Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

79. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 31.05.2018. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru dokument
zaključci
2. Predlog uredbe o određivanju rodova i službi u Vojsci Crne Gore dokument
zaključci
3. Predlog odluke o zatvaranju Stalne misije Crne Gore pri Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (STO) u Ženevi dokument
zaključci
4. Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Prijestonice Cetinje dokument
zaključci

5. Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Opštine Berane dokument
zaključci

6. Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Opštine Plav dokument
zaključci

7. Predlog programa rada i Predlog finansijskog plana Nacionalne turističke organizacije Crne Gore za 2018. godinu dokument
zaključci

8. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva kulture dokument
zaključci

9 Kadrovska pitanja
zaključci
9.1 Predlog rješenja o imenovanju direktora Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma dokument
9.2 Predlog rješenja o imenovanju stalnog predstavnika Crne Gore pri Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (STO), na nerezidentnoj osnovi dokument
9.3 Predlog rješenja o razrješenju generalnog direktora Generalnog direktorata za EU i regionalnu saradnju u Ministarstvu vanjskih poslova dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
10. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izmjene devijacija trase autoputa u KO Klopot i KO Lijeva rijeka, Glavni grad Podgorica za potrebe izgradnje autoputa Bar - Boljare (bez rasprave) dokument
zaključci
11. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju magistralnog puta M-2 Budva - Petrovac, dionica Kamenovo - Petrovac od km 911+700 do km 923+000 (bez rasprave) dokument zaključci
12. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Tivat za razmjenu nepokretnosti sa Soković Miodragom (bez rasprave) dokument zaključci
13. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Nikšić za razmjenu nepokretnosti sa Žižić Miomirom (bez rasprave) dokument zaključci
14. Predlog odluke o prodaji drvnih sortimenata iz gazdinske jedinice "Donji Šaranci" (bez rasprave) dokument zaključci
15. Predlog odluke o prodaji drvnih sortimenata iz područne jedinice Berane (bez rasprave) dokument zaključci
16. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Makedonije o saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima s Predlogom sporazuma (bez rasprave) dokument zaključci
17. Informacija o zaključivanju Protokola o saradnji između Ministarstva odbrane Crne Gore i Ministarstva odbrane Republike Bugarske u oblasti vojnog obrazovanja i obuke s Predlogom protokola (bez rasprave) dokument zaključci
18. Izvještaj o realizaciji programa "Biznis karavan" (bez rasprave) dokument zaključci
19. Izvještaj o radu Agencije za zaštitu konkurencije sa završnim računom za 2017. godinu (bez rasprave) dokument zaključci
20. Predlog platforme za zvaničnu posjetu prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, Rumuniji, od 4. do 6. juna 2018. godine (bez rasprave) dokument zaključci
21. Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore, predvođene Osmanom Nurkovićem, ministrom saobraćaja i pomorstva, na 9. internacionalnom Forumu za infrastrukturu i građevinske investicije (9th IIICF) (bez rasprave) dokument zaključci
22. Predlog platforme za posjetu mr Predraga Boškovića, ministra odbrane, sajmu naoružanja "Eurosatory 2018", u periodu od 11. do 13. juna 2018. godine, Francuska Republika (bez rasprave) dokument zaključci
23. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo vanjskih poslova na potrošačku jedinicu Generalni Sekretarijat Vlade (bez rasprave) dokument zaključci
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
24. Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti člana 231 stav 1 Zakonika o krivičnom postupku ("Službeni list CG", br. 57/09, 49/10, 47/14, 2/15, 35/15 i 58/15) (bez rasprave)  dokument zaključci  
25. Odluka o zaradama zaposlenih u JU "Sportska dvorana" Tivat (bez rasprave)  dokument zaključci   
26. Predlog odluke br. 0203-623/9-2 od 01.03.2018. godine o objavljivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda za zakup morskog dobra u Dobroti, Opština Kotor (bez rasprave)  dokument zaključci   
27. Predlog odluke br. 0203-3713/6-1 od 27.12.2017. godine o objavljivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda za zakup obale za izgradnju novih kupališta u skladu sa planskim dokumentima (bez rasprave)  dokument zaključci   
28. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, katastarskih parcela br. 172/7 i 172/8, upisanih u listu nepokretnosti broj 82, KO Radigojno, Opština Kolašin s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (bez rasprave)  dokument zaključci   
29. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, katastarske parcele broj 172/10, upisane u listu nepokretnosti broj 82, KO Radigojno, Opština Kolašin s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (bez rasprave)  dokument zaključci   
30.  Pitanja i predlozi       
30.1 Predlog zakona o dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama  dokument zaključci   
30.2  Informacija o konsolidaciji ugovornog stanja između Crne Gore i Republike Češke  dokument zaključci   
30.3 Informacija o zaključivanju Tehničkog sporazuma između Ministarstva odbrane Republike Slovenije, Ministarstva odbrane Republike Albanije, Saveznog ministra odbrane Republike Austrije, Ministra odbrane Kraljevine Belgije, Oružanih snaga Kanade  dokument zaključci   
30.4 Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-2561, od 17. maja 2018. godine, sa sjednice od 10. maja 2018. godine  dokument zaključci   
30.5 Predlog odluke o raspodjeli dobiti "Monte put" d.o.o. Podgorica za 2017. godinu  dokument  zaključci   
30.6 Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore  dokument zaključci