Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

72. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 12.04.2018. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Izvještaj o realizaciji Programa rada Vlade Crne Gore za I kvartal 2018. godine dokument
zaključci
2. Predlog uredbe o visini novčane pomoći strancu koji traži međunarodnu zaštitu i azilantu i strancu pod supsidijarnom zaštitom dokument
zaključci
3. Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Industrijska zona KAP-a" - za prostor UP8 dokument
zaključci
4. Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Industrijska zona KAP-a" - za prostor UP1 i UP3 dokument
zaključci

5. Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Opštine Andrijevica dokument
zaključci

6. Prvi godišnji izvještaj o realizaciji mjera iz Akcionog plana za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2017-2018 (za period 1. januar 2017 - 31. decembar 2017. godine) dokument
zaključci

7. Informacija o realizaciji Projekta za obezbjeđenje podataka u slučaju katastrofe i drugih incidentnih situacija (Disaster Recovery centar) dokument
zaključci

8. Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva odbrane Crne Gore i Ministarstva nacionalne odbrane Republike Grčke u vezi saradnje u okviru Atinskog međunarodnog koordinacionog centra za pomorski strateški transport (AMSCC) dokument
zaključci

9. Izvještaj o radu Komisije za koncesije za 2017. godinu dokument
zaključci
10. Izvještaj o radu Savjeta za saradnju sa iseljenicima za 2017. godinu dokument
zaključci
11. Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Službeni list Crne Gore u 2017. godini sa Izvještajem nezavisnog revizora o finansijskim iskazima za 2017. godinu dokument
zaključci
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
12. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje dalekovoda 400 i 400 + 110 KV Lastva - Pljevlja, dionica Čevo - Pljevlja (bez rasprave) dokument
zaključci
13. Informacija o predlogu za davanje koncesije za eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena na ležištu "Otilovići", opština Pljevlja s Predlogom odluke o dodjeli koncesije i Predlogom ugovora o koncesiji (bez rasprave) dokument
zaključci
14. Informacija o predlogu za davanje koncesije za eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena na ležištu "Rajčevo brdo", Opština Pljevlja s Predlogom odluke o dodjeli koncesije i Predlogom ugovora o koncesiji (bez rasprave) dokument zaključci
15. Zahtjev društva "Global ports Holding" Turska za zaključenje Aneksa 1 Ugovora o kupoprodaji 62,09% akcijskog kapitala društva "Kontejnerski terminali i generalni tereti" AD Bar (bez rasprave) dokument zaključci
16. Izvještaj o inspekcijskom nadzoru u oblasti javnih nabavki (za period jul - decembar 2017. godine) (bez rasprave) dokument zaključci
17. Izvještaj o radu Fonda za obeštećenje sa Izvještajem o prikupljenim sredstvima, raspoloživim akcijama i izdatim obveznicama za 2017. godinu (bez rasprave) dokument zaključci
18. Predlog platforme za učešće Mevludina Nuhodžića, ministra unutrašnjih poslova i delegacije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore na Neformalnom sastanku ministra unutrašnjih poslova Republike Bugarske (bez rasprave) dokument zaključci
19. Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore koju će predvoditi dr Kenan Hrapović, ministar zdravlja, na sastanku visokog nivoa "Odgovor zdravstvenih sistema na hronične nezarazne bolesti: evropsko iskustvo", Sitges, Španija (bez rasprave) dokument zaključci
20. Predlog platforme za učešće crnogorske delegacije koju će predvoditi Dragica Sekulić, ministarka ekonomije, na Digitalnom samitu Zapadnog Balkana, koji će se održati 18. i 19. aprila 2018. godine, u Skoplju (bez rasprave) dokument zaključci
21. Predlog platforme o učešću crnogorske delegacije na redovnom Proljećnom zasijedanju Svjetske Banke i Međunarodnog Monetarnog Fonda i bilateralnim aktivnostima u Sjedinjenim Američkim Državama, od 19. do 23. aprila 2018. godine (bez rasprave) dokument zaključci
22. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo unutrašnjih poslova na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova (bez rasprave) dokument zaključci
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
23. Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti člana 4 stav 4 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici ("Službeni list CG", broj 51/17), koju je podnijela NVO "MANS", iz Podgorice (bez rasprave) dokument zaključci
24. Odluka o pokretanju postupka davanja u zakup zemljišta u državnoj svojini radi postavljanja objekata privremenog karaktera na području nacionalnih parkova "Skadarsko jezero", "Durmitor" i "Lovćen" u skladu sa planovima objekata (bez rasprave) dokument zaključci
25. Pitanja i predlozi 
25.1 Predlog odluke o izmjenama Odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije 2014/119/ZVBP od 5. marta 2014. godine, 2015/143/ZVBP od 29. januara 2015. godine, 2015/364/ZVBP od 5. marta 2015. godine
dokument  zaključci