog uredbe o utvrđivanju radnih mjesta, odnosno poslova u organima državne uprave na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem dokument
zaključci
3. Analiza poreske politike u 2017. godini dokument
zaključci

4. Izvještaj o javnom dugu Crne Gore na 31. decembar 2017. godine dokument
zaključci

5. Predlog srednjoročne strategije upravljanja dugom 2018-2020. dokument
zaključci

6. Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o visini naknade za korišćenje objekata sigurnosti plovidbe na plovnim putevima dokument
zaključci

7. Predlog odluke o dodjeli koncesije za korišćenje mineralne vode sa izvorišta »Čeoče« Opština Bijelo Polje, za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe dokument
zaključci
8. Predlog odluke o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Ruske Federacije dokument
zaključci
9. Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 2 – Sloboda kretanja radnika dokument
zaključci
10. Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje dokument
zaključci
11. Predlog akcionog plana za sprovođenje Šengenskog akcionog plana za 2018. godinu s Izvještajem o implementaciji Šengenskog akcionog plana za 2017. godinu dokument
zaključci
12. Osmi polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju, za period jul-decembar 2017 dokument zaključci
13. Analiza zakonodavnog okvira i efekata njegove primjene u pogledu nezavisnosti pravosuđa dokument zaključci
14. Predlog strategije trgovinskih olakšica za period 2018-2022 s Predlogom akcionog plana za sprovođenje Strategije trgovinskih olakšica 2018-2022 dokument zaključci
15. Informacija o realizaciji i efektima politika u oblasti preduzetništva i biznisa za period 1. januar - 31. mart 2018. godine dokument zaključci
16. Predlog programa podsticanja razvoja klastera u Crnoj Gori za period 2017-2020. godina, za 2018. godinu dokument zaključci
17. Predlog operativnog plana poboljšanja energetske efikasnosti za 2018. godinu s Izvještajem o realizaciji Operativnog plana poboljšanja energetske efikasnosti za 2017. godinu dokument zaključci
18. Predlog plana pripreme ljetnje turističke sezone za 2018. godinu dokument zaključci
19. Informacija o uspostavljanju saradnje sa kompanijom Superyachts.com - Strateški pristup u cilju povećanja broja mega jahti koje posjećuju Crnu Goru s Predlogom ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji dokument zaključci
20. Informacija o predlogu rješavanja udjela "Investiciono - razvojnog fonda Crne Gore" u "Regionalnom vodovodu Crnogorsko primorje" DOO dokument zaključci
21. Informacija o poslovanju Hotelske grupe "Budvanska Rivijera" A.D. u 2017. godini dokument zaključci
22. Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade i varijabilnog dijela zarade zaposlenih u Turističkoj organizaciji Opštine Budva zaključci
23. Informacija o realizaciji aktivnosti i projekata koji se realizuju kroz sistem decentralizovanog i/ili indirektnog upravljanja fondovima pretpristupne podrške (IPA) dokument zaključci
24. Predlog akcionog plana za implementaciju Strategije sajber bezbjednosti Crne Gore 2018-2021 za 2018. godinu dokument zaključci
25. Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja informacionog društva Crne Gore do 2020. godine, za 2018. godinu s Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za 2017. godinu dokument zaključci
26. Predlog akcionog plana za sprovođenje Programa Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija 2017-2020, za 2018. godinu s Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za 2017. godinu dokument zaključci
27. Izvještaj o realizaciji Plana redovnog i investicionog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje državnih puteva za 2017. godinu i Predlog plana redovnog i investicionog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje državnih puteva za 2018. godinu
dokument zaključci
28. Izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2017. godini
dokument zaključci
29. Izvještaj o sprovođenju mjera iz Akcionog plana za implementaciju Strategije za trajna rješenja pitanja koja se tiču raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na područje Konika za 2017. godinu
dokument zaključci
30. Predlog akcionog plana za implementaciju Strategije za trajna rješenja pitanja koja se tiču raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na područje Konika za 2018. godinu dokument zaključci
31. Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije za integraciju lica s invaliditetom u Crnoj Gori za period 2016-2020, za 2018. i 2019. godinu dokument zaključci
32. Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Stategije reforme javne uprave 2016-2020, u 2017. godini dokument zaključci
33. Izvještaj o radu Savjeta za reformu javne uprave za period jul - decembar 2017. godine
dokument zaključci
34. Izvještaj o realizaciji Strategije za borbu protiv trgovine ljudima i Akcionog plana za period 1. jul – 31. decembar 2017. godine dokument zaključci
35. Izvještaj o realizaciji za 2017. godinu Akcionog plana za primjenu Rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1325 - Žene, mir i bezbjednost u Crnoj Gori (2017-2018) dokument zaključci
36. Predlog za pokretanje postupka za izmjenu Prostorno urbanističkog plana Glavnog grada Podgorica dokument zaključci
37. Kadrovska pitanja zaključci
37.1 Predlog rješenja o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za poljoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja
dokument
37.2 Predlog rješenja o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za državni budžet u Ministarstvu finansija dokument
37.3 Predlog rješenja o prestanku mandata direktora Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma dokument
37.4 Predlog rješenja o određivanju v.d direktora Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma dokument
37.5 Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora HG “Budvanska rivijera” AD Budva
dokument
37.6 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na XVI redovnoj Skupštini akcionara HG „Budvanska rivijera“ AD Budva
dokument
37.7 Predlog rješenja o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu javne uprave
dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
38. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Savjeta Evrope protiv trgovine ljudskim organima (bez rasprave) dokument zaključci
39. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o uspostavljanju Međunarodnog instituta za razvoj prava (bez rasprave)
dokument zaključci
40. Predlog osnove za vođenje pregovora o zaključenju ugovora između Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o izručenju (bez rasprave)
dokument zaključci
41. Informacija o sprovedenim postupcima po Javnom oglasu za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine šljunka i pijeska na ležištu "Ražano polje", opština Žabljak ("Službeni list CG", br. 16/17) (bez rasprave) dokument zaključci
42. Informacija o sprovođenju Akcionog plana Strategije za integraciju lica sa invaliditetom u Crnoj Gori za 2017. godinu (bez rasprave)
dokument zaključci
43. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja ženskog preduzetništva u Crnoj Gori 2015-2020. godine, za 2017. godinu (bez rasprave)
dokument zaključci
44. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije upravljanja hemikalijama 2015-2018. godine, za 2017. godinu (bez rasprave)
dokument zaključci
45. Izvještaj Grupe zemalja za borbu protiv korupcije (GRECO) o usaglašenosti za Crnu Goru u okviru IV kruga evaluacije na temu Sprječavanje korupcije među poslanicima, sudijama i tužiocima (bez rasprave)
dokument zaključci
46. Informacija o prodaji dotrajalih sredstava i proizvoda razne namjene (metalne i druge sirovine) (bez rasprave)
dokument zaključci
47. Izvještaj Ministarstva rada i socijalnog staranja o radu i stanju u upravnim oblastima za 2017. godinu sa izvještajima organa nad kojima Ministarstvo vrši nadzor (bez rasprave)
dokument zaključci
48. Izvještaj Ministarstva finansija o radu i stanju u upravnim oblastima za 2017. godinu (bez rasprave)
dokument zaključci
49. Izvještaj Ministarstva saobraćaja i pomorstva o radu i stanju u upravnim oblastima za 2017. godinu (bez rasprave)
dokument zaključci
50. Izvještaj Ministarstva prosvjete o radu i stanju u upravnim oblastima za 2017. godinu s Izvještajem o radu Zavoda za školstvo (bez rasprave)
dokument zaključci
51. Izvještaj Ministarstva zdravlja za 2017. godinu o radu i stanju u upravnim oblastima sa Izvještajem Fonda za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu (bez rasprave)
dokument zaključci
52. Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva vanjskih poslova u 2017. godini (bez rasprave)
dokument zaključci
53. Izvještaj Ministarstva kulture o radu i stanju u upravnim oblastima u 2017. godini (bez rasprave)
dokument zaključci
54. Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova o radu i stanju u upravnim oblastima za 2017. godinu (bez rasprave) dokument zaključci
55. Predlog za ustupanje pokretne stvari Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Krtoli, Radovići, u svojinu bez naknade (bez rasprave)
dokument zaključci
56. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva vanjskih poslova (bez rasprave)
dokument zaključci
57. Predlog platforme za učešće dr Sanje Damjanović, ministarke nauke, na drugom sastanku Upravnog odbora za Međunarodni institut za održive tehnologije na prostoru Jugoistične Evrope, 30. marta 2018. godine, Tirana, Albanija (bez rasprave) dokument zaključci
58. Predlog platforme za zvaničnu posjetu prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, Republici Bugarskoj, 3. i 4. aprila 2018. godine (bez rasprave)
dokument zaključci
59. Predlozi za preusmjerenje sredstava
59.1 Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova (bez rasprave) dokument zaključci
59.2 Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo pravde na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova (bez rasprave) dokument zaključci
59.3 Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo održivog razvoja i turizma na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova (bez rasprave) dokument zaključci
59.4 Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Nacionalna turistička organizacija Crne Gore na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova (bez rasprave) dokument zaključci
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
60. Predlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Herceg Novom (bez rasprave) dokument zaključci
61. Predlog programa rada i finansijskog plana Društva sa ograničenom odgovornošću "Centar za ekotoksikološka ispitivanja" - Podgorica, za 2018. godinu (bez rasprave) dokument zaključci
62. Predlog za davanje saglasnosti za otuđenje motornog vozila po sistemu "staro za novo" (bez rasprave) dokument zaključci
63. Predlog za davanje saglasnosti ZU Dom zdravlja Pljevlja za davanje u zakup stomatološko – zubotehničkih ordinacija sa pratećom opremom (bez rasprave) dokument zaključci
64. Predlog za davanje saglasnosti ZU Dom zdravlja Ulcinj za davanje u zakup stomatoloških ordinacija sa pratećom opremom (bez rasprave) dokument zaključci
65. Pitanja i predlozi
65.1 Informacija o pripremi i izradi Nominacionog dosija za upis Bokeljske mornarice na UNESCO reprezentativnu listu nematerijalne baštine čovječanstva
dokument zaključci
65.2 Usmena informacija o sanaciji klizišta na spomen obilježju na Tjentištu
65.3 Informacija o statusu projekta rekonstrukcije magistralnog puta M-2.3 (M-10) Cetinje – Budva, kritična tačka 48, dionica Košljun – Zavala sa predlogom zaključaka za završetak radova na ovom projektu dokument zaključci
65.4 Predlog za izdavanje u dugoročni zakup lokacije "Vrsuta" u Opštini Bar dokument zaključci

NAPOMENA: Materijali za tačku 1. (Predlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru) i tačku 22. ( Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade i varijabilnog dijela zarade zaposlenih u Turističkoj organizaciji Opštine Budva) biće objavljeni nakon verifikacije.