Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

73. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 19.04.2018. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o izmjeni Zakona o nadzoru proizvoda na tržištu dokument
zaključci
2. Predlog odluke o bližim kriterijumima i postupku dodjele dugoročnih kredita fizičkim licima radi obezbjeđenja stana, odnosno stambenog objekta za socijalno stanovanje dokument
zaključci
3. Predlog odluke o izradi Lokalne studije lokacije prevođenja dijela voda rijeke Zete u akumulacije "Krupac" i "Slano" dokument
zaključci
4. Prvi kvartalni izvještaj o realizaciji obaveza iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2018-2020 dokument
zaključci

5. Predlog kadrovskog plana organa državne uprave i službi Vlade Crne Gore za 2018. godinu dokument
zaključci

6. Informacija o zaključivanju Ugovora o pružanju javnih usluga između Vlade Crne Gore i Radio i Televizije Crne Gore s Predlogom ugovora o pružanju javnih usluga za period januar 2018 - decembar 2020. godine dokument
zaključci

7. Informacija o polaznim osnovama za pregovore sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD) za "Drugi projekat energetske efikasnosti u Crnoj Gori (MEEP 2)" dokument
zaključci

8. Informacija o Predlogu ugovora o izvođenju radova na objektima iz klastera I, koji se realizuje u okviru druge faze "Programa energetske efikasnosti u javnim zgradama" s Predlogom ugovora dokument
zaključci

9. Izvještaj o radu Komisije za žalbe u periodu 1. januar - 31. decembar 2017. godine dokument
zaključci
10. Kadrovska pitanja
zaključci
10.1 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za saradnju sa iseljenicima dokument
10.2 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za poljoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja dokument
10.3 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za vodoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
11. Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Partnerskog savjeta za regionalni razvoj (bez rasprave) dokument zaključci
12. Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti u svojini Crne Gore, Opštini Nikšić, bez naknade, radi ostvarenja javnog interesa - izgradnje vrtića, ambulante i mjesne zajednice "Humci" (bez rasprave) dokument zaključci
13. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Ulcinj za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave) dokument zaključci
14. Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Opštini Žabljak radi ostvarivanja javnog interesa - izgradnje vodovoda po projektu akumulacije "Savin kuk" (bez rasprave) dokument zaključci
15. Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Opštini Žabljak radi ostvarivanja javnog interesa - rekonstrukcije lokalnog puta Rakitove bare - Tepca (bez rasprave) dokument zaključci
16. Nacrt državne studije lokacije "Sektor 10 - Spila - Risan - Rt Banja” s Predlogom programa održavanja javne rasprave (bez rasprave) dokument zaključci
17. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u svojini Srđana Vukovića, iz Cetinja (bez rasprave) dokument zaključci
18. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u susvojini Vojislava Martinovića i Bojice Vušurovića, iz Cetinja (bez rasprave) dokument zaključci
19. Izvještaj o radu Sistema brze razmjene informacija o proizvodima koji predstavljaju rizik za 2016. i 2017. godinu (bez rasprave) dokument zaključci
20. Izvještaj o radu Koordinacionog tijela za nadzor na tržištu za 2016. i 2017. godinu (bez rasprave) dokument zaključci
21. Predlog odgovora na pitanja strana ugovornica Zajedničke konvencije na Treći nacionalni izvještaj o implementaciji obaveza koje proističu iz Zajedničke konvencije o sigurnosti upravljanja istrošenim gorivom (bez rasprave) dokument zaključci
22. Predlog za davanje u zakup na period od pet godina uz mogućnost produženja perioda zakupa nepokretnosti u svojini države Crne Gore, katastarske parcele broj 1318, površine 1.118 m2, evidentirana u posjedovnom LN broj 59, KO Grbe (bez rasprave) dokument zaključci
23. Izmjene i dopune Planova objekata privremenog karaktera na području nacionalnih parkova »Lovćen«, »Biogradska gora« i »Durmitor« za period 2017-2019. godine (bez rasprave) dokument zaključci
24. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-1558, od 12. aprila 2018. godine, sa sjednice od 5. aprila 2018. godine (bez rasprave) dokument zaključci
25. Predlog kolektivnog ugovora o izmjenama Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Ispitni centar (bez rasprave) dokument zaključci
26. Predlog kolektivnog ugovora o izmjeni Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Centar za stručno obrazovanje (bez rasprave) dokument zaključci
27. Predlog kolektivnog ugovora o izmjeni Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Viša stručna škola "Policijska akademija" (bez rasprave) dokument zaključci
28. Predlog platforme za učešće predsjednika Vlade Duška Markovića na Samitu učesnica Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi (SEECP), Brdo kod Kranja, Republika Slovenija, 24. aprila 2018. godine (bez rasprave) dokument zaključci
29. Predlog platforme za učešće prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, na sastanku na visokom nivou Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o izgradnji mira i održivom miru, Njujork, 24. aprila 2018. godine (bez rasprave) dokument zaključci
30. Predlog platforme za radnu posjetu prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, Velikom Vojvodstvu Luksemburg, 26. aprila 2018. godine (bez rasprave)
dokument zaključci
31. Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore, predvođene Osmanom Nurkovićem, ministrom saobraćaja i pomorstva, na TEN-T danima koji će se održati od 25. do 27. aprila 2018. godine, u Ljubljani (Slovenija) (bez rasprave) dokument zaključci
32. Predlog platforme za posjetu Aleksandra Bogdanovića, ministra kulture, Svetoj Stolici, 26. i 27. aprila 2018. godine (bez rasprave) dokument zaključci
33. Predlog platforme za učešće dr Sanje Damjanović, ministarke nauke, na proslavi 70 godina od osnivanja Instituta za nuklearne nauke Vinča, 20. aprila 2018. godine, Beograd, Srbija (bez rasprave)
dokument zaključci
34. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo finansija - Poreska uprava na potrošačku jedinicu Ministarstvo javne uprave (bez rasprave) dokument zaključci
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
35. Predlog za davanje saglasnosti za izvođenje pripremnih radova za građenje složenog inženjerskog objekta - postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u zahvatu DUP-a "Donji Radovići centar" u Tivtu, investitora "Luštica development" AD Tivat (bez rasprave)
dokument zaključci
36. Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti na zemljištu u svojini Crne Gore, u Opštini Kolašin, za postavljanje podzemnog kabla 10 KW, za potrebe priključenja MHE Bukovica-R. Trebaljevo, u korist "Power AB-Group" DOO (bez rasprave) dokument zaključci
37. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore u Opštini Budva i Opštini Kotor s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (bez rasprave) dokument zaključci
38. Zahtjev za davanje saglasnosti Vlade u skladu sa članom 4 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada ("Službeni list CG", br. 26/12, 34/12 i 27/13) (bez rasprave) dokument zaključci