Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 


81. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 14.06.2018. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu s Izvještajem sa javne rasprave
dokument zaključci
2. Predlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o zaradama lica u službi u Vojsci Crne Gore
dokument
zaključci
3. Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje Crne Gore
dokument
zaključci
4. Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka "Prokletije"
dokument
zaključci
5. Informacija o Predlogu ugovora o dugoročnom zajmu u iznosu od 19.000.000 eura između Kineske Razvojne Banke i Investiciono - razvojnog fonda Crne Gore A.D. s Predlogom ugovora o dugoročnom zajmu
dokument
zaključci
6. Sedamnaesti kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju, za period januar-mart 2018. godine
dokument
zaključci
7. Predlog opšteg kolektivnog ugovora o dopuni Opšteg kolektivnog ugovora
dokument
zaključci
8. Informacija o realizaciji programa školskih sportskih takmičenja u osnovnim školama za 2017/2018. godinu
dokument
zaključci
9. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine udjela privrednog društva "Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju" doo Podgorica
dokument zaključci
10. Informacija o zaključivanju Programa saradnje u oblasti kulture između Ministarstva kulture Crne Gore i Ministarstva kulture Republike Albanije, za period 2018 - 2020 s Predlogom programa
dokument zaključci
11. Izvještaj o javnim nabavkama u Crnoj Gori za 2017. godinu
dokument zaključci
12. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije saradnje sa iseljenicima 2015-2018, za 2017. godinu
dokument zaključci
13. Finansijski izvještaj DOO "Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca"- Herceg Novi, za 2017. godinu, Godišnji plan rada i Finansijski plan DOO "Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca"-Herceg Novi
dokument zaključci
14. Predlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja
dokument zaključci
15. Kadrovska pitanja zaključci
15.1 Predlog rješenja o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja dokument
15.2 Predlog rješenja o imenovanju savjetnika glavnog pregovarača za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji dokument
15.3 Predlog rješenja o razrješenju člana Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, zaduženog za poglavlja pregovora 22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, 31. Vanjska, bezbjednosna i odbrambena dokument
15.4 Predlog rješenja o razrješenju člana Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, zaduženog za poglavlja pregovora 5. Javne nabavke 16. Porezi, 29. Carinska unija, 32. Finansijski nadzor i 33. Finansijske i budžetske od dokument
15.5 Predlog rješenja o imenovanju člana Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, zaduženog za poglavlje pregovora 22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata dokument
15.6 Predlog rješenja o imenovanju člana Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, zaduženog za poglavlja pregovora 16. Porezi i 29. Carinska unija dokument
15.7 Predlog rješenja o imenovanju člana Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, zaduženog za poglavlja pregovora 5. Javne nabavke, 32. Finansijski nadzor i 33. Finansijske i budžetske odredbe dokument
15.8 Predlog rješenja o imenovanju člana Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, zaduženog za poglavlje pregovora 31. Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika dokument
15.9 Predlog rješenja o imenovanju direktora Javne ustanove Službeni list Crne Gore dokument
15.10 Predlog rješenja o razrješenju člana Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, zaduženog za poglavlja pregovora 23. Pravosuđe i temeljna prava i 24. Pravda, sloboda i bezbjednost dokument
15.11 Predlog rješenja o imenovanju člana Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, zaduženog za poglavlja pregovora 23. Pravosuđe i temeljna prava i 24. Pravda, sloboda i bezbjednost dokument
15.12 Predlog rješenja o postavljenju pomoćnika sekretara Sekretarijata za razvojne projekte dokument
15.13 Predlog rješenja o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu kulture   dokument  
15.14 Predlog rješenja o razrješenju predsjednika i člana Savjeta Javne ustanove Narodni muzej Crne Gore    dokument  
15.15  Predlog rješenja o imenovanju predsjednika i člana Savjeta Javne ustanove Narodni muzej Crne Gore
  dokument  
15.16 Predlog rješenja o razrješenju državnog sekretara u Ministarstvu javne uprave    dokument  
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
16.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za potrebe izgradnje male hidroelektrane "Slatina" na dijelu vodotoka Slatina na teritoriji Opštine Kolašin (bez rasprave)   dokument  zaključci
17.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje pristupnih puteva za visokonaponske dalekovode u KO Pelev Brijeg na teritoriji Glavnog grada Podgorica za potrebe autoputa Bar-Boljare (bez rasprave)
  dokument  zaključci
18.  Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Opštini Nikšić radi ostvarivanja javnog interesa - valorizacije zemljišta za potrebe sportskog, lovnog i rekreativnog streljaštva (bez rasprave)
  dokument  zaključci
19. Predlog odluke o dopuni Odluke o organizovanju Javne ustanove Centar savremene umjetnosti Crne Gore (bez rasprave)
  dokument  zaključci
20. Informacija o rekonstrukciji objekta od opšteg interesa u Opštini Berane s Predlogom ugovora o ustupanju na korišćenje objekta u Opštini Berane (bez rasprave)
  dokument  zaključci
21.  Izvještaj o sprovođenju Akcionog plana za transponovanje Direktive o uslugama na unutrašnjem tržištu 2015-2018 za 2017. godinu (bez rasprave)    dokument  zaključci
22. Izvještaj o poslovanju Društva s ograničenom odgovornošću "Inovaciono - preduzetnički centar Tehnopolis - Nikšić", u periodu 31. mart 2017. godine - 1. april 2018. godine (bez rasprave)
  dokument  zaključci
23.  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-1335, od 5. aprila 2018. godine, sa sjednice od 29. marta 2018. godine (bez rasprave)
  dokument  zaključci
24. Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore, koju predvodi dr Damir Šehović, ministar prosvjete, na 5. međunarodnoj konferenciji "Nove tehnologije u obrazovanju", od 7. do 9. juna 2018. godine, Beograd, Srbija (bez rasprave)
  dokument  zaključci
25.  Predlog platforme za sastanak dr Sanje Damjanović, ministarke nauke, sa generalnim direktorom za istraživanje i inovacije u Evropskoj komisiji, gospodinom Žanom - Erikom Pakeom, 12. juna 2018. godine, Brisel, Belgija (bez rasprave)
  dokument  zaključci
26.  Predlog platforme za učešće crnogorske delegacije na IX sastanku Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju, Brisel, 20. juna 2018. godine (bez rasprave)
  dokument  zaključci
27.  Predlog platforme za učešće dr Sanje Damjanović, ministarke nauke, na radionici "Ideje i tehnologije za novu generaciju postrojenja za medicinska istraživanja i terapiju jonima", od 19. do 21. juna 2018. godine, Opština Archamps (bez rasprave)
  dokument  zaključci
28.  Predlog platforme za učešće Suzane Pribilović, ministarke javne uprave, na Forumu Ujedinjenih nacija za javne usluge (UN) koji će se održati u Marakešu, Kraljevina Maroko, od 21. do 23. juna 2018. godine (bez rasprave)
  dokument  zaključci
29.  Predlog platforme za učešće prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, na IX sastanku Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje i Međuvladinoj konferenciji o pristupanju Crne Gore EU, Luksemburg, 25. juna 2018. godine (bez rasprave)
  dokument  zaključci
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
30. Predlog mišljenja na Predlog odluke o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u Međunarodnu misiju KFOR u Republici Kosovo (bez rasprave)
  dokument  zaključci
31. Predlog mišljenja na Predlog odluke o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u Međunarodnu misiju "Resolute Support - (RS)" u Avganistanu (bez rasprave)
  dokument  zaključci
32.  Predlog za davanje saglasnosti za izvođenje pripremnih radova za građenje složenog inženjerskog objekta - rekonstrukcija regionalnog puta R-20 Berane-Kalače, dionica Berane-Podvade (bez rasprave)
  dokument  zaključci
33.  Predlog za davanje saglasnosti za davanje u zakup na period od 5 godina, uz mogućnost produženja, nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 589 KO Kolašin, Opština Kolašin s Predlogom ugovora o zakupu nepokretnosti(bez rasprave)
  dokument  zaključci
34.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u listu nepokretnosti broj 91, KO Reč, Opština Ulcinj s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (bez rasprave)
  dokument  zaključci
35.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti-katastarske parcele broj 1227/3 , površine 1.291 m² evidentirana u LN broj 59, KO Grbe - Opština Danilovgrad, u svojini Crne Gore-subjekat raspolaganja Vlada Crne Gore (bez rasprave)
  dokument  zaključci
36.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u listu nepokretnosti broj 299, KO Gostilje II, Opština Danilovgrad s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (bez rasprave)    dokument  zaključci
37.  Predlog za davanje saglasnosti za razmjenu nepokretnosti - katastarske parcele broj 1244/2 KO Kosanica, Opština Pljevlja, u svojini države Crne Gore za katastarsku parcelu broj 255/2 KO Krupice, Opština Pljevlja (bez rasprave)
  dokument  zaključci
38.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Polica" iz Berana za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 844 KO Polica u svojini Crne Gore (bez rasprave)
  dokument  zaključci
39.  Predlog za davanje saglasnosti JU Srednja mješovita škola "Danilo Kiš" iz Budve za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 2791 KO Budva u svojini Crne Gore (bez rasprave)
  dokument  zaključci
40.  Predlog za davanje saglasnosti JU Srednja stručna škola "Ivan Uskoković" iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 202 KO Podgorica I u svojini Crne Gore (bez rasprave)
  dokument  zaključci
41.  Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Štampar Makarije" iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 4336 KO Podgorica I u svojini Crne Gore (bez rasprave)
  dokument  zaključci
42. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Maršal Tito" iz Ulcinja za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 3171 KO Ulcinj u svojini Crne Gore (bez rasprave)
  dokument  zaključci
43. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Vuk Karadžić" iz Berana za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 304 KO Berane u svojini Crne Gore (bez rasprave)
  dokument  zaključci
44.  Predlog za davanje saglasnosti Kliničkom centru Crne Gore za pokretanje postupka prodaje oftalmološke opreme (bez rasprave)
  dokument  zaključci
45.  Predlog za davanje saglasnosti Vlade za pokretanje postupka prodaje putničkih, teretnih motornih vozila i plovnih objekata (bez rasprave)
  dokument  zaključci
46.  Zahtjev za davanje saglasnosti Vlade u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG", br. 16/16, 83/16, 21/17 i 42/17) i članom 4 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade (bez rasprave)
  dokumentf  zaključci
47. Pitanja i predlozi      
47.1  Predlog platforme za učešće Mevludina Nuhodžića, ministra unutrašnjih poslova, na ministarskom sastanku u Briselu na temu migracija, 19. juna 2018. godine
  dokument  zaključci
47.2 Predlog platforme za učešće predsjednika Vlade Duška Markovića na konferenciji "Europa Forum Wachau", koja će se održati u Austriji, 16. juna 2018. godine
  dokument  zaključci
47.3 Predlog uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija
  dokument  zaključci
47.4 Predlog odluke o Savjetu za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija
  dokument  zaključci
47.5  Predlog uredbe o dopuni Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore
  dokument  zaključci
47.6 Predlog pravilnika o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore
  dokument  zaključci
47.7 Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Kabineta predsjednika Vlade Crne Gore
  dokument  zaključci