Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

84. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 06.07.2018. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti
dokument
zaključci

2. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu
dokument zaključci

3. Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o akcizama
dokument
zaključci

4. Predlog odluke o upozorenju Skupštini opštine Budva
dokument
zaključci

5.
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/16 od 19. aprila 2017. godine ("Službeni list CG", broj 31/17)
dokument
zaključci
6. Predlog plana optimizacije javne uprave Crne Gore 2018-2020 dokument
 zaključci  
7.  Predlog uredbe o sadržaju, postupku i načinu pripreme i izmjene kadrovskog plana za organe državne uprave i službe Vlade dokument
zaključci  
8.  Predlog uredbe o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima
dokument
zaključci   
9.  Predlog etičkog kodeksa državnih službenika i namještenika
dokument zaključci   
10.  Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine s Izvještajem sa javne rasprave
dokument zaključci   
11.  Predlog zakona o potvrđivanju Doha Amandmana na Kjoto protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promjeni klime
dokument zaključci   
12.  Predlog odluke o donošenju Državne studije lokacije "Ivan Do" Žabljak
dokument zaključci   
13.  Predlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Sektor 5"
dokument zaključci   
14.  Informacija o rezultatima pregovora o davanju u zakup dijela nepokretnosti i objekata u svojini Crne Gore i lokacija za postavljanje privremenih objekata u Nacionalnom parku "Durmitor" i Nacinalnom parku "Biogradska gora" s predlozima ugovora o zakupu
dokument zaključci   
15.  Informacija o statusu lica koja su završila JU VSŠ "Policijska akademija" u Danilovgradu
dokument zaključci   
16.  Informacija o aktivnostima u oblasti koncesija
dokument zaključci   
17.  Predlog programa za dodjelu grantova za inovativne projekte 2018 - 2020
dokument
zaključci   
18.  Informacija o Predlogu finansijskog sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske komisije za Sektorski operativni program za zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike za period 2015-2017 s Predlogom sporazuma
dokument zaključci   
19.  Predlog odluke o produženju mandata Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija
dokument zaključci   
20.  Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija
dokument zaključci   
21.  Predlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja
dokument zaključci   
22.  Predlog statuta Javne ustanove Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore
dokument zaključci   
23.  Kadrovska pitanja
  zaključci   
23.1  Predlog zaključka o izboru člana Odbora direktora "Plodovi Crne Gore" AD Podgorica
dokument    
23.2  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na XIV redovnoj Skupštini akcionara "Plodovi Crne Gore" AD Podgorica
dokument    
23.3  Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za saradnju sa iseljenicima
dokument    
23.4  Predlog rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora Akreditacionog tijela Crne Gore
dokument    
23.5  Predlog rješenja o imenovanju direktorice Uprave za kadrove
dokument    
23.6  Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora JU Centar za profesionalnu rehabilitaciju
dokument    
23.7  Predlog rješenja o razrješenju i izboru članova Odbora direktora "Aerodromi Crne Gore" AD Podgorica
dokument    
23.8  Predlog rješenja o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu javne uprave
dokument    
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
24.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izmještanja dionice postojećeg dalekovoda 10 KV od TS 35/10 "Ptič" do STS 10/04 "Ljevaja" u KO Duške na teritoriji Opštine Podgorica za potrebe autoputa (bez rasprave)
dokument zaključci   
25.  Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Industrijska zona KAP-a" – za prostor UP1 i UP3 i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna (bez rasprave)
dokument zaključci   
26.  Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Industrijska zona KAP-a" - za prostor UP8 i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna (bez rasprave)
dokument zaključci   
27.  Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Nacionalne investicione komisije (bez rasprave)
dokument zaključci   
28.  Polugodišnji izvještaj o radu Nacionalne investicione komisije (za period od 1. januara do 30. juna 2018. godine) (bez rasprave)
dokument zaključci   
29.  Informacija o zaključivanju Sporazuma između Ministarstva odbrane Crne Gore i Ministarstva odbrane Republike Hrvatske o obrazovanju kadeta Ministarstva odbrane Crne Gore u Republici Hrvatskoj na dodiplomskim studijama "Vojno inženjerstvo" (bez rasprave)
dokument zaključci   
30.  Informacija o realizaciji Akcionog plana za implementaciju preporuka Državne revizorske institucije, na kraju prvog kvartala 2018. godine (bez rasprave)
dokument zaključci   
31.  Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u svojini AD "IZBOR" iz Bara (bez rasprave)
dokument zaključci   
32.  Informacija o preusmjerenju sredstava sa programa Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem na program Fakultet za crnogorski jezik i književnost (bez rasprave)
dokument zaključci   
33.  Drugi polugodišnji izvještaj o realizaciji Nacionalnog programa za unaprjeđenje objekata za proizvode životinjskog porijekla i objekata za nusproizvode životinjskog porijekla (bez rasprave)
dokument zaključci   
34.  Predlog za određivanje članova Crnogorske komisije za saradnju u oblasti vodoprivrede sa Republikom Albanijom (bez rasprave)
dokument zaključci   
35.  Predlog platforme za učešće predsjednika Vlade Duška Markovića na Sedmom samitu šefova vlada u okviru Mehanizma saradnje NR Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope (16+1), Sofija, 7. jul 2018. godine (bez rasprave)
dokument zaključci   
36.  Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore, koju predvodi dr Damir Šehović, ministar prosvjete, na Regionalnoj konferenciji "Nova dinamika tehničkog i stručnog obrazovanja na Zapadnom Balkanu", od 2. do 4. jula 2018. godine (bez rasprave)
dokument zaključci   
37.  Predlog platforme za učešće dr Sanje Damjanović, ministarke nauke, na trećem sastanku Upravnog odbora za Međunarodni institut za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope, 13. jula 2018. godine, Skoplje, Republika Makedonija (bez rasprave)
dokument
zaključci   
38.  Predlog platforme za učešće mr Predraga Boškovića, ministra odbrane, na Specijalnom sastanku u okviru crnogorskog predsjedavanja Američko-jadranskom poveljom A-5, 13. jula 2018. godine, Zagreb, Republika Hrvatska (bez rasprave)
dokument zaključci   
39.  Predlog platforme za učešće crnogorske delegacije koju će predvoditi Dragica Sekulić, ministarka ekonomije, na sastanku ministara ekonomije zemalja Zapadnog Balkana (WB6), u okviru Berlinskog procesa, 4. jula 2018. godine, Beč, Austrija (bez rasprave)
dokument zaključci   
40.  Predlog platforme za učešće delegacije Ministarstva zdravlja koju će predvoditi dr Kenan Hrapović, ministar zdravlja, na Regionalnom komitetu Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu, Rim, od 17. do 20. septembra 2018. godine (bez rasprave)
dokument zaključci   
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
41.  Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbi člana 37 stav 1 tačka 5, člana 38 stav 1 tačka 2, člana 40 stav 5, člana 47 stav 1 tač. 7 i 11, člana 49 st. 3 i 7, člana 52 stav 2 (bez rasprave)
dokument zaključci   
42.  Predlog odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u JU Nikšićko pozorište (bez rasprave)
dokument zaključci   
43.  Predlog odluke o varijabilnom dijelu zarade zaposlenih u organu i službi lokalne uprave opštine u okviru Glavnog grada - Tuzi (bez rasprave)
dokument zaključci   
44.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti - katastarske parcele broj 1083/45, površine 941 m2, evidentirane u LN br. 59 KO Grbe - Opština Danilovgrad, u svojini Crne Gore - subjekt raspolaganja Vlada Crne Gore (bez rasprave)
dokument zaključci   
45.  Pitanja i predlozi
     
45.1  Predlog platforme za učešće predsjednika Vlade Duška Markovića na Samitu predsjednika država i vlada zemalja Zapadno-balkanske šestorke u okviru Berlinskog procesa, London, 10. jula 2018. godine
dokument zaključci   
45.2  Predlog komunikacione strategije Vlade Crne Gore za period 2018-2020. godine
dokument zaključci