Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

76. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 10.05.2018. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom - iseljenicima dokument
zaključci
2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu dokument
zaključci
3. Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o supstancama koje se mogu dodavati hrani za posebne prehrambene potrebe dokument
zaključci
4. Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o maksimalno dozvoljenim količinama nepoželjnih supstanci u hrani za životinje dokument
zaključci

5. Izvještaj o radu Zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava za 2017. godinu dokument
zaključci

6. Informacija o statusnoj promjeni na Univerzitetu Crne Gore s Predlogom odluke o statusnoj promjeni na Univerzitetu Crne Gore dokument
zaključci

7. Kadrovska pitanja
zaključci

7.1 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju dva člana Upravnog odbora Agencije za mirno rješavanje radnih sporova dokument


7.2 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore dokument
7.3 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore dokument
7.4 Predlog za opoziv izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore u Republici Poljskoj, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Varšavi dokument
7.5 Predlog za opoziv izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore u Republici Letoniji, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Varšavi dokument
7.6 Predlog za opoziv izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore u Republici Estoniji, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Varšavi dokument
7.7 Predlog za opoziv izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore u Republici Litvaniji, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Varšavi dokument
7.8 Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Japanu, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Podgorici dokument
7.9 Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Kraljevini Danskoj, Kraljevini Švedskoj, Republici Finskoj i Kraljevini Norveškoj, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Podgorici dokument
7.10 Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Južnoafričkoj Republici, na nerezidentnoj osnovi dokument
7.11 Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Indiji, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Podgorici dokument
7.12 Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Australiji, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Podgorici dokument
7.13 Predlog za opoziv izvanredne i opunomoćene ambasadoroke Crne Gore u Izraelu, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Podgorici dokument
7.14 Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Kraljevini Saudijskoj Arabiji, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Podgorici dokument
7.15 Predlog rješenja o imenovanju direktora Državnog arhiva dokument
7.16 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na vanrednoj Skupštini akcionara HTP "Ulcinjska rivijera" AD Ulcinj dokument
7.17 Predlog rješenja o imenovanju Projektnog odbora za upravljanje Projektom rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima – Projekat 1000 + dokument
7.18 Predlog rješenja o razrješenju direktora Agencije za zaštitu konkurencije dokument
7.19 Predlog rješenja o određivanju v. d. direktora Agencije za zaštitu konkurencije dokument
7.20 Predlog zaključka o određivanju predstavnika Vlade Crne Gore u Skupštini Nacionalne turističke organizacije Crne Gore dokument
7.21 Predlog zaključka o izboru članova Izvršnog odbora Nacionalne turističke organizacije Crne Gore  dokument    
7.22 Predlog zaključka o izboru članova Nadzornog odbora Nacionalne turističke organizacije Crne Gore  dokument    
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA 
8. Nacrt državne studije lokacije "Sektor 20 i Sektor 21" s Predlogom programa održavanja javne rasprave (bez rasprave)
dokument zaključci  
9. Informacija o zaključivanju Tehničkog aranžmana između Ministarstva odbrane Republike Srbije i Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, Ministarstva odbrane Republike Makedonije, Ministarstva odbrane Crne Gore (bez rasprave)  dokument zaključci  
10. Informacija o realizaciji Projekta "Jačanje poljoprivrede Crne Gore uspostavljanjem sistema za identifikaciju zemljišnih parcela" (EU/IPA 2013 LPIS projekat) i korišćenju dobijenih rezultata (bez rasprave)  dokument zaključci  
11. Izvještaj o realizaciji Programa izgradnje, održavanja, rekonstrukcije i modernizacije željezničke infrastrukture za 2017. godinu (bez rasprave)  dokument zaključci  
12. Izvještaj o implementaciji Nacionalne strategije biodiverziteta s Akcionim planom za period 2016-2020 (izvještajni period: januar 2016 - decembar 2017.) (bez rasprave)  dokument zaključci  
13.  Predlog kolektivnog ugovora o izmjenama Kolektivnog ugovora "Monteput" d.o.o. - Podgorica (bez rasprave)  dokument zaključci  
14. Predlog platforme za radnu posjetu prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, Republici Litvaniji, od 14. do 16. maja 2018. godine (bez rasprave)
dokument zaključci  
15.  Predlog platforme za učešće delegacije Crne Gore koju će predvoditi mr Milutin Simović, potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja, na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu (bez rasprave)  dokument zaključci  
16. Predlog platforme za učešće delegacije Crne Gore koju će predvoditi mr Milutin Simović, potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja, na Međunarodnoj ministarskoj konferenciji (bez rasprave)  dokument zaključci  
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
17. Predlog za davanje mišljenja Vlade da je izgradnja objekta investitora "Normal company" d.o.o Podgorica od značaja za razvoj i funkcionisanje energetskog sektora u skladu sa članom 184 Zakona o energetici (bez rasprave)  dokument zaključci  
18. Predlog odluke o visini i načinu plaćanja naknada za korišćenje dobara parka prirode "Piva" (bez rasprave)  dokument zaključci  
19.  Predlog odluke br. 0203-623/9-3 od 01.03.2018. godine o objavljivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda za zakup obale za izgradnju novih kupališta u skladu sa planskim dokumentima (bez rasprave)  dokument zaključci  
20.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u listu nepokretnosti broj 1967 KO Kunje, Opština Bar s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (bez rasprave)  dokument zaključci  
21.  Pitanja i predlozi
     
21.1 Predlog platforme za učešće mr Predraga Boškovića, ministra odbrane, na Globalnom bezbjednosnom forumu (GLOBSEC 2018), od 17. do 19. maja 2018. godine, u Bratislavi, Slovačka Republika  dokument zaključci  
21.2 Predlog platforme za učešće delegacije Crne Gore koju će predvoditi predsjednik Vlade Duško Marković na Samitu EU-Zapadni Balkan, Sofija, Republika Bugarska, 17. i 18. maja 2018. godine  dokument zaključci