Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

71. sjednica Vlade Crne Gore 05.04.2018 godine
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu s Izvještajem sa javne rasprave dokument
zaključci
2. Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sredstvima za ishranu bilja dokument zaključci
3. Predlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o aditivima koji se mogu koristiti u hrani dokument zaključci
4. Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o mikrobiološkim kriterijumima za bezbjednost hrane dokument zaključci  
5.  Predlog akcionog plana za kontrolu bezbjednosti hrane u ljetnjoj turističkoj sezoni 2018. godine dokument  zaključci  
6. Predlog odluke o prodaji drvnih sortimenata iz gazdinskih jedinica "Tara –Kosanica" i "Vezišnica" dokument zaključci
 
7. Predlog uže liste ključnih prioritetnih infrastrukturnih projekata dokument zaključci
 
8. Informacija o aktivnostima neophodnim za početak rada Društva sa ograničenom odgovornošću "Regionalni vodovod Crnogorsko primorje" s Predlogom statuta
dokument  zaključci   
9. Kadrovska pitanja    zaključci
 
9.1 Predlog rješenja o imenovanju stalnog predstavnika Crne Gore pri Organizaciji za zabranu hemijskog oružja (OPCW, Hag)
dokument    
9.2 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za postavljenje glavne inspektorke u Ministarstvu odbrane
dokument    
9.3 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog odbora Fonda rada
dokument    
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
10. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Evropske konferencije za molekularnu biologiju (bez rasprave)
dokument zaključci  
11. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za odlaganje viška materijala u KO Trebješica u Glavnom gradu Podgorica za potrebe izgradnje autoputa Bar - Boljare, dionica Smokovac – Mateševo (bez rasprave) dokument zaključci  
12. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju male hidroelektrane "Lještanica" na vodotoku Lještanica na teritoriji Opštine Bijelo Polje (bez rasprave)
dokument zaključci  
13. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju magistralnog puta M-2, dionica Lepenac – Ribarevine (bez rasprave)
dokument zaključci  
14. Predlog odluke o izradi izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Kalardovo - Ostrvo cvijeća - Brdišta" (bez rasprave)  dokument zaključci  
15. Predlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Savjeta za reviziju planskih dokumenata (bez rasprave)  dokument zaključci  
16. Informacija o utvrđivanju iznosa pojedinačnih naknada članovima Savjeta za reviziju planskih dokumenata s predlozima ugovora (bez rasprave)  dokument zaključci  
17. Predlog odluke o izmjenama Odluke o kontrolnoj listi za izvoz i uvoz robe (bez rasprave)  dokument zaključci  
18. Predlog plana interventnih nabavki u uslovima ozbiljnih poremećaja na tržištu za 2018. godinu (bez rasprave)  dokument zaključci  
19. Informacija o pristupanju Crne Gore Memorandumu o razumijevanju u vezi sa Međunarodnom školom Vrhovne komande savezničkih snaga za Evropu (SHAPE) s Predlogom memoranduma (bez rasprave)
dokument zaključci  
20. Informacija o tekućim pitanjima vezanim za Jedinstvenu listu prioritetnih infrastrukturnih projekata (bez rasprave)  dokument zaključci  
21.  Treći izvještaj o realizaciji mjera iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije za borbu protiv prevara i upravljanje nepravilnostima u cilju zaštite finansijskih interesa Evropske unije za period 2015 - 2017. godine (bez rasprave)  dokument zaključci  
22. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u svojini Zorke Janković iz Cetinja (bez rasprave)
dokument zaključci  
23. Predlog platforme za službenu posjetu delegacije Vlade Crne Gore koju će predvoditi dr Kenan Hrapović, ministar zdravlja, Ministarstvu zdravlja Republike Slovenije, od 3. do 5. aprila 2018. godine, Ljubljana, Slovenija (bez rasprave)  dokument zaključci  
24. Predlog platforme o učešću delegacije Crne Gore, koju predvodi Pavle Radulović, ministar održivog razvoja i turizma, na neformalnom sastanku ministara životne sredine Evropske unije, 10. i 11. aprila 2018. godine, Sofija, Republika Bugarska (bez rasprave)
dokument zaključci  
25. Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore, koju predvodi dr Damir Šehović, ministar prosvjete, na Evroazijskom ekonomskom samitu, 11. i 12. aprila 2018. godine, u Istanbulu, Turska (bez rasprave)  dokument zaključci  
26. Predlog platforme za posjetu Kemala Purišića, ministra rada i socijalnog staranja, Briselu, Belgija, 23. i 24. aprila 2018. godine (bez rasprave)  dokument zaključci  
27.  Predlog platforme za učešće potpredsjednika Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i ministra pravde Zorana Pažina na Konferenciji ministara pravde država članica Savjeta Evrope u Kopenhagenu, Kraljevina Danska (bez rasprave)  dokument zaključci  
28. Predlog platforme za zvaničnu posjetu ministra vanjskih poslova prof. dr Srđana Darmanovića Republici Malti, od 10. do 12. aprila 2018. godine (bez rasprave)  dokument zaključci  
29.  Predlog za ustupanje pokretnih stvari Opštini Gusinje, u svojinu bez naknade (bez rasprave)  dokument zaključci  
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
30. Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 25 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju („Službeni list CG“, br. 36/11, 28/14, 20/15, 22/15 i 76/17), koju je podnijela Sonja Janjetović (bez rasprave)  dokument zaključci  
31. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti - katastarske parcele br. 714/94, 714/95 i 714/96, upisane u listu nepokretnosti broj 608 KO Bandići, Opština Danilovgrad, katastarske parcele br. 714/93 i 685/3 (bez rasprave)  dokument zaključci  
32. Predlog za davanje saglasnosti za davanje u zakup na period od 5 godina uz mogućnost produženja, nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u listu nepokretnosti broj 190 KO Goranjsko, Opština Plužine s Predlogom ugovora o zakupu (bez rasprave)  dokument zaključci  
33. Predlog za davanje saglasnosti JU Srednja stručna škola iz Nikšića za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 767 KO Nikšić u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument zaključci
34. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Stefan Mitrov Ljubiša“ iz Budve za davanje u zakup nepokretnosti upisanih u listu nepokretnosti broj 345 KO Budva u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument zaključci  
35. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Druga osnovna škola“ iz Budve za davanje u zakup nepokretnosti upisanih u listu nepokretnosti broj 3313 KO Budva u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument zaključci  
36. Predlog za davanje saglasnosti JPU „Radost“ iz Kotora za davanje u zakup nepokretnosti upisane u listu nepokretnosti broj 247 KO Dobrota I, opština Kotor u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument zaključci  
37. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Salko Aljković“ iz Pljevalja za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 2402 KO Pljevlja u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument zaključci  
38. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Vladislav Rajko Korać“ iz Berana za davanje u zakup nepokretnosti upisane u listu nepokretnosti broj 192 KO Štitari, Opština Berane u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument zaključci  
39. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Orijenski bataljon“ iz Herceg Novog za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 237 KO Bijela u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument zaključci  
40. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Meksiko“ iz Bara za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 281 KO Polje u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument zaključci  
41. Pitanja i predlozi        
41.1 Predlog platforme za posjetu dr Sanje Damjanović, ministarke nauke, Univerzitetskoj klinici Hajdelberg (HIT), 9. aprila 2018. godine, Hajdelberg, Savezna Republika Njemačka  dokument zaključci