Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

75. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 04.05.2018. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog odluke o dopunama Državnog plana upravljanja otpadom u Crnoj Gori za period 2015-2020. godina dokument zaključci
2. Predlog odluke o obrazovanju Savjeta za upravljanje projektom izrade Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore dokument
zaključci
3. Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izradi Državne studije lokacije "Dio sektora 66 – modul I" – Velika plaža dokument
zaključci
4. Informacija o predlogu modela za davanje saglasnosti i isplatu dijela sredstava opredijeljenih Odlukom o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2017. godinu dokument
zaključci

5. Informacija o rezultatima pregovora sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD) za "Drugi projekat energetske efikasnosti u Crnoj Gori (MEEP 2)" s Predlogom ugovora o zajmu dokument
zaključci

6. Informacija o raspisivanju Javnog poziva za davanje u zakup zemljišta u svojini države na lokalitetu Briska Gora - Opština Ulcinj radi izgradnje solarne elektrane s Nacrtom tenderske dokumentacije za davanje u zakup zemljišta u svojini države dokument
zaključci

7. Informacija o organizaciji Sea Dance ljetnjeg muzičkog festivala u Budvi u periodu od 30. avgusta do 1. septembra 2018. godine s Predlogom ugovora o saradnji dokument
zaključci

8. Informacija o pokretanju postupka za davanje u zakup dijela nepokretnosti i objekata u svojini Crne Gore i lokacija za postavljanje objekata privremenog karaktera u nacionalnim parkovima "Durmitor" i "Biogradska gora" dokument
zaključci

9. Kadrovska pitanja
zaključci
9.1 Predlog rješenja o imenovanju sekretara Sekretarijata za razvojne projekte dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
10. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa bezbjednosnim mjerama za zaštitu tajnih podataka (bez rasprave) dokument
zaključci
11. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Crne Gore i Kraljevine Holandije o privilegijama i imunitetima oficira za vezu koji su upućeni iz Crne Gore u sjedište Europol-a (bez rasprave) dokument
zaključci
12. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti poljoprivrede (bez rasprave) dokument
zaključci
13. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske u oblasti šumarstva (bez rasprave) dokument zaključci
14. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Republike Albanije, Republike Austrije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Mađarske, Republike Makedonije, Republike Moldavije, Crne Gore, Rumunije, Republike Srbije (bez rasprave) dokument zaključci
15. Informacija o donaciji Narodne Republike Kine s Predlogom sporazuma o privredno-tehničkoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Narodne Republike Kine (bez rasprave) dokument zaključci
16. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti na području Nacionalnog parka "Lovćen" (bez rasprave) dokument zaključci
17. Izmjene i dopune Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016 - 2018. godine (bez rasprave) dokument zaključci
18. Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore koju će predvoditi dr Kenan Hrapović, ministar zdravlja, na ministarskom sastanku Jugoistočne Evrope "Održivi odgovor za HIV i tuberkulozu", 7. maja 2018. godine, u Skoplju, Makedonija (bez rasprave) dokument zaključci
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
19. Predlog pravilnika o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Apelacionog suda Crne Gore I.Su. br. 163/17 od 15. 12. 2017. godine (bez rasprave) dokument zaključci
20. Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Opštine Tivat (bez rasprave) dokument zaključci
21. Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Opštine Kotor (bez rasprave) dokument zaključci
22. Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Opštine Danilovgrad (bez rasprave) dokument zaključci
23. Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Opštine Mojkovac (bez rasprave) dokument zaključci
24. Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Opštine Šavnik (bez rasprave) dokument zaključci
25. Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Opštine Gusinje (bez rasprave)  dokument
 zaključci  
26. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Opštine Nikšić (bez rasprave)  dokument
 zaključci  
27. Odluka o pokretanju postupka davanja u zakup objekta prikupljanjem ponuda (bez rasprave)  dokument
 zaključci  
28. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u listu nepokretnosti broj 295, KO Sotonići, Opština Bar s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (bez rasprave)  dokument
 zaključci  
29. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "25. maj" iz Rožaja za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 641 KO Rožaje u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument
 zaključci  
30. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Radomir Mitrović" iz Berana za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 310 KO Berane u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument
 zaključci  
31. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Meksiko" iz Bara za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 281 KO Polje u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument
 zaključci  
32. Pitanja i predlozi       
32.1 Informacija o procjeni opravdanosti zahtjeva Koncesionara DOO »North Mining« - Podgorica za prenos vlasničkog udjela nad ovim privrednim društvom  dokument
 zaključci  
32.2  Predlog platforme za učešće delegacije Crne Gore koju će predvoditi Osman Nurković, ministar saobraćaja i pomorstva, na sastancima sa Wexxon grupom, u SAD-u, od 6. do 10. maja 2018. godine   dokument  zaključci