Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

83. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 28.06.2018. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama dokument zaključci
2. Predlog uredbe o bližim kriterijumima održivosti za biogoriva i biotečnosti za ostvarivanje obaveznog udjela energije u ukupnoj finalnoj potrošnji energije dokument
zaključci
3. Predlog uredbe o obaveznom udjelu biogoriva u sektoru saobraćaja dokument
zaključci
4. Predlog uredbe o prehrambenim aromama koje se mogu koristiti u i na hrani dokument
zaključci

5. Predlog uredbe o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja dokument
zaključci

6. Predlog uredbe o utrđivanju isplate obeštećenja bivšim vlasnicima oduzetih imovinskih prava u novčanim sredstvima za 2018. godinu dokument
zaključci

7. Predlog odluke o izradi kapitalnog budžeta i utvrđivanju i vrednovanju kriterijuma za izbor kapitalnih projekata dokument zaključci
8. Informacija u vezi sa osnivanjem Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava počinjenih na teritoriji nekadašnje SFRJ od 1. 1. 1991- 31. 12. 2001.(REKOM) dokument
zaključci

9. Predlog komunikacione strategije - Crna Gora članica NATO-a za period do 2020. godine dokument
zaključci
10. Predlog nacionalnog programa razvoja kinematografije 2018 - 2023. godina s Predlogom akcionog plana za 2018. godinu dokument
zaključci
11. Predlog strategije razvoja sporta u Crnoj Gori za period 2018-2021. godina, sa Planom realizaciije Strategije za period 2018-2019. godina dokument
zaključci
12. Predlog strategije razvoja Integralnog zdravstvenog informacionog sistema i e-zdravlja za period 2018 – 2023. godine s Predlogom akcionog plana za period 2018 – 2021. godina dokument
zaključci
13. Predlog programa reforme upravljanja javnim finansijama za period 2016 - 2020. godine s Predlogom akcionog plana dokument
zaključci
14. Predlog programa jačanja ljudskih resursa i istraživačkih kapaciteta u naučnoistraživačkim ustanovama u Crnoj Gori 2018-2020 dokument
zaključci
15. Predlog izmjene i dopune Programa gazdovanja šumama za 2018. godinu dokument zaključci
16. Predlog proljećne analize makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi dokument zaključci
17. Konsolidovani izvještaj o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru Crne Gore za 2017. godinu dokument zaključci
18. Informacija o statusu realizacije preporuka iz izvještaja revizora Evropske komisije za programe koji se realizuju kroz decentralizovano i/ili indirektno upravljanje IPA fondovima sa relevantnim akcionim planovima dokument zaključci
19. Informacija o realizaciji aktivnosti i projekata koji se realizuju kroz sistem decentralizovanog i/ili indirektnog upravljanja IPA fondovima, sa pregledom ključnih aktivnosti u drugom kvartalu 2018. godine dokument zaključci
20. Informacija o statusu i realizaciji projekata iz oblasti saobraćaja u okviru sprovođenja instrumenta pretpristupne pomoći (IPA projekata) dokument zaključci
21. Informacija o kreditnom aranžmanu između Evropske investicione banke i Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. za finansiranje malih i srednjih preduzeća i prioritetnih projekata IV-A (FI 89.293 (ME)) s Predlogom ugovora o finansiranju dokument zaključci
22. Informacija o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti poljoprivrede, januar- jun 2018.godine dokument zaključci
23. Informacija o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti turizma, za period januar-jun 2018.godine dokument zaključci
24. Informacija o realizaciji i efektima politika u oblasti preduzetništva i biznisa za period 1. april - 30. jun 2018. godine dokument zaključci
25. Informacija o pripremi za predstojeću požarnu sezonu 2018. godine dokument zaključci
26. Izvještaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2018. godinu dokument zaključci
27. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije regionalnog razvoja Crne Gore 2014-2020, za 2017. godinu dokument zaključci
28. Izvještaj o realizaciji Zaključka Vlade Crne Gore, broj 07-3983 od 28. decembra 2017. godine
dokument zaključci  
29. Kadrovska pitanja    zaključci  
29.1 Predlog zaključka o izboru člana Odbora direktora HTP „Ulcinjska rivijera“ AD Ulcinj  dokument    
29.2 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara HTP „Ulcinjska rivijera“ AD Ulcinj  dokument    
29.3 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora JU Dom starih "Pljevlja"  dokument    
29.4 Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Novom Zelandu, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Podgorici  dokument    
29.5 Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora „Castello Montenegro“ AD Pljevlja  dokument    
29.6 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara „Castello Montenegro“ AD Pljevlja  dokument    
29.7 Predlog zaključka o izboru člana Odbora direktora Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“ AD Igalo  dokument    
29.8 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“ AD Igalo  dokument    
29.9  Predlog zaključka o izboru člana Odbora direktora "Marina" AD Bar  dokument    
29.10 Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora "Crnogorska plovidba" AD Kotor  dokument    
29.11 Predlog rješenja o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija  dokument    
29.12 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za državni budžet u Ministarstvu finansija  dokument    
29.13 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija  dokument    
29.14 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca „ – Herceg Novi  dokument    
29.15 Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora “Luštica Development” AD Tivat  dokument    
29.16 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara “Luštica Development” AD Tivat  dokument    
29.17 Predlog rješenja o imenovanju Odbora direktora društva sa ograničenom odgovornošću "SKIJALIŠTA CRNE GORE"  dokument    
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
30. Predlog uredbe o načinu vršenja kvalifikovanih usluga certifikovanja za organe državne uprave (bez rasprave)  dokument zaključci  
31. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Azerbejdžana o saradnji u oblasti zaštite životne sredine (bez rasprave)
dokument zaključci  
32. Predlog odluke o imenovanju nezavisnog revizora DOO “Crnogorski operator tržišta električne energije” Podgorica, za 2017.godinu (bez rasprave)
dokument zaključci  
33. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta Ministara Republike Albanije o saradnji i uzajamnoj pomoći u vanrednim situacijama s Predlogom sporazuma (bez rasprave)
dokument zaključci  
34. Predlog osnove za vođenje pregovora o zaključivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Ckla (Crna Gora) - Zogaj (Republika Albanija) (bez rasprave)
dokument zaključci  
35. Informacija o Predlogu sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o saradnji u oblasti prekograničnih operacija u okviru misije zaštite vazdušnog prostora, s Predlogom sporazuma dokument zaključci  
36. Informacija o zaključivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Crne Gore i Zajednice Sveti Eđidio s Predlogom sporazuma (bez rasprave)
dokument zaključci  
37.  Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Vlade Crne Gore i ITF Ustanove za jačanje ljudske bezbjednosti Republike Slovenije na području protivminskog djelovanja, uništavanja konvencionalnog oružja i fizičke bezbjednosti(bez rasprave)
dokument zaključci  
38. Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva unutrašnjih poslova i Norveške narodne pomoći u vezi sa sprovođenjem Programa“Oslobađanje zemljišta u području koje je kontaminirano ostacima kasetne municije u Crnoj Gori”(bez rasprave) dokument zaključci  
39. Informacija o Memorandumu o razumijevanju koji se odnosi na multinacionalnu saradnju u vezi sa nabavkom odlučujuće municije kopnene vojske s Predlogom memoranduma (bez rasprave)
dokument zaključci  
40. Informacija o pristupanju Crne Gore Konvenciji o evropskom patentu (bez rasprave)
dokument zaključci  
41.  Izvještaj o sprovođenju Strategije upravljanja vodama (bez rasprave)
dokument zaključci  
42. Izvještaj o implementaciji menađžment planova za nekropole stećaka Žugića Bare i Grčko groblje, Novakovići, Opština Žabljak i Grčko groblje, Šćepan polje, Opština Plužine, Istorijsko jezgro Cetinja i utvrđenje Besac za 2017. godinu (bez rasprave)
dokument zaključci  
43. Izvještaj o poslovanju i Finansijski iskaz DOO „Centar za ekotoksikološka ispitivanja“ Podgorica za 2017. godinu (bez rasprave)
dokument zaključci  
44. Izvještaj o radu Fonda za zaštitu depozita za 2017. godinu (bez rasprave) dokument zaključci  
45. Izvještaj o radu Komisije za tržište kapitala i stanju na tržištu kapitala za 2017. godinu (bez rasprave)
dokument zaključci  
46. Predlog platforme za učešće ministarke nauke, dr Sanje Damjanović, na JRC radionici “Spremnost za ulaganja u inovativne projekte u Jugoistočnoj Evropi“, 4. jula 2018. godine, Zagreb, Republika Hrvatska (bez rasprave)
dokument zaključci  
47. Predlog platforme za učešće delegacije Crne Gore koju predvodi ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka na plenarnom zasijedanju Savjeta za ljudska prava povodom završnog razmatranja stanja ljudskih prava u Crnoj Gori, (bez rasprave)
dokument zaključci  
48. Predlog za preusmjerenje sredstava iz Tekuće budžetske rezerve na Zavod za statistiku Crne Gore (bez rasprave)
dokument zaključci  
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
49. Predlog za davanje saglasnosti JU Srednja stručna škola „Spasoje Raspopović“ iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 179 KO Podgorica I u svojini Crne Gore (bez rasprave) dokument zaključci  
50. Predlog za davanje saglasnosti JU Škola za srednje i više stručno obrazovanje „Sergije Stanić“ iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 3656 KO Podgorica III u svojini Crne Gore (bez rasprave)
dokument zaključci  
51. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Ilija Kišić“ iz Herceg Novog za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 226 KO Kuti u svojini Crne Gore (bez rasprave)
dokument zaključci  
52. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Vuko Jovović“ iz Danilovgrada za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 100 KO Danilovgrad u svojini Crne Gore (bez rasprave)
dokument zaključci
53. Predlog za davanje saglasnosti JU Gimnazija Cetinje za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 419 KO Cetinje I u svojini Crne Gore (bez rasprave)
dokument zaključci  
54. Predlog za davanje saglasnosti za otuđenje motornih vozila po sistemu „staro za novo“ ili “korišteno za korišteno” (bez rasprave) dokument zaključci  
55. Pitanja i predlozi       
55.1 Izvještaj o rezultatima sprovedenog tenderskog postupka za davanje u zakup dijela nepokretnosti i objekata privremenog karaktera u svojini Crne Gore i lokacija za postavljanje privremenih objekata u nacionalnom parku „Durmitor“ i n.parku „Biogradska gora  dokument zaključci  
55.2 Informacija o sprovedenoj tenderskoj proceduri za nabavku usluga„Obezbjeđivanje prava korišćenja najnovijih verzija softvera („Software Assurance“) za Microsoft licence koje su u vlasništvu naručioca, prema specifikaciji, po modelu licenciranja Microsoft  dokument zaključci