Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

82. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 21.06.2018. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama dokument zaključci
2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama dokument
zaključci
3. Predlog uredbe o novoj hrani koja se može koristiti i stavljati na tržište dokument
zaključci
4. Predlog nacionalnog programa za unaprjeđenje kvaliteta sirovog mlijeka sa planom za postupanje sa neusaglašenim sirovim mlijekom dokument
zaključci

5. Predlog plana upravljanja nusproizvodima životinjskog porijekla koji nijesu namijenjeni ishrani ljudi s Predlogom akcionog plana dokument
zaključci

6. Predlog odluke o dodjeli uslovnih dotacija opštinama za 2018. godinu dokument
zaključci

7. Predlog odluke o obrazovanju i sastavu Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu dokument
zaključci

8. Informacija o daljim aktivnostima Crne Gore u Partnerstvu za otvorenu upravu s Predlogom plana aktivnosti do 2019. godine dokument
zaključci

9. Izvještaj o radu Komisije za pripremu Komunikacione strategije Vlade Crne Gore za period februar - jun 2018. godine dokument
zaključci
10. Izvještaj o sprovođenju Akcionog plana energetske efikasnosti Crne Gore 2016 - 2018, za 2017. godinu dokument
zaključci
11. Kadrovska pitanja
zaključci
11.1 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara "Prekookeanska plovidba" AD Bar dokument
11.2 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na XVII redovnoj Skupštini akcionara "Marina" AD Bar dokument
11.3 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara "Crnogorska plovidba" AD Kotor dokument
11.4 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara "Barska plovidba" AD Bar dokument
11.5 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara "Luka Bar" AD Bar dokument
11.6 Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora "Montenegro Airlines" AD Podgorica dokument
11.7 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara "Montenegro Airlines" AD Podgorica dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
12. Predlog odluke o izmjeni Odluke o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji (bez rasprave) dokument zaključci
13. Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Interresorne komisije za NATO (bez rasprave) dokument zaključci
14. Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Dio Sektora 27 i Sektor 28" (bez rasprave) dokument zaključci
15. Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Arsenal" - Tivat (bez rasprave) dokument zaključci
16. Predlog odluke o visini i načinu plaćanja naknada za korišćenje dobara Parka prirode "Dragišnica i Komarnica" (bez rasprave) dokument zaključci
17. Nacrt državne studije lokacije "Dio sektora 66 - postojeća hotelska grupacija i modul I" - Velika plaža (bez rasprave) dokument zaključci
18. Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja Glavnom gradu Podgorica radi ostvarivanja javnog interesa - privođenja namjeni (bez rasprave) dokument zaključci
19. Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Opštini Bijelo Polje radi ostvarivanja javnog interesa - izgradnje puta Bistirica - Srednje brdo - manastir Podvrh (bez rasprave) dokument zaključci
20. Predlog akcionog plana Nacionalne strategije za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine EU za oblast životne sredine i klimatskih promjena, za period 2018 - 2020. (bez rasprave)
dokument  zaključci  
21. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Tunis o saradnji u oblasti turizma s Predlogom sporazuma (bez rasprave) dokument  zaključci  
22. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma o statusu između Crne Gore i Evropske unije o akcijama koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Crnoj Gori s Nacrtom sporazuma (bez rasprave)
dokument  zaključci  
23.  Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Crne Gore i Republike Kosovo o prevozu putnika i tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju s Nacrtom sporazuma (bez rasprave)
dokument   zaključci  
24. Predlog za rješavanje sukoba nadležnosti, po inicijativi Bečić Neđeljka, između Ministarstva održivog razvoja i turizma - Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje i Komunalne policije Opštine Budva (bez rasprave)
dokument  zaključci  
25.  Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-2651, sa sjednice od 31. avgusta 2017. godine (bez rasprave)
dokument
 zaključci  
26. Informacija o sticanju uslova za okončanje privremenog mirovanja dijela prava i obaveza iz Ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine crvenih boksita sa ležišta "Zagrad", "Đurakov do II", "Štitovo II" i "Biočki stan" (bez rasprave)
dokument
 zaključci  
27.  Informacija o zaključivanju Sporazuma između Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine i Vlade ostalih država članica inicijative za pripremljenost i prevenciju katastrofa u Jugoistočnoj Evropi o opisu poslova države domaćina (bez rasprave)
dokument
 zaključci  
28. Informacija o zaključivanju Memoranduma o saradnji u oblasti atomsko-biološko-hemijske odbrane između Ministarstva odbrane Crne Gore i Ministarstva odbrane Republike Srbije s dokument zaključci  
29. Informacija o organizaciji 11. ljetnje škole za mlade diplomate "Vojvoda Gavro Vuković" s Predlogom sporazuma o finansiranju (bez rasprave) dokument
 zaključci  
30. Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore koju će predvoditi dr Sanja Damjanović, ministarka nauke i dr Damir Šehović, ministar prosvjete, na Ministarskom sastanku Platforme za Zapadni Balkan za istraživanje i inovacije (bez rasprave)
dokument zaključci   
31. Predlog platforme o učešću delegacije Vlade Crne Gore, koju će predvoditi Dragica Sekulić, ministarka ekonomije, na Konferenciji o investicionim potencijalima Crne Gore, Porto, Portugal, 26. juna 2018. godine (bez rasprave)
dokument  zaključci  
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
32. Predlog za davanje saglasnosti Kliničkom centru Crne Gore za pokretanje postupka prodaje magnetne rezonance Intera 1T MR "PHILIPS" (bez rasprave)
dokument  zaključci  
33. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u listu nepokretnosti broj 345, KO Novo Selo, Opština Danilovgrad (bez rasprave) dokument  zaključci  
34. Zahtjev "Crnogorskog elektroprenosnog sistema" AD Podgorica za davanje saglasnosti za dobijanje građevinske dozvole za rekonstrukciju trafostanice Lastva (bez rasprave)
dokument  zaključci