Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 


85. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 12.07.2018. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru dokument
zaključci
2. Predlog zakona o izmjeni Zakona o računovodstvu
dokument
zaključci
3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održavanju stambenih zgrada s Izvještajem sa javne rasprave dokument
zaključci
4. Predlog odluke o dopuni Odluke o određivanju luka prema namjeni dokument
zaključci

5. Predlog odluke o dopuni Odluke o određivanju luka prema vrsti pomorskog saobraćaja dokument
zaključci

6. Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za NATO dokument
zaključci

7. Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za reformu javne uprave dokument
zaključci

8. Informacija o dodatnom upisu studenata u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore s Predlogom odluke o izmjeni Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univeziteta Crne Gore za studijsku 2018/2019. godinu dokument
zaključci

9. Informacija o Predlogu višegodišnjeg ugovora o sprovođenju projekta tehničke podrške između Regije Emilija Romanja u Italiji i Kabineta predsjednika Vlade Crne Gore - Kancelarije za evropske integracije dokument
zaključci
10. Informacija o Predlogu ugovora o subvenciji projekta tehničke podrške između Regije Južna Provansa - Alpi - Azurna obala Francuske i Kabineta predsjednika Vlade Crne Gore - Kancelarije za evropske integracije dokument
zaključci
11. Informacija o realizaciji i daljoj podršci sportskim infrastrukturnim projektima u Crnoj Gori dokument
zaključci
12. Informacija o uspostavljanju poslovne saradnje između Ministarstva finansija, Ministarstva održivog razvoja i turizma i komercijalnih banaka, u cilju realizacije Projekta rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima – 1000+ stanova, faza III dokument
zaključci
13. Informacija o ocjeni opravdanosti zahtjeva DOO "Yu Briv" - Kotor za produženje ugovora o koncesiji za eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena na ležištu "Lješevići-Gajevi" - Grbalj, opština Kotor s Predlogom odluke dokument
zaključci
14. Predlog za davanje u zakup, na period od pet godina, uz mogućnost produženja, nepokretnosti u svojini Crne Gore za potrebe postavljanja baznih stanica, operatera mobilne telefonije dokument
zaključci
15. Kadrovska pitanja zaključci
15.1 Predlog rješenja o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za informatiku i analitičko-statističke poslove u Ministarstvu rada i socijalnog staranja dokument
15.2 Predlog rješenja o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja
dokument
15.3 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja dokument
15.4 Predlog rješenja o razrješenju člana Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, zaduženog za poglavlja pregovora 3. Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, 6.Privredno pravo, 7.Pravo intelektualne svojine dokument
15.5 Predlog rješenja o razrješenju člana Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, zaduženog za poglavlja pregovora 1. Sloboda kretanja robe, 8. Konkurencija i 30. Vanjski odnosi dokument
15.6 Predlog rješenja o razrješenju člana Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, zaduženog za poglavlje pregovora 15. Energetika dokument
15.7 Predlog rješenja o imenovanju člana Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, zaduženog za poglavlja pregovora 1. Sloboda kretanja robe, 7. Pravo intelektualne svojine, 8. Konkurencija i 28. Zaštita potrošača dokument
15.8 Predlog rješenja o imenovanju člana Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, zaduženog za poglavlje pregovora 30. Vanjski odnosi dokument
15.9 Predlog rješenja o imenovanju člana Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, zaduženog za poglavlje pregovora 15. Energetika dokument
15.10 Predlog rješenja o imenovanju člana Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, zaduženog za poglavlja pregovora 3. Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, 6. Privredno pravo i 20. Preduzetništvo dokument
15.11 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na vanrednoj Skupštini akcionara „Novi duvanski kombinat“ AD Podgorica dokument
15.12 Predlog rješenja o imenovanju stalnog predstavnika Crne Gore pri Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO), na rezidentnoj osnovi dokument
15.13 Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora „Institut za crnu metalurgiju“ AD Nikšić dokument     
15.14 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na XVII redovnoj Skupštini akcionara „Institut za crnu metalurgiju“ AD Nikšić dokument     
15.15 Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u SR Njemačkoj, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Berlinu dokument     
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
16. Predlog odluke o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju (sanitarna sječa) (bez rasprave) dokument   zaključci  
17.  Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Lokalne studije lokacije prevođenja dijela voda rijeke Zete u akumulacije "Krupac" i "Slano" i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Lokalne studije lokacije (bez rasprave)  dokument   zaključci  
18.  Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Opštini Mojkovac radi ostvarivanja javnog interesa - obezbjeđivanja poslovnih prostorija za potrebe političkih subjekata (bez rasprave)  dokument   zaključci  
19.  Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Bar za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave)  dokument   zaključci  
20.  Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Bar za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave)  dokument   zaključci  
21.  Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Glavnom gradu Podgorica radi ostvarivanja javnog interesa – privođenja namjeni (bez rasprave)  dokument   zaključci  
22.  Informacija o Predlogu ugovora o izvođenju radova na objektima iz klastera V koji se realizuje u okviru druge faze "Programa energetske efikasnosti u javnim zgradama" s Predlogom ugovora (bez rasprave)  dokument   zaključci  
23.  Informacija o međusobnom priznavanju profesionalnih kvalifikacija doktora medicine, doktora stomatologije, arhitekata i građevinskih inženjera između zemalja Zapadnog Balkana s Predlogom odluke o obrazovanju Radnog tima za vođenje pregovora (bez rasprave)  dokument   zaključci  
24.  Informacija o projektu osnivanja katastra nepokretnosti na nepremjerenom dijelu Opštine Nikšić (bez rasprave)  dokument   zaključci  
25.  Polugodišnji izvještaj o realizaciji aktivnosti sprovođenja plana preventivnih mjera za suzbijanje bolesti kvrgave kože i bolesti plavog jezika u 2018. godini (bez rasprave)  dokument   zaključci  
26.  Predlog za davanje u zakup na period od pet godina, uz mogućnost produženja perioda zakupa nepokretnosti, u svojini države Crne Gore, katastarske parcele br: 1/5/11, 1/5/12/1 i 1/5/13, ukupne površine 8.319 m2 (bez rasprave)  dokument   zaključci  
27.  Predlog platforme za učešće Suzane Pribilović, ministarke javne uprave, na petom Globalnom samitu Partnerstva za otvorenu upravu (OGP) Tbilisi, Gruzija, od 17. do 19. jula 2018. godine (bez rasprave)  dokument   zaključci  
28.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo unutrašnjih poslova na potrošačku jedinicu Ministarstvo pravde (bez rasprave)  dokument   zaključci  
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
29.  Predlog mišljenja na Inicijativu za ocjenu ustavnosti čl. 99 i 100 Zakona o strancima ("Službeni list CG", broj 12/18), koju je podnijela NVO "Hercegnovsko turističko udruženje" (bez rasprave)  dokument   zaključci  
30.  Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 38 stav 1.3. Sektor za vođenje informacionog sistema iz oblasti zaštite životne sredine-redni broj 52. Pravilnika (bez rasprave)  dokument   zaključci  
31.  Predlog za davanje saglasnosti za otuđenje putničkog motornog vozila po sistemu "staro za novo" (bez rasprave)  dokument   zaključci  
32.  Pitanja i predlozi       
32.1  Predlog odluke o obrazovanju Komisije za implementaciju Komunikacione Strategije Vlade Crne Gore za period 2018-2020.  dokument
 zaključci  
32.2  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-3312, od 6. jula 2018. godine, sa sjednice od 28. juna 2018. godine  dokument   zaključci  
32.3  Predlog za izmjenu i dopunu zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-3456, od 6. jula 2018. godine  dokument
 zaključci  
32.4  Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje memoranduma o razumijevanju i saradnji na realizaciji infrastrukturnih projekata između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije  dokument
 zaključci