Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

86. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 19.07.2018. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Izvještaj o realizaciji programa rada Vlade Crne Gore za 2018. godinu, zaključno sa II kvartalom 2018. godine dokument
zaključci
2. Izvještaj o realizaciji Srednjoročnog programa rada Vlade Crne Gore 2018 - 2020, za period februar-jul 2018. godine dokument
zaključci
3. Drugi kvartalni izvještaj o realizaciji obaveza iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2018-2020 dokument
zaključci
4. Predlog uredbe o načinu i postupku izrade, usklađivanja i praćenja sprovođenja strategijskih dokumenata dokument
zaključci

5. Nacrt prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka "Skadarsko jezero" s Predlogom programa održavanja javne rasprave dokument
zaključci

6. Izvještaj sa zajedničke sjednice vlada Crne Gore i Republike Albanije, Skadar, 3. jul 2018. godine dokument
zaključci

7. Informacija o Predlogu dopune Finansijskog sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske unije o Godišnjem akcijskom programu za Crnu Goru za 2014. godinu (cilj 1 – dio 1 i cilj 2 – dio 1) s Predlogom dopune Finansijskog sporazuma dokument
zaključci

8. Predlog programa podrške razvoju zanatstva za 2018. godinu dokument
zaključci

9. Informacija o pristupanju Ministarstva odbrane Memorandumu o razumijevanju u vezi sa osnivanjem, upravljanjem i radom NATO Centra izvrsnosti za kooperativnu sajber odbranu s predlozima memoranduma i drugog amandmana na Memorandum dokument
zaključci
10. Kadrovska pitanja
zaključci
10.1 Predlog rješenja o imenovanju savjetnice glavnog pregovarača dokument
10.2 Predlog rješenja o imenovanju državnog sekretara za oblast šumarstva, lovstva i drvne industrije u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja dokument
10.3 Predlog zaključka o izboru člana Odbora direktora "Barska plovidba" AD Bar dokument
10.4 Predlog rješenja o imenovanju Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu dokument
10.5 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za valorizaciju turističkih lokaliteta u Ministarstvu održivog razvoja i turizma dokument
10.6 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na IX vanrednoj Skuštini akcionara HG „Budvanska rivijera“ AD Budva dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
11. Predlog odluke o izmjenama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice u dijelu Generalne urbanističke razrade "Golubovci" i u dijelu Generalne urbanističke razrade "Podgorica" (bez rasprave) dokument zaključci
12. Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Glavnog grada u dijelu Generalne urbanističke razrade "Golubovci" i dijelu Generalne urbanističke razrade "Podgorica" i visini naknade (bez rasprave) dokument zaključci
13. Predlog odluke o donošenju Državne studije lokacije "Sektor 10" -Spila - Risan - Rt Banja (bez rasprave) dokument zaključci
14. Informacija o realizaciji ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotocima Kutska i Mojanska rijeka zaključenih sa koncesionarom konzorcijum "Kutska i Mojanska" s predlozima aneksa (bez rasprave) dokument zaključci
15. Informacija o Memorandumu o razumijevanju između Crne Gore i Evropske unije o učešću Crne Gore u Programu pravde EU s Predlogom memoranduma o razumijevanju (bez rasprave) dokument zaključci
16. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti na području Nacionalnog parka "Skadarsko jezero" (bez rasprave) dokument zaključci
17. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-1938, od 12. aprila 2018. godine, sa sjednice od 5. aprila 2018. godine (bez rasprave) dokument zaključci
18. Predlog platforme za posjetu Mevludina Nuhodžića, ministra unutrašnjih poslova, Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Makedonije, Ohrid, 20. jula 2018. godine (bez rasprave) dokument zaključci
19. Predlog platforme za učešće delegacije Crne Gore na Ministarskoj konferenciji "Unapređenje vjerskih sloboda", Vašington, SAD, 25. i 26. jula 2018. godine (bez rasprave) dokument zaključci
20. Izvještaj sa sastanka crnogorsko - kosovske Mješovite komisije o prevozu putnika i tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju, održanog od 25. do 27. juna 2018. godine u Prištini, Republika Kosovo s Predlogom sporazuma (bez rasprave) dokument zaključci
21. Izvještaj sa sastanka crnogorsko - letonske Mješovite komisije o međunarodnom drumskom saobraćaju, održanog 19. i 20. juna 2018. godine, u Rigi, Republike Letonija (bez rasprave)
dokument zaključci  
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
22. Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbi člana 4 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima ("Službeni list CG", broj 55/16) (bez rasprave)  dokument zaključci  
23. Predlog mišljenja na Predlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbi člana 15 Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore ("Službeni list CG", broj 11/15), koji je podnijelo pet poslanika (bez rasprave) dokument zaključci  
24. Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za zaradu direktora u Javnoj ustanovi "Centar za profesionalnu rehabilitaciju" Podgorica (bez rasprave)  dokument zaključci  
25. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, katastarske parcele broj 1168/23, upisane u listu nepokretnosti broj 738, KO Krimovice, Opština Kotor (bez rasprave)  dokument zaključci  
26. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisanih u listu nepokretnosti broj 100, KO Jelenak, Opština Danilovgrad (bez rasprave) dokument zaključci  
27. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti - katastarske parcele broj 770/4, površine 172 m2, evidentirane u PL broj 215 KO Seošnica - Opština Rožaje, na Crnu Goru kao sopstvenika - posjednika (bez rasprave)
dokument zaključci  
28. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Kekec" iz Sutomora za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 797 KO Sutomore u svojini Crne Gore (bez rasprave)
dokument zaključci  
29. Predlog za davanje saglasnosti za korišćenje područnog objekta JU OŠ "Kruševo" iz Pljevalja Opštini Pljevlja upisanog u listu nepokretnosti broj 309 KO Hoćevina u svojini Crne Gore (bez rasprave)
dokument zaključci  
30. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Dušan Ivović" iz Pljevalja za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 141 KO Kosanica u svojini Crne Gore (bez rasprave)
dokument zaključci  
31. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Anto Đedović" iz Bara za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 1182 KO Novi Bar u svojini Crne Gore (bez rasprave)
dokument zaključci  
32. Pitanja i predlozi      
32.1 Predlog amandmana na Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu
dokument
zaključci