Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

80. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 07.06.2018. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2017. godinu
dokument
zaključci
2. Predlog zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija dokument
zaključci
3. Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o dodacima hrani za životinje i premiksima koji se mogu stavljati na tržište dokument
zaključci
4. Predlog odluke o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2018/2019. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore i Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore dokument
zaključci

5. Predlog odluke o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost za studijsku 2018/2019. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore i Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija dokument
zaključci

6. Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Pljevlja i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Pljevlja i visini naknade za rukovodioca i stručni tim dokument
zaključci

7. Nacrt državne studije lokacije "Dio sektora 66 - moduli IV i V - Velika plaža" s Predlogom programa održavanja javne rasprave dokument
zaključci

8. Informacija u vezi sa Zahtjevom kompanije "Karisma Hotels Adriatic Montenegro" za davanje saglasnosti za uspostavljanje hipoteke prvog reda nad objektima HTP "Ulcinjska rivijera" AD, Ulcinj, u skladu sa članom 7.6.4 Ugovora o zakupu kompleksa dokument
zaključci

9. Analiza efikasnosti funkcionisanja sistema izvršenja (januar 2017 - decembar 2017) dokument
zaključci
10. Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije regionalnog razvoja Crne Gore za period 2014-2020. godina, za 2018. godinu dokument
zaključci
11. Informacija o dopuni plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2018. godinu s Predlogom dopune plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2018. dokument
zaključci
12. Informacija o prihvatanju dodatnih odredbi Evropske povelje o lokalnoj samoupravi dokument
zaključci
13. Informacija o davanju saglasnosti Vlade Crne Gore za vršenje sistematskih arheoloških istraživanja na katastarskim parcelama br. 137/1 i 138 KO Risan II, broj 287 KO Spuž, br. KP 231, 232 i 233 KO Žabljak, u državnoj svojini dokument
zaključci
14. Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Opštine Plužine dokument
zaključci
15. Predlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva zdravlja dokument zaključci
16. Predlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za razvojne projekte
dokument zaključci
17. Kadrovska pitanja  zaključci
17.1 Predlog rješenja o prestanku mandata v.d sekretara Ministarstva za ljudska i manjinska prava dokument
17.2 Predlog rješenja o određivanju v.d. sekretara Ministarstva za ljudska i manjinska prava dokument
17.3 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za inovacije i tehnološki razvoj u Ministarstvu nauke dokument
17.4 Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnice direktora Zavoda za statistiku dokument
17.5 Predlog rješenja o prestanku mandata sekretara Ministarstva evropskih poslova dokument
17.6 Predlog rješenja o prestanku mandata Generalnoj direktorici Direktorata za evropske fondove u Ministarstvu evropskih poslova dokument
17.7 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za informaciono komunikacione tehnologije pravosuđa i bezbjednost podataka u Ministarstvu pravde dokument
17.8 Predlog rješenja o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za koordinaciju, praćenje usklađenosti i praćenje sprovođenja strategija kojima se utvrđuju javne politike u Ministarstvu evropskih poslova dokument
17.9 Predlog rješenja o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za informisanje i informatičku podršku u Ministarstvu evropskih poslova dokument
17.10 Predlog rješenja o određivanju v.d pomoćnika generalnog sekretara Vlade Crne Gore dokument
17.11 Predlog rješenja o određivanju v.d pomoćnika generalnog sekretara Vlade Crne Gore  dokument    
17.12 Predlog rješenja o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za pristupanje EU u Ministarstvu evropskih poslova  dokument    
17.13  Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za Evropsku uniju u Ministarstvu vanjskih poslova
dokument    
17.14 Pedlog rješenja o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za pravnu tekovinu EU u Ministarstvu evropskih poslova  dokument    
17.15 Predlog rješenja o razrješenju člana Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, zaduženog za poglavlja pregovora 11. Poljoprivreda i ruralni razvoj, 12. Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor  dokument    
17.16 Predlog rješenja o imenovanju člana Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, zaduženog za poglavlja pregovora 11. Poljoprivreda i ruralni razvoj, 12. Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor  dokument    
17.17 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na ponovnoj vanrednoj Skupštini akcionara HTP "Ulcinjska rivijera" AD Ulcinj  dokument    
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
18. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Savjeta Evrope o kinematografskoj koprodukciji (revidirana) (bez rasprave)
dokument zaključci   
19. Informacija o zaključivanju Memoranduma o saradnji u oblasti zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara između Ministarstva kulture Crne Gore i Arheološkog instituta Austrije, za period 2018 – 2021 s Predlogom memoranduma (bez rasprave)
dokument zaključci   
20. Informacija o ustupanju na korišćenje Društvu sa ograničenom odgovornošću "Univerzitetski sportsko - kulturni centar" Podgorica, nepokretnosti - dio prostora u objektu zgrade za fizičku kulturu upisanom u listu nepokretnosti 974 (bez rasprave)
dokument zaključci   
21. Informacija o rezultatima zimske turističke sezone 2017/2018. godine (bez rasprave)
dokument zaključci   
22. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u svojini Vlatka Đurišića, iz Cetinja (bez rasprave)
dokument zaključci   
23. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u svojini Vlasta Belade, iz Cetinja (bez rasprave)
dokument zaključci   
24. Predlog platforme za učešće Mevludina Nuhodžića, ministra unutrašnjih poslova, na ministarskom sastanku u Sarajevu, na temu: "Suočavanje sa izazovima vezanim za migracije u regionu", 7. juna 2018. godine (bez rasprave)
dokument zaključci   
25. Predlog platforme za učešće prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, na sastanku ministara vanjskih poslova zemalja članica Centralno-evropske inicijative (CEI), Split, 11. juna 2018. godine (bez rasprave)
dokument zaključci   
26. Predlog platforme za učešće Suzane Pribilović, ministarke javne uprave, na Ministarskoj konferenciji "Dobra uprava na Zapadnom Balkanu", Mostar (Bosna i Hercegovina), 12. i 13. juna 2018. godine (bez rasprave)
dokument zaključci   
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
27 Predlog programa rada i Predlog finansijskog plana Društva sa ograničenom odgovornošću "Crnogorski operator tržišta električne energije" - Podgorica za 2018. godinu (bez rasprave)
dokument zaključci   
28. Pitanja i predlozi       
28.1 Predlog za dodjelu sredstava porodici Violete i Simona Gojčević iz Podgorice povodom rođenja troje djece dokument zaključci