Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

74. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 26.04.2018. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o Predsjedniku Crne Gore dokument zaključci
2. Predlog zakona o izmjenama i dopuni Krivičnog zakonika Crne Gore dokument
zaključci
3. Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata dokument
zaključci
4. Predlog zakona o Socijalnom savjetu s Izvještajem sa javne rasprave dokument
zaključci

5. Predlog odluke o visini naknade za izdavanje licenci i dozvola u drumskom saobraćaju dokument
zaključci

6. Predlog odluke o izmjeni Odluke o privremenom ograničenju izvoza određenih drvnih sortimenata dokument
zaključci

7. Predlog odluke o urbanističko-arhitektonskom rješenju hotelskog rizorta "Capital Estate" u Bečićima, Opština Budva dokument
zaključci

8. Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana posebne namjene za Durmitorsko područje i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana posebne namjene za Durmitorsko područje dokument
zaključci

9. Informacija o javnoj ponudi za preuzimanje akcija Rudnika uglja Pljevlja a.d. objavljenoj od strane Elektroprivrede Crne Gore a.d. Nikšić dokument
zaključci
10. Informacija o davanju saglasnosti za potpisivanje Aneksa Finansijskog ugovora između Evropske investicione banke i Željezničke infrastrukture Crne Gore za projekat Željeznica Crne Gore II s predlozima amandmana Finansijskog ugovora dokument
zaključci
11. Izvještaj o sprovođenju Akcionog plana zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa za 2017. godinu dokument

zaključci
12. Izvještaj o rezultatima tendera za davanje u zakup lokaliteta Vranovići, Opština Kotor s Predlogom ugovora o zakupu dokument
zaključci
13. Izvještaj o rezultatima tendera za davanje u zakup lokaliteta Briska Gora, Opština Ulcinj s Predlogom ugovora o zakupu dokument
zaključci
14. Izvještaj o rezultatima tendera za davanje u zakup lokaliteta Golubovci, Glavni grad Podgorica s Predlogom ugovora o zakupu dokument
zaključci
15. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 03-12223/2, od 22. decembra 2011. godine dokument zaključci
16. Kadrovska pitanja zaključci
16.1 Predlog rješenja o postavljenju sekretara Ministarstva finansija dokument
16.2 Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Direktorata za lokalnu saomoupravu i privredna društva u većinskom vlasništvu države u Ministarstvu finansija dokument
16.3 Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Direktorata za upravljačku strukturu u Ministarstvu finansija dokument
16.4 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Biroa za operativnu koordinaciju aktivnosti organa obavještajno bezbjednosnog sektora dokument
16.5 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za pomorsku privredu u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
17. Predlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Savjeta za praćenje sprovođenja Strategije reforme pravosuđa 2014-2018. godine (bez rasprave) dokument zaključci
18. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju pristupnih saobraćajnica od putnog prelaza Sekulići do putnog prelaza Ždrebaonik i izgradnju podvožnjaka u Pažićima (bez rasprave) dokument zaključci
19. Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Opštini Bar radi ostvarivanja javnog interesa - izgradnje površina javne namjene - parka (bez rasprave) dokument zaključci
20. Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Opštini Bar radi ostvarivanja javnog interesa – izgradnje djelova saobraćajnica "Ulica T1" i "Ulica T2" prema DUP-u "Topolica III" – izmjene i dopune (bez rasprave) dokument zaključci
21. Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice u dijelu Generalne urbanističke razrade "Golubovci" i u dijelu Generalne urbanističke razrade "Podgorica" (bez rasprave) dokument zaključci
22. Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Opštini Bijelo Polje radi ostvarivanja javnog interesa - izgradnje puta na Bjelasici, za dionicu Jasikovac - Cmiljača (bez rasprave)
dokument zaključci
23. Predlog odluke o prestanku važenja odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju male hidroelektrane "Slatina" na dijelu vodotoka Slatina na teritoriji Opštine Kolašin (bez rasprave) dokument zaključci
24. Nacrt izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Sektor 5" s Predlogom programa održavanja javne rasprave (bez rasprave) dokument zaključci
25. Informacija o zaključivanju Ugovora između Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Ministarstva unutrašnjih poslova Mađarske o donaciji opreme za zaštitu državne granice s Predlogom ugovora (bez rasprave) dokument zaključci
26. Predlog za preusmjerenje sredstava sa Rezerve na potrošačku jedinicu Ministarstvo ekonomije (bez rasprave) dokument zaključci
27. Informacija o sprovedenom postupku javne nabavke za izbor usluga revizije finansijskih izvještaja za 2017. godinu Agencije za civilno vazduhoplovstvo s Predlogom odluke o imenovanju nezavisnog revizora (bez rasprave) dokument zaključci
28. Izmjene i dopune Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016 - 2018. godine (bez rasprave) dokument zaključci
29. Predlog za davanje u zakup na period od jedne godine uz mogućnost produženja perioda zakupa nepokretnosti u svojini države Crne Gore za još jednu godinu, kat. parcele br. 1139/2, površine 88.422 m2 i kat. parcele br. 1137, površine 2.632 m2 (bez rasprave) dokument zaključci
30. Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva zdravlja (bez rasprave) dokument zaključci
31. Predlog platforme za radnu posjetu Mehmeda Zenke, ministra za ljudska i manjinska prava, Republici Kosovo, 26. i 27. aprila 2018. godine, Priština, Republika Kosovo (bez rasprave) dokument zaključci
32. Predlog platforme za učešće dr Sanje Damjanović, ministarke nauke, na konferenciji "Pametna specijalizacija i transfer tehnologija, kao inovativni pokretači regionalnog razvoja", 3. i 4. maja 2018. godine, u Sofiji, Bugarska (bez rasprave) dokument zaključci
33. Predlog platforme za učešće delegacije Crne Gore, koju će predvoditi Kemal Purišić, ministar rada i socijalnog staranja, na 78. sesiji Komiteta za prava djeteta, u okviru koje će se razmatrati Drugi i treći kombinovani izveštaj Crne Gore (bez rasprave)
dokument zaključci
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
34. Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti člana 236 st. 7, 8 i 9 Zakona o prekršajima ("Službeni list CG", br. 1/11, 39/11, 32/14, 43/17 i 51/17), koju je podnijela Makedonka Kasalica, advokat iz Podgorice (bez rasprave) dokument zaključci
35. Pitanja i predlozi
35.1 Predlog uredbe o izmjenama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave dokument zaključci
35.2 Predlog uredbe o dopuni Uredbe o Vladi Crne Gore dokument zaključci
35.3 Predlog uredbe o dopunama Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore dokument zaključci
35.4 Predlog uredbe o dopunama Uredbe o Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore dokument zaključci
35.5 Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji dokument zaključci
35.6 Predlog uredbe o izmjenama Uredbe o organizaciji decentralizovanog upravljanja instrumentom pretpristupne pomoći Evropske unije dokument zaključci
35.7 Predlog uredbe o izmjenama Uredbe o organizaciji indirektnog upravljanja sprovođenja finansijske pomoći u okviru instrumenta pretpristupne podrške Evropske unije (IPA II) dokument zaključci
35.8 Predlog za formiranje vježbovno strelišnog poligona za potrebe Vojske Crne Gore dokument zaključci
35.9 Predlog za dopunu Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-1147, od 22. marta 2018. godine, sa sjednice od 22. marta 2018. godine dokument zaključci
35.10 Informacija o izvršenju presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Srdanović protiv Crne Gore dokument zaključci
35.11 Informacija o izvršenju presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Kešelj i drugi protiv Crne Gore dokument zaključci
35.12 Usmena informacija o protivpravnom i tendencioznom propagiranju neistina u vezi sa istorijom Budve