Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

77. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 17.05.2018. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o izmjeni Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim institucijama dokument zaključci
2. Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima dokument
zaključci
3. Predlog uredbe o izmjenama Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu dokument
zaključci
4. Predlog odluke o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namjene dokument
zaključci

5. Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana opštine Mojkovac i visini naknade za rukovodioca izrade i stručni tim za izradu Prostorno urbanističkog plana dokument
zaključci

6. Nacrt prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore s Predlogom programa održavanja javne rasprave dokument
zaključci

7. Nacrt prostornog plana posebne namjene Nacionalni park "Prokletije" s Predlogom programa održavanja javne rasprave dokument
zaključci

8. Informacija o sprovedenom Međunarodnom tenderu za izbor izvođača radova na remedijaciji tla lokacije Brodogradilišta Bijela dokument
zaključci

9. Informacija o diobi diobne mase stečajnog dužnika AD "Bjelasica Rada" Bijelo Polje - u stečaju dokument
zaključci
10. Informacija o Projektu rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima - nastavak Projekta 1000+ III faza s Predlogom ugovora o pružanju usluga dokument
zaključci
11. Izvještaj o radu Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore za 2017. godinu dokument
zaključci
12. Kadrovska pitanja
zaključci
12.1 Predlog rješenja o prestanku mandata v.d. generalnog direktora Direktorata za razvoj turističke destinacije i turističku infrastrukturu u Ministarstvu održivog razvoja i turizma dokument
12.2 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za razvoj turističke destinacije i turističku infrastrukturu u Ministarstvu održivog razvoja i turizma dokument
12.3 Predlog rješenja o prestanku mandata v.d. generalnog direktora Direktorata za EU integracije i međunarodnu saradnju u Ministarstvu održivog razvoja i turizma dokument
12.4 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za EU integracije i međunarodnu saradnju u Ministarstvu održivog razvoja i turizma dokument
12.5 Predlog rješenja o prestanku mandata v.d. generalnog direktora Direktorata glavnog državnog arhitekte u Ministarstvu održivog razvoja i turizma dokument
12.6 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata glavnog državnog arhitekte u Ministarstvu održivog razvoja i turizma dokument
12.7 Predlog rješenja o prestanku mandata v.d. generalnog direktora Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje u Ministarstvu održivog razvoja i turizma dokument
12.8 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje u Ministarstvu održivog razvoja i turizma dokument
12.9 Predlog rješenja o imenovanju sekretarke Sekretarijata za zakonodavstvo dokument
12.10 Predlog rješenja o postavljenju počasnog konzula Crne Gore u Odesi - Ukrajina dokument
12.11 Predlog rješenja o imenovanju direktora Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja dokument
12.12 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Project – Consulting“ – Podgorica dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
13. Predlog uredbe o dopuni Uredbe o viznom režimu (bez rasprave) dokument zaključci
14. Predlog odluke o zatvaranju Konzulata Crne Gore u Kijevu - Ukrajina (bez rasprave) dokument zaključci
15.  Predlog odluke o otvaranju Konzulata Crne Gore u Odesi - Ukrajina (bez rasprave)
dokument zaključci  
16. Predlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za kvalifikacije (bez rasprave)
dokument zaključci  
17. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore i Ministarstva vanjskih poslova Republike Poljske o konzularnom predstavljanju Crne Gore u Republici Kolumbiji (bez rasprave)  dokument zaključci  
18. Informacija o Predlogu tehničkog sporazuma između Vlade Crne Gore i Vrhovne komande savezničkih snaga za Evropu (SHAPE) za zaštitu vazdušnog prostora Crne Gore s Predlogom tehničkog sporazuma (bez rasprave) 
zaključci  
19. Informacija o izvršenju presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u predmetu Antović i Mirković protiv Crne Gore (bez rasprave)  dokument  zaključci  
20.  Informacija o izvršenju presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u predmetu Zogović protiv Crne Gore (bez rasprave)
dokument  zaključci  
21.  Informacija o izvršenju presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u predmetu Rajak protiv Crne Gore (bez rasprave)
dokument  zaključci  
22. Informacija o izvršenju presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u predmetu Alković protiv Crne Gore (bez rasprave)
dokument  zaključci  
23.  Informacija o zaključivanju Memoranduma o bilateralnoj saradnji između Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore i Zavoda za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine s Predlogom memoranduma (bez rasprave)
dokument zaključci  
24. Informacija o zaključivanju Sporazuma o saradnji između Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore i Islandskog patentnog zavoda s Predlogom sporazuma (bez rasprave)
dokument zaključci  
25. Informacija o zaključivanju Sporazuma o saradnji između Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore i Državnog zavoda za intelektualnu svojinu Republike Moldavije (AGEPI) s Predlogom sporazuma (bez rasprave)  dokument zaključci  
26. Informacija o prekidu postupka davanja u zakup kat. parcele broj 5/1, površine 1.534 m², PL 77, KO Gubavač, Opština Bijelo Polje i predlog za obustavljanje postupka zbog postojanja javnog interesa (bez rasprave)
dokument zaključci  
27.  Informacija o potrebi ratifikacije Konvencije Savjeta Evrope o kinematografskoj koprodukciji (revidirana) (bez rasprave)
dokument zaključci  
28.  Informacija o potrebi zaključivanja memoranduma o razumijevanju između Vlade Crne Gore i kompanije Steward Health Care International Limited s Predlogom memoranduma (bez rasprave)  dokument zaključci  
29.  Izvještaj o završenim pregovorima o zaključenju ugovora između Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o izručenju s Predlogom ugovora između Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske(bez rasprave)  dokument zaključci  
30. Treći periodični izvještaj Crne Gore o primjeni Konvencije za borbu protiv torture i drugih oblika okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg ponašanja ili kažnjavanja (bez rasprave)  dokument zaključci  
31.  Izvještaj o sprovođenju Nacionalnog plana za održivu upotrebu sredstava za zaštitu bilja za 2017. godinu (bez rasprave)
dokument zaključci  
32. Izvještaj o radu Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma za 2017. godinu (bez rasprave)  dokument zaključci  
33. Predlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva sporta (bez rasprave)  dokument zaključci  
34. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva nauke (bez rasprave)  dokument zaključci  
35.  Predlog platforme za učešće prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, na 128. ministarskoj sjednici Komiteta ministara Savjeta Evrope, Elsinor, Danska, 17. i 18. maja 2018. godine (bez rasprave)
dokument zaključci  
36.  Predlog platforme za učešće prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, na ministarskom sastanku Jadransko-jonske inicijative/Strategije EU za Jadransko-jonski region i Forumu Strategije EU za Jadransko-jonski region, Katanija (bez rasprave)
dokument zaključci  
37. Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore predvođene ministrom saobraćaja i pomorstva Osmanom Nurkovićem na godišnjem Samitu Međunarodnog transportnog foruma od 23. do 25. maja 2018. godine, u Lajpcigu,Savezna Republika Njemačka(bez rasprave)
dokument zaključci  
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
38.  Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 9 st. 1. i 2. Zakona o Privrednoj komori Crne Gore ("Službeni list CG", broj 1/18), koju je podnio Rade Bojović, iz Podgorice (bez rasprave)
dokument zaključci  
39.  Predlog za davanje mišljenja Vlade da je izgradnja objekta investitora "Montefish" d.o.o. Tivat od značaja za razvoj države Crne Gore (bez rasprave)
dokument zaključci  
40.  Predlog za davanje saglasnosti za razmjenu nepokretnosti između Države Crne Gore i privrednog društva "Prosis Holding & Finance Inc" DOO Nikšić (bez rasprave)  dokument zaključci  
41.  Predlog za davanje saglasnosti na Odluku br. 0203-3465/13-2 od 24. 11. 2017. godine o objavljivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda za zakup/korišćenje morskog dobra u cilju realizacije projekta izgradnje i uređenja kupališta/privezišta(bez rasprave)
dokument zaključci  
42. Predlog odluke br. 0203-3465/12-2 od 24. 11. 2017. godine o objavljivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda za zakup zemljišta u zoni morskog dobra na lokaciji Crni rt u Sutomoru, Opština Bar (bez rasprave)
dokument zaključci  
43. Predlog za davanje saglasnosti JU Stručna medicinska škola iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 4349 KO Podgorica I u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument zaključci  
44.  Predlog za davanje saglasnosti JU Dom učenika "Dušan Marović" iz Bara za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 3378 KO Novi Bar u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument zaključci  
45. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Olga Golović" iz Nikšića za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 773 KO Nikšić u svojini Crne Gore (bez rasprave)  dokument zaključci  
46. Pitanja i predlozi      
46.1 Informacija o radno-pravnom statusu državnih službenika i namještenika bivšeg Ministarstva evropskih poslova
  zaključci  

NAPOMENA: Iz materijala za tačke 19 (Informacija o izvršenju presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u predmetu Antović i Mirković protiv Crne Gore (bez rasprave) ), 20 (Informacija o izvršenju presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u predmetu Zogović protiv Crne Gore (bez rasprave) ), 21 (Informacija o izvršenju presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u predmetu Rajak protiv Crne Gore (bez rasprave)) i 22 (Informacija o izvršenju presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u predmetu Alković protiv Crne Gore (bez rasprave)) uklonjeni su lični podaci, a materijal za tačku 46.1 (Informacija o radno-pravnom statusu državnih službenika i namještenika bivšeg Ministarstva evropskih poslova) će biti objavljen nakon tehničke redakcije.